You are here

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MİTOZ BÖLÜNME KONUSUNDAKİ BİLGİLERİNİN ÇİZİM YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL 8th GRADE STUDENTS’ KNOWLEDGE ABOUT MITOSIS BY DRAWING METHOD

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to examine primary school 8th grade students’ knowledge about mitosis by drawing method. Working group was formed with 71 8th grade students. Students was asked to draw about mitosis and students was asked to write explanation about mitosis in this study. Students’ drawings and explanations about mitosis was analyzed with descriptive analysis method. Also drawings and explanations about mitosis was divided into levels in the groups and was interpreted. At the end of the study was identified that students’ drawings were in the level 3 and level 2, students’ knowledge were in the level 4 and level 2. The results of the study was showed that students had knowledge about mitosis in addition to students had missing or wrong knowledge about this matter.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin mitoz bölünme konusundaki bilgilerinin çizim yöntemi ile incelenmesidir. Çalışma grubu 71 8. sınıf öğrencisi ile oluşturulmuştur. Çalışmada öğrencilerden mitoz bölünme ile ilgili çizim yapmaları ve mitoz bölünme konusunu yazılı olarak açıklamaları istenmiştir. Öğrencilerin çizimleri ve yazılı açıklamaları betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Ayrıca çizimler ve yazılı açıklamalar seviyeler halinde gruplara ayrılmış ve yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin önemli bir bölümünün seviye 3 ve seviye 2 düzeyinde çizimler yaptığı, seviye 4 ve seviye 2 düzeyinde bilgi verdiği tespit edilmiştir. Çalışma sonuçları öğrencilerin mitoz bölünme ile ilgili bilgi sahibi olmalarının yanı sıra bu konuda bazı eksik ya da yanlış bilgilere sahip olduklarını göstermiştir.

REFERENCES

References: 

Acar, B. & Tarhan, L. (2008). Effects of cooperative learning on students’ understanding of metallic bonding.
Resarch in Science Education, 38(4), 401–420.
Aydoğdu, M. ve Kesercioğlu, T. (Ed.). (2005). İlköğretimde fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Bartoszeck, A.B. , Machado, D.Z. & Amann-Gainotti, M. (2008). Representations of internal body image: a study
of preadolescents and adolescent students in Araucaria, Paraná, Brazil. Ciências & Cognição, 13(2), 139-159.
Çelikler, D. ve Topal, N. (2011). İlköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının karbondioksit ve su döngüsü
konusundaki bilgilerinin çizim ile saptanması. 2nd International Conference on New Trends in Education and
Their Implications Proceedings Book, (ss. 776-784).
Kara, İ. (2007). Revelation of general knowledge and misconceptions about Newton’s laws of motion by draving
method. World Applied Sciences Journal, 3(1), 770-778.
Kara,İ., Avcı, E. D. ve Çekbaş, Y. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ışık kavramı ile ilgili bilgi düzeylerinin
araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46-57. 11.07.2011 tarihinde
http://efd.mehmetakif.edu.tr/arsiv/aralik2008/46-57.html adresinden alınmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2009). İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji ders kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı
Yayınları.
Rennie, L.J. & Jarvis, T. (1995). Children’s choice of drawings to communicate their ideas about technology.
Research in Science Education, 25(3), 239-252.
Şahin, Ç., İpek, H. & Ayas, A. (2008). Students’ understanding of light concept primary schools: A cross-age
study. Asia-Pacific Forum on Science learning and teaching, 9(1), Article 7.
Uzunkavak, M. (2009a). Öğrencilerin Newton kanunları bilgilerinin yazı ve çizim metoduyla karşılaştırılması. SDU
International Journal of Technologic Sciences, 1(1), 29-40.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs, Haziran, Temmuz 2012 Cilt 1 Sayı 2 ISNN: 2146-9199
304
Uzunkavak, M. (2009b). Öğrencilerin iş kavramında pozitiflik-negatiflik ayrımı becerilerinin yazı ve çizim
metoduyla ortaya çıkarılması. SDU International Journal of Technologic Sciences 1(2), 10-20.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yörek, N. (2007). Öğrenci çizimleri yoluyla 9 ve 11. sınıf öğrencilerinin hücre konusunda kavramsal anlama
düzeylerinin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 107-114.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com