You are here

5E VE 7E ÖĞRETİM MODELLERİNİN FEN OKUR-YAZARLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

5E AND 7E INSTRUCTIONAL MODELS EFFECT ON SCIENCE LITERACY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Contemporary science education is shaped over learning cycle models configuring concepts, solving problems at interaction and shared learning environments by students. The purpose of this research evaluates the effectiveness of 5E and 7E models and compares the models with each other in terms of some aspects of science literacy. In this regard the researchers applied the views of pre-service science teachers. The research had been done with 50 pre-service teachers for eight weeks in 2011-2012 academic years, at Kirikkale University Faculty of Education, in Science Teaching Laboratory Practice I Course. 11 open-ended questions, Scale for Assessment of Effectiveness of5Eand7E Instructional Models, were prepared for this purpose. Three expert opinions were taken for this scale. Obtained data analyzed with content analysis of qualitative research methods. Thanks to this, the researchers determined pre-service teacher’s views about the subject.
Abstract (Original Language): 
Çağdaş fen eğitimi; öğrencilerin kavramları yapılandırarak oluşturmalarını, etkileşim ve paylaşıma açık öğrenme ortamlarında karşılaştıkları problemleri çözmelerini hedef alan öğrenme halkası modelleri ile şekillenmektedir. Bu çalışmanın amacı fen bilgisi derslerinde, 5E ve 7E modellerinin etkililiğinin değerlendirilmesi ve fen okuryazarlığının bazı boyutlarını kazandırma açısından, modellerin birbirleri ile kıyaslanmasıdır. Bu anlamda fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma 2011-2012 öğretim yılında Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir. Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları I dersi kapsamında, 50 öğrenci ile sekiz hafta boyunca iki farklı çalışma yapılmıştır. Çalışmalar, 5E ve 7E öğretim modellerinin tanıtılması ve uygulanmasını içeren dörder haftalık süreci kapsamaktadır. Bu amaçla, 11 açık uçlu sorudan oluşan 5E ve 7E Öğretim Modellerinin Etkiliğini Değerlendirme Ölçeği hazırlanmış ve üç uzmana danışılarak sorular düzenlenmiştir. Fen bilgisi öğretmen adaylarından elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile betimlenecektir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının fen okuryazarlığının bazı boyutlarının kazanılmasında 5E ve 7E öğretim modellerinin etkililiği hakkındaki görüşlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilmektedir.

REFERENCES

References: 

Ağgül-Yalçın F. ve Bayrakçeken, S. (2010). TheEffect of 5E Learning Model on Pre-Service ScienceTeachers’
Achievement of Acids-BasesSubject. International Online Journal of EducationalSciences (IOJES), 2010, 2 (2),
508-531.
Akkuş, R., Günel, M. veHand, B. (2007). Comparing an Inquiry-BasedApproachKnown as
theScienceWritingHeuristictoTraditionalScienceTeachingPractices, International Journal of ScienceEducation,
29(4), 1745–1765.
Avcıoğlu, O. (2008). Lise 2 Fizik Dersinde Newton Yasaları Konusunda 7E Modelinin Başarıya Etkisinin
Araştırılması. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Ayas A., Karamustafaolu Ö., Sevim S. ve Karamustafaoğlu, S. (2001). Fen Bilgisi Öğrencilerinin Bilgilerini Günlük
Yaşamla İlişkilendirebilme Seviyeleri. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Maltepe
Üniversitesi, İstanbul.
Aydoğmuş, E. (2008). Lise 2 Fizik Dersi İş-Enerji Konusunun Öğretiminde 5E Modelinin Öğrenci Başarısına Etkisi.
Konya Selçuk Üniversitesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, Konya.
Balcı, S., Çakıroğlu, J. ve Tekkaya, C. (2006). Engagement, exploration, explanation, extension, and evaluation
(5E) learning cycle and conceptual change text as learning tools.Biochemistry and Molecular Biology Education,
34 (3), 199-203.
Başer, M. ve Çataloglu, E. (2005). Kavram Değişimi Yöntemine Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Isı ve Sıcaklık
Konusundaki "Yanlış Kavramlar"ının Giderilmesindeki Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.
U. Journal of Education), 29, 43-52.
Bozdoğan, A. E. &Altunçekiç, A. (2007). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 5E Öğretim Modelinin Kullanılabilirliği
Hakkındaki Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15( 2), 579-590.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2012 Cilt 1 Sayı 3 ISNN: 2146-9199
199
Bybee, R. W. (2003). Why The Seven E's. http://www.miamisci.org/ph/lpintro7e.html, ErişimTarihi: 16.06.2003
Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Van Scotter, P., Powell, J. C., Westbrook, A. & Landes N. (2006). The
BSCS 5E Instructional Model: Origins, Effectiveness, and Applications. Colorado Springs: BSCS.
Bybee, R.W. et al. (1989). Science and technology education for the elementary years: Frameworks for
curriculum and instruction. Washington, D.C.: The National Center for Improving Instruction.
Ceylan, E. &Geban, Ö. (2009). FacilitatingConceptualChange in UnderstandingState of MatterandSolubility
Concepts byusing 5E Learning Cycle Model. Hacettepe UniversityJournal Of Education, 36, 41-50.
Choi, S. & Ramsey, J. (2009).Constructing Elementary Teachers' Beliefs, Attitudes, and Practical Knowledge
through an Inquiry-Based Elementary Science Course.School Science and Mathematics 109 (6), 313-324.
Çakır, N., Şenler, B. ve Taşkın, B.(2007). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik
Tutumlarının Belirlenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 637-655.
Çalışkan, H. ve Turan, R., Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Sosyal Bilgiler Dersinde Akademik Başarıya
ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 4, 603-627, Ankara, 2008.
Çelik, H. ve Pektaş, H.M. (2011). Fen Öğretiminde Deneysel Etkinliklerin Öğrencilerdeki Merak Uyandırma
Düzeylerinin İncelenmesi, 28.Uluslararası Fizik Kongresi, 05-09 Eylül 2011, Bodrum.
Çepni, S. (2011). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi (Geliştirilmiş 9. Baskı), Ankara:
PegamAkademi.
Çepni, S., Şan, H.M., Gökdere, M.ve Küçük, M. (2001). Fen bilgisi öğretiminde zihinde yapılandırma kuramına
uygun 7E modeline göre örnek etkinlik geliştirme. Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi
Sempozyumu, 7-8 Eylül , Maltepe Üniversitesi: İstanbul.
Duran, E., Duran, B.L., Haney, J. ve Beltyukova, S. (2009). TheImpact of a Professional Development Program
IntegratingInformalScienceEducation on EarlyChildhoodTeachers’ Self-EfficacyandBeliefsAboutInquiry-
BasedScienceTeaching. Journal of ElementaryScienceEducation, 21( 4),pp. 53-70.
Duru, M.K., Demir, S., Önen, F. ve Benzer, E. (2011). Sorgulamaya Dayalı Laboratuar Uygulamalarının Öğretmen
Adaylarının Laboratuar Algısına Tutumuna ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 25-44.
Eisenkraft, A. (2003). Expandingthe 5E model.ScienceTeacher, 70(6), 56-59.
Ergin, İ., Kanlı, U. ve Ünsal,Y. (2008). An ExamplefortheEffect of 5E Model on
theAcademicSuccessandAttitudeLevels of Students’: “InclinedProjectile Motion”. Türk Fen Eğitimi Dergisi
(TUFED), 5(3),47-59.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2012 Cilt 1 Sayı 3 ISNN: 2146-9199
200
Ergin, İ., Ünsal,Y., Tan, M. (2006). 5E modeli’nin öğrencelerin akademik başarısına ve tutum düzeylerine etkisi:
“yatay atış hareketi Örneği”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 7(2), 1İ
Ergin, İ. (2009). 5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Hatırlama Düzeyine Etkisi: “Eğik Atış
Hareketi” Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(18), 11-26.
Freedman, M. P. (1997), Relationship among laboratory instruction, attitude toward science, and achievement
in science knowledge.Journal of Research in Science Teaching, 34, 343–357. DOI: 10.1002/(SICI)1098-
2736(199704)34:4<343::AID-TEA5>3.0.CO;2-R
Gerber, B., Brovey, A. & Price, C. (2001). Site-based Professional Development: Learning Cycle and Technology
Integration, In: Proceedings of the Annual Meeting of the Association for the Education of Teachers in Science.
Costa Mesa, CA, January 18-21,(ERIC Document Reproduction Service No. ED 472987)
Köksal E. A. (2011). Fen ve Teknoloji Dersinde Sorgulayıcı Araştırma Yönteminin Öğrenciler Tarafından
Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 819-848.
Lee, O., Hart, J.E., Cuevas, P. & Enders, C. (2004).Professional Development in Inquiry-Based Science for
Elementary Teachers of Diverse Student Groups.Journal Of Research In Scıence Teachıng, 41(10), 1021–1043.
MEB. (2004). Talim Terbiye, Kurulu Fen ve Teknoloji Dersi Programı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
Ören Ş. F. ve Tezcan R. (2008), İlköğretim 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrenme Halkası Yaklaşımının,
Öğrencilerin Başarı ve Mantıksal Düşünme Yetenekleri Üzerine Etkisi. Eğitim Fakültesi Dergisi XXI, 2, 427- 446.
Saka, A. ve Akdeniz., A.R. (2006). Genetik konusunda bilgisayar destekli materyal geliştirilmesi ve 5e modeline
göre uygulanması.The Turkish Online Journal of EducationalTechnology-TOJET, 5(1), 14.
Seyhan, H.G. ve Morgil, İ. (2007). TheEffect of 5E Learning Model on Teaching of Acid-Base Topic in
ChemistryEducation. Journal of ScienceEducation, 8 (2), 120.
Tatar, N. (2006) İlköğretim Fen Eğitiminde AraştirmayaDayali Öğrenme Yaklaşiminin Bilimsel Süreç Becerilerine,
Akademik Başariya ve Tutuma Etkisi, (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A.R (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programını Kabullenmeye ve
Uygulamaya Yönelik Öğretmen Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi
Dergisi (EFMED), 2 (2), 23-37.
Tepe, D. (1999). Öğrencilerin Fen Derslerine Karşı Tutumları ile Başarıları Arasındaki İlişki (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
Tessier, J. (2010). An Inquiry-Based Biology Laboratory Improves Preservice Elementary Teachers’ Attitudes
About Science.Journal of College Science Teaching, Jully-August, 84-90.
Timur, B. Ve Kıncal, R. Y. (2010). İlköğretim 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Sorgulamalı Öğretimin (InquiryTeaching)
Öğrenci Başarısına Etkisi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 41-65.
Turgut, Ü. ve Gürbüz, F. (2011). Isı ve Sıcaklık Konusunda 5e Modeliyle Öğretimin Öğrencilerdeki Kavramsal
Değişime ve Tutumlarına Etkisi. 2nd International Conference on New Trends in EducationandTheirImplications
27-29 April, 2011 Antalya.
Yalçın, N.,Açışlı S. ve Turgut, Ü. (2010). 5E Öğretim Modelinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel İşlem
Becerilerine ve Fizik Laboratuarlarına Karşı Tutumlarına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 1(1), 147-158.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2012 Cilt 1 Sayı 3 ISNN: 2146-9199
201
Yaşar, S. ve Duban, N. (2009). Students’ OpinionsRegardingtotheInqury-based Learning Approach, Elementary
Educational Online, 8 (2), 457-475.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yıldırım, K. (2011). Uluslararası Araştırma Verilerine Göre Türkiye’de İlköğretim Fen ve Teknoloji Derslerindeki
Öğretim Uygulamaları. Journal of Turkısh Science Education, 8(1)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com