You are here

TÜRKİYE’DE EĞİTİM FAKÜLTELERİNE ÖĞRENCİ ALIM ÖLÇÜTLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM

RECONSIDERATION OF STUDENT ENROLLING CRITERIA TO SCHOOLS OF EDUCATION IN TURKEY: A COMPARATIVE APPROACH

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The importance of education in establishing the futures of the nations’ cannot be denied as the importance of teachers in the shaping of education process. Teacher is the most crucial component of learning and instruction. A qualified process of learning and instruction can be established by the qualified teachers. Accordingly, teacher education is becoming more of an issue. Besides the quality of teacher education, it is important for a teacher candidate to possess the required abilities and skills of the teaching profession. Therefore, teacher education institutions should consider criteria examining personal abilities as well as their academic GPAs in enrolling teacher candidates. The investigation of teacher education system of the countries which are seen successful in international student assessments and learning and instruction system is important. Moreover, making inferences from these investigations are also important. In this study, basic descriptive analysis and document analysis as a qualitative method is utilized. This study aims to analyze of the system of teacher training in Turkey, the USA, Finland, Japan and China l in accordance with statistical data and literature surveys and improve a model according to horizontal approach model, one of the comparative education approaches.
Abstract (Original Language): 
Ülkelerin geleceklerinin şekillendirilmesinde eğitimin, eğitimin şekillendirilmesinde öğretmenlerin önemi yadsınamaz. Öğretmen, eğitim-öğretim sürecinin en önemli öğesidir. Nitelikli bir eğitim-öğretim süreci, nitelikli öğretmenlerle oluşturulabilir. Bu açıdan öğretmen yetiştirme programları gittikçe önem kazanmaktadır. Nitelikli öğretmen yetiştirmede izlenen programın ötesinde, öğretmen adayının mesleğin gerektirdiği bazı kişisel beceri ve yeteneklere sahip olması da önemlidir. Bu nedenle öğretmen yetiştiren kurumların öğrenci alınırken, akademik puanın yanında kişisel yetenekleri de sorgulayıcı düzenlemelere yer vermeleri gerekmektedir. Uluslararası sınavlarda başarı puanları yüksek, eğitim-öğretim sistemi başarılı görülen ülkelerin öğretmen yetiştirme sistemlerinin incelenmesi ve çıkarsamalarda bulunulması önemlidir. Bu araştırma, karşılaştırmalı eğitim yöntemlerinden biri olan yatay yaklaşım modeline göre Türkiye, ABD, Finlandiya, Japonya ve Çin öğretmen yetiştirme sistemlerinin, istatistiksel veriler ve alanyazındaki çalışmalar doğrultusunda analiz edilmesini ve bir model geliştirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmada betimsel bir yöntem ve nitel araştırma desenlerinden doküman inceleme deseni kullanılmıştır.
77-83

REFERENCES

References: 

Akgün, H. İ. & Şimşek, N., (2011). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması.
2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-
Turkey.
Akpınar, B. & Aydın, K.,(2007). Türkiye ve Bazı Ülkelerin Eğitim Reformlarının Karşılaştırılması. Doğu Anadolu
Araştırmaları Dergisi, s. 82-88.
Aksarı, M., (1997). Yabancı ülkelerde öğretmen yetiştirme sistemi. Eğitim ve yaşam dergisi, s. 49-56.
Azar, A., (2011). Türkiye'deki Öğretmen Eğitimi Üzerine Bir Söylem: Nitelik mi, Nicelik mi? Yükseköğretim ve
Bilim Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, S. 36-38.
Clack, G. (1997). ABD’nin Portresi. Birleşik Devletler Enformasyon Ajansı tarafından yayımlanmıştır, Eylül 1997.
Ekinci, A., & Öter, M. ve diğerleri, (2010). Finlandiya'da Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme Sistemi (Çalışma Ziyareti
Raporu). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 10-12 Kasım 2010, Diyarbakır.
Güçlü, N. & Bayrakçı, M. (2004). Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi ve Hiçbir Çocuğun Eğitimsiz
Kalmaması Reformu. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 51-64.
Gür, B. S. & Çelik, Z., (2009). Türkiye’de Millî Eğitim Sistemi Yapısal Sorunlar ve Öneriler. SETA Rapor, Siyaset ,
Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, www.setav.org.
İriç, S., (2002). Çin Eğitim Sistemi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
Külekçi, E. & Bulut, L. (2010). Türkiye ve ABD’ deki Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması.
International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010, Antalya-
Turkey, ISBN: 978 605 364 104 9.
Sezgin, M. F., (2008). Türk ve Çin Eğitim ve Öğretim Sistemleri Üzerine Bir Karşılaştırma. Yayımlanmamış yüksek
lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Şişman, M. ve Diğr., (2007). TIMMS 2007Ulusal Matematik ve Fen Raporu:8. Sınıflar. MEB Yayınları, Ankara.
Telci, A. M., (2011). Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi İle Türk Eğitim Sisteminde Denetim Alt
Sistemlerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com