You are here

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA (KPSS) YÖNELİK KAYGI VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

THE INVESTIGATION OF BIOLOGY STUDENT TEACHERS’ LEVELS OF ANXIETY AND AGGRESSIVENESS TOWARDS STATE EMPLOYEES SELECTION EXAMINATION (KPSS) EXAM THROUGH VARIOUS VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims to investigate anxiety and aggressiveness levels of Biology student teachers towards State Employees Selection Examination (KPSS) through various variables. The study, based on survey model, was comprised of 47 Biology education students. The participants were asked to respond to KPSS test anxiety and aggressiveness scales as well as personal information forms. The Cronbach’s Alpha Reliability level was found to be .67 for the KPSS test anxiety scale, and .73 for the aggressiveness scale. To analyze the data, independent samples t-test, ANOVA and Pearson correlation coefficient were used as well as descriptive statistics. According to the most important findings of the study, the Biology student teachers indicated a medium-level test anxiety, but a high level of aggressiveness. While the results are significant for anxiety level in terms of the field they want to work after graduation and the number of brothers and sisters, any variable does not have a significant effect on aggressiveness level. Furthermore, it was determined that the anxiety levels of the students correlate with their aggressiveness level positively.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, biyoloji öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) yönelik kaygı ve saldırganlık düzeylerini farklı değişkenlere göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Tarama modelinde hazırlanmış olan araştırmanın çalışma grubunu toplam 47 biyoloji öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada biyoloji öğretmen adaylarına kişisel bilgi formu yanında KPSS sınav kaygısı ve saldırganlık ölçekleri uygulanmıştır. KPSS sınav kaygısı ölçeğinin geneli için hesaplanan Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı, ,67 olarak bulunurken, saldırganlık ölçeği için ise ,73 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde betimsel istatistikler yanında, bağımsız gruplar için ttesti, ANOVA ve pearson korelasyon katsayısı uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen en önemli sonuçlar incelendiğinde: biyoloji öğretmen adaylarının KPSS sınav kaygılarının orta fakat saldırganlıklarının yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Öğretmen adaylarının kaygı düzeylerinin mezun olduktan sonra çalışmak istedikleri meslek grubuna ve kardeş sayısına göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenirken, saldırganlık düzeyinin hiç değişkene göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ayrıca kaygı ve saldırganlık düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif yönde ilişkiler olduğu bulunmuştur.
294-308

REFERENCES

References: 

Amedahe, F. K. & Owusu-Banahene, N. O. (2007). Sex difference in the forms of aggression among adolescent
students in Ghana. Research in Education, 78, 54-64.
Akgün, A., Gönen S. ve Aydın, M. (2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin kaygı
düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (20), 283–299.
Arslan, C., Hamarta, E., Arslan, E. ve Saygın, Y. (2010). Ergenlerde saldırganlık ve kişilerarası problem çözmenin
incelenmesi. İlköğretim Online, 9 (1), 379–388.
Bahar, H. H. (2006). KPSS puanlarının akademik başarı ve cinsiyet açısından değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim,
31 (140), 68–74.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2012, Cilt 1, Sayı 4, Makale 32, ISSN: 2146-9199
306
Baltaş, A. ( 1993). Öğrenmede ve sınavlarda üstün başarı. İstanbul: Remzi Kitapevi.
Baştürk, R. (2007). Investigation of test anxiety levels of pre-service teachers taking civil servant selection
examination. Fırat University Journal of Social Science. 17 (2), 163–176.
Bozkurt, N. (2004). Bir grup üniversite öğrencisinin depresyon ve kaygı düzeyleri ile çeşitli değişkenler
arasındaki ilişkiler. Eğitim ve Bilim, 29 (133), 52–59.
Buss, A.H., & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63,
452–459.
Butovsktay, M. & Kozintsev, A. (1999).Aggression, friendship and reconciliation in Russian primary school
children. Agressive Behaviour, 25 (2), 125–129.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak,E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri
(Geliştirilmiş 2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Can, S. (2009).”Agression Questionnaire” adlı ölçeğin Türk popülasyonunda geçerlilik ve güvenirlilik çalışması.
Yayınlanmamış uzmanlık tezi, İstanbul: Genelkurmay Başkanlığı, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ruh ve
Sağlığı ve Hastalıkları Servis Şefliği.
Card, N. A., Stucky, B. D., Sawalani, G. M. & Little T. D. (2008).Direct and inderect aggression during childhood
and adolescence: A meta-analytic review of gender differences, intercorrelations and relations to
maladjustment. Child Development, 79 (5), 1185–1229.
Coles, C. J., Grene, A. F. & Braithwaite, H. O. (2002). The relationship between personality, anger expression
and perceived family control among in carcerated male juveniles. Adolescence, 37 (146), 395- 409.
Cüceloğlu, D. (1996). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Çakmak, Ö., ve Hevedanlı, M. (2004). Biyoloji öğretmen adaylarının kaygılarını etkileyen etmenler. XIII. Ulusal
Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6–9 Temmuz. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
Demir, S. (1997). Aile içi şiddetin çocuk açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Deryakulu, D. (2011). KPSS eğitim bilimleri sorularının genel öğretmen yeterliklerinin öğretim teknolojisi alanı
ile ilgili yeterlik ve performans göstergeleri açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1 (1),
1–23.
Doğan, T. ve Çoban, A. E. (2009). The investigation of the relations between students’ attitude toward teaching
profession and anxiety level in faculty of education. Education and Science, 34 (153), 157–168.
Doğan, B., Moralı, S., Kazak, Z. ve Tok, S. (2002).Bireylerin spora katılım, cinsiyet ve sürekli kaygı düzeylerine
göre saldırganlık düzeylerine göre saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Performans Dergisi, 8, 3–4.
Ekiz, D. (2003).Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
Ekici, G. ve Bahçeci, E. (2006). Öğretmen adaylarının KPSS’ye yönelik tutumlarının incelenmesi. VII. Ulusal Fen
Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Cilt III, s:1499–1502, Ankara: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi,
07–09 Eylül, 2006.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2012, Cilt 1, Sayı 4, Makale 32, ISSN: 2146-9199
307
Eraslan, L. (2004). Öğretmenlik mesleğine girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yönteminin
değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, ISSN: 1303–5134 www.insanbilimleri.com
Erdoğdu, M. Y. (2010). Öğrencilerin saldırganlık eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmeleri.
International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 11-13 November, Antalya, s.835-
848.
Erkan, Z. (2002). Sosyal kaygı düzeyleri yüksek ve düşük ergenlerin ana-baba tutumlarına ilişkin nitel bir çalışma.
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (10),120-133.
Eroğlu, E. S. (2009). Saldırganlık davranışının boyutları ve ilişkili olduğu faktörler: Lise ve üniversite öğrencileri
üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (2009), 205–221.
Erözkan, A. (2011). Investigation of factors predicting the anxiety level of university senior students.
International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(2), 776–805.
Finn, K. V. & Michael, R. F. (2003). Predictors of aggression at school: The effect of school-related alcohol use.
National Association of Secondary School Principals. NASSP Bulletin, 87, (636), 38–54.
Gençdoğan, B. (2002).Kasabada yaşayan lise öğrencilerinin üniversite sınavı öncesi sınav kaygısı düzeylerinin
bazı değişkenler açısından incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (4), 45–57.
Gündoğdu, K., Çimen, N. ve Turan, S. (2008).Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) ilişkin
görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9 (2), 35–43.
Güneri, O. (2003). The effect of school level and gender on test anxiety. Eğitim ve Bilim, 28 (128), 3–8.
Hatunoğlu, A. (1994). Ana-baba tutumları ile saldırganlık arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
İlter, K. İ.(1984).Saldırganlık türlerinin çeşitli ekonomik, sosyal ve akademik değişkenlerle ilişkisi. Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Kablan, Z. (2011). Akademik mezuniyet ortalama puanı ile KPSS başarı puanı arasındaki ilişki. Uludağ
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2), 451–470.
Karabıyık, Ç. (2003).Üniversite öğrencilerinde saldırganlığı yordayan bazı değişkenler. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Karaca, E. (2011). Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına yönelik tutumları. Akademik Bakış
Dergisi, 23, 1–18.
Karaçanta, H. (2009).Öğretmen adayları için Kamu Personeli Seçme Sınavı kaygı ölçeğinin geliştirilmesi (Geçerlik
ve Güvenirlik Çalışması).Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitimi Fakültesi Dergisi, 25, 50–57.
Karasar, N .(2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Karataş, Z. B. (2002). Anne-baba saldırganlığı ile lise öğrencilerinin saldırganlık arasındaki ilişkinin incelenmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Kaya, A., ve Büyükkasap, E. (2005). Fizik öğretmenliği programı öğrencilerinin profilleri, öğretmenlik mesleğine
yönelik tutum ve endişeleri: Erzurum Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 367–380.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2012, Cilt 1, Sayı 4, Makale 32, ISSN: 2146-9199
308
Kılınç, E. ve Murat, M. (2012).Genel lise 9. Sınıf öğrencilerinin bazı değişkenler ve sürekli kaygı düzeylerine göre
saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (3), 835–853.
Mutluoğlu, S. ve Serin, N. B. (2010).İlköğretim 5.sınıf öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin bazı sosyodemoğrafik
özellikler açısından incelenmesi (Kuzey Kıbrıs Örneklemi). International Conference on New Trends
in Education and Their Implications. 11-13 November, Antalya, s.858-864.
Öner, N. (1977). Durumluk ve sürekli kaygı envanterinin Türk toplumundaki geçerliliği. Yayınlanmış Doktora
Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
ÖSYM, (2011). http://www.osym.gov.tr/dosya/1-57788/h/kilavuz2011-1.pdf
Scott, T. M., Nelson, C. M., & Liaupsin C. J. (2001). Effective instruction: The forgotten component in preventing
school violence. Education and Treatment of Children, 24 (3), 309–322.
Sezgin, F. ve Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) öğretmen adaylarının akademik ve sosyal
yaşantılarına yansımaları. TSA, 15 (3), 9–22.
Şahin, Ç. ve Arcagök, S. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) ilişkin
algıları. 9.Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ss.624–629, Elazığ: Fırat Üniversitesi.
Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Temur, H. B., Özkan, Z., Atlı, M., ve Zırhlıoğlu, G. (2011). Yüzüncü yıl üniversitesi eğitim fakültesi son sınıf
öğrencilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili kaygı düzeylerine etki eden faktörlerin belirlenmesi,
VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 154–168.
Tösten, R., Elçiçek, Z. ve Kılıç, M. (2012).İlköğretim öğretmenlerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS)
yönelik görüşlerinin belirlenmesi (Kars İli Örneği). Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (7), 109–
123.
Tuzgöl, M. (1998).Anne-baba tutumları farklı lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin çeşitli değişkenler
açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.
Tümerdem, R. (2007). Dicle üniversitesi eğitim fakültesi ve fen edebiyat fakültesi kimya son sınıf öğrencilerinin
kaygılarını etkileyen etmenler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (20), 32–45.
Tümkaya, S., Aybek, B. ve Çelik, M. (2007). KPSS’ye girecek öğretmen adaylarındaki umutsuzluk ve durumluksürekli
kaygı düzeylerini yordayıcı değişkenlerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7 (2), 953–
974.
Varol, Ş. (1990). Lise son sınıf öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin belirlenip karşılaştırılması.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, İzmir.
Yeşil, R., Korkmaz, Ö., ve Kaya, S. (2009). The effect of the academic achievement in educational faculty on
achievement in the public personnel selection examination. Fırat University Journal of Social Science,19 (2),
149–160.
Yıldırım, F. (1998). Saldırganlık ve cinsiyet. Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 22, 15–32.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com