You are here

İBN HALDUN’DA İNSAN TASAVVURUNUN EĞİTİME YANSIMASI

THE REFLECTION OF HUMAN CONCEPT IN EDUCATION IN THE VIEW OF IBN KHALDUN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this study,Ibn Khaldun’s views on education and teaching are explained in the context of his human thought. Most of his opinions on education and teaching still preserve their validity. Above his age, Ibn Khaldun approached to social events and institutions as a modern sociologist. He interpreted institutions such as politics,economic,religious and education as a social life (umran) and dealt with them as a phenomenon
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada İbn Haldun’un insan düşüncesi bağlamında eğitim – öğretim hakkındaki görüşleri anlatılmaya çalışılmıştır. Onun eğitim – öğretim hakkındaki görüşlerinin çoğu günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır. İbn Haldun, çağını aşan bir şekilde toplumsal olaylara ve kurumlara modern bir sosyolog gibi yaklaşmıştır. O, siyaset, ekonomi, din ve eğitim gibi kurumları “umranın tabii birer olayı” olarak yorumlamış ve birer olgu olarak ele almıştır.

REFERENCES

References: 

İbn Haldun. (2011). Bilim ile Siyaset Arasında Hatıralar (et-Ta’rif bi-İbn Haldun ve Rıhletuhu Garben ve Şarkan).
Çeviren: Vecdi Akyüz. İstanbul: Dergâh Yayınları.
İbn Haldun. (2009). Mukaddime. Hazırlayan: Süleyman Uludağ. I – II Cilt. İstanbul: Dergâh Yayınları.
Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 9. Basım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Satı el-Husri. (2001). İbn Haldun Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Dergâh Yayınları.
Uludağ, S. (1993). İbn Haldun: Hayatı – Eserleri – Fikirleri. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
05.10.2012. İbn Haldun. 06.10.2012 Tarihinde http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0bn_Haldun adresinden
alınmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com