You are here

THE EFFECT OF REFLECTIONS OF SCIENCE ON NATURE PROJECT ON STUDENTS’ SCIENCE PROCESS SKILLS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of the study is to reveal the effect of Reflections of Science on Nature Project which is supported by TÜBİTAK and in which non-classroom activities are created so that students take place actively different science and nature activities on students’ science process skills. The acquisition of science process skills is important in terms of students create scientific knowledge and they learn by living nature of science. The implementation of the project was 3 semester as the period of 5 days, totally 15 days. 49 students chosen randomly from 6th and 7 th grade from different socioeconomic levels in İzmir participated in project. During the project 38 activities performed that enable students to participate actively and question and think. In the study performed according to pre-test post-test model without control group in order to identify students’ scientific process skills scientific process skill scale including 25 multiple choice that is developed by another researcher and whose reliability is 0,81 was used. Since 6 person who participated pre-tests didn’t participate post-tests and there were 2 scales that were not appropriate for evaluation 40 scale answered by students were used in evaluating. SPSS packet program was used to analyze data. In comparisons the depended group t test was used. It was seen that there was a significant increase in students’ scientific process skills scores after the project of reflections of science on nature, t (39)=7,61, p<0,05. While students scientific process skills average was 13,00 before the application after the application of project this average increased 16,97. The results of research showed that applications of reflections of science on nature project were effective in increasing students’ scientific process skills. It is thought that the study is lead to new studies which will survey different students’ skills in non-classroom environment.
Abstract (Original Language): 
Çalışmanın amacı, öğrencilerin çeşitli fen ve doğa etkinliklerine aktif olarak katılabilecekleri sınıf dışı ortamların yaratıldığı TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilimin Doğaya Yansımaları projesinin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri üzerine etkisini ortaya koymaktır. Öğrencilerin bilimsel bilgiyi üretmelerini ve bilimin doğasını yaşayarak öğrenmelerini sağlaması açısından bilimsel süreç becerilerinin kazanılması önemlidir. Projenin uygulama süresi beşer günlük III dönem olarak toplamda 15 günde gerçekleştirilmiştir. Projeye İzmir ilinde farklı sosyoekonomik düzeye sahip 6. ve 7. sınıflarından random olarak seçilen 49 öğrenci katılmıştır. Proje sürecinde, farklı ortamlarda öğrencilerin aktif olarak katıldıkları ve düşünüp sorgulamalarına olanak sağlayan 38 etkinlik uygulanmıştır. Kontrol grupsuz ön test-son test modeline göre yürütülen çalışmada, proje uygulamaları öncesinde ve proje uygulamaları sonrasında öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini belirlemek amacıyla daha önce bir diğer araştırmacı tarafından geliştirilen 25 çoktan seçmeli maddeden oluşan ve güvenirliği 0.81 olan bilimsel süreç becerileri ölçeği kullanılmıştır. Ön testlere katılan öğrencilerden altı kişinin son teste katılmaması ve değerlendirmeye uygun olmayan iki ölçeğin olması nedeniyle öğrenciler tarafından cevaplanan 40 ölçek değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Karşılaştırmalarda bağımlı (ilişkili) grup t testi kullanılmıştır. Öğrencilerin Bilimin Doğaya Yansımaları projesi sonrasında bilimsel süreç becerileri puanlarında anlamlı bir artış olduğu belirlenmiştir, t (39)=7,61, p<0,05. Öğrencilerin uygulama öncesi bilimsel süreç becerileri ortalaması 13,00 iken, proje uygulaması sonrasında 16,97’ye yükselmiştir. Araştırma sonuçları, Bilimin Doğaya Yansımaları proje uygulamalarının, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini artırmada etkili olduğunu göstermektedir. Çalışmanın, sınıf dışı ortamların öğrencilerin farklı becerilerine etkisini araştıran yeni çalışmalara yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

Abruscato, J. (2000). Teaching children science. A Discovery Approach (5th ed.). USA: A Person Education
Company.
Akdeniz, A. R. (2006). Problem çözme, bilimsel süreç ve proje yönteminin fen eğitiminde kullanımı. Bulunduğu
eser: Çepni, S. (Ed.) Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi içinde (5.baskı, s.107-133). Ankara:
Pegema yayıncılık.
Aktamış, H. (2007). Fen eğitiminde bilimsel süreç becerilerinin bilimsel yaratıcılığa etkisi: ilköğretim 7. sınıf fizik
ünitesi örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi
Öğretmenliği Programı Doktora Tezi, İzmir.
Aydoğdu, B. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerini etkileyen değişkenlerin
belirlenmesi.Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
Aydoğdu, B. (2009). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan farklı deney tekniklerinin öğrencilerin bilimsel süreç
becerilerine, bilimin doğasına yönelik görüşlerine, laboratuvara yönelik tutumlarına ve öğrenme yaklaşımlarına
etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği
Programı Doktora Tezi, İzmir.
Başağa, H., Geban, Ö. ve Tekkaya C.(1994). The effect of the inquiry teaching method on biochemistry and
science process skill achievements. Biochemical Education, 22 (1) 29-32.
Brotherton, P. N. and Preece, P. F. (1995). Scince Process Skills: Their Nature and Interrelationships. Research in
Science and Technological Education, 13 (1), 5-7.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E. A., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma
yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
Çepni, S. (2005). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (3 b.). Ankara: Pegema Yayıncılık.
Çepni, S., Ayas, A., Johnson. D., ve Turgut, M. F. (1996). Fizik öğretimi. Ankara: Milli Eğitimi Geliştirme Projesi
Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Deneme Basımı, 31–44.
Çepni, S. ve Çil, E. (2009). Fen ve Teknoloji Programı. İlköğretim 1. ve 2. Kademe Öğretmen El Kitabı. Pegem
Akademi: Ankara.
Dart, B.C., Burnett, P.C. ve Purdie, N.M. (2000). Student’s conceptions of learning, the classroom environment,
and approaches to learning. The Journal of Educational Researh, 93 (4), 262-270.
Ercan Özaydın, T. (2010). İlköğretim yedinci sınıf fen ve teknoloji dersinde 5e öğrenme halkası ve bilimsel süreç
becerileri doğrultusunda uygulanan etkinliklerin, öğrencilerin akademik başarıları, bilimsel süreç becerileri ve
derse yönelik tutumlarına etkisi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Genel Biyoloji Anabilim Dalı Doktora
Tezi, İzmir.
Ergin, Ö., Şahin-Pekmez, E.ve Öngel-Erdal, S. (2005). Kuramdan uygulamaya deney yoluyla fen öğretimi. İzmir:
Dinazor Kitapevi.
Ferreira, L. B. M. (2004) The role of a science story, activities, and dialogue modeled on philosophy for children
in teaching basic science process skills to fifth graders. Unpublished PhD Thesis, University of. Montelair State
University.
Gangoli, S.G. ve Gurumurthy, C. (1995). A study of the effectiveness of a guided open-ended approach to
physics experiments. International Journal of Science Education, 17(2), 233 – 241.
German, J. P., Aram, R. ve Burke, G. (1996). Identifying patterns and relationships among the responses of
seventh grade students to the science process skills of designing experiments. Journal of Research in Science
Teaching, 33(1), 79–99.
Germann, P.J., Haskins, S., ve Auls, S. (1996). Analysis of nine high school biology laboratory manuals:
promoting scientific inquiry. Journal of Research in Science Teaching, 26 (3), 237–250.
Goh, P. S. C. (2008). Teaching Practices That hinder the deep approaches to learning of twinning programme
students in malaysia: a qualitative perspective. The Asia-Pacific Education Researcher, 17(1), 63-73
Hall, D.A. ve McCurdy D.W (1990). A comparison of a biological sciences curriculum study (bscs) laboratory and
a traditional laboratory on student achievement at two private liberal arts colleges. Journal of Research in
Science Teaching, 27(7), 625-636.
Harlen, W. (1999). Purposes and procedures for assessing science process Skills. Assessment in Education, 6(1),
129-144.
Huppert, J., Lomask, S. M., ve Lazarowitz, R. (2002). Computer simulations in the high school: students'
cognitive stages, science process skills and academic achievement in microbiology. International Journal of
Science Education, 24(8), 803–822.
Kang, N-H ve Wallace, C.S. (2004). Secondary science teachers’ use of laboratory activities: linking
epistemological beliefs, goals, and practices. Science Teacher Education. Wiley Interscience, 140-165.
Karahan, Z. (2006). Fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerine dayalı öğrenme yaklaşımının öğrenme
ürünlerine etkisi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları Ve Öğretim
Anabilim Dalı, Zonguldak.
Liu, S. Y. ve Lederman, N. G. (2002). Taiwanese students’ views of nature of science. School Science and
Mathematics, 102, 3, 114-122.
Metin, D. (2009). Yaz Bilim Kampında Uygulanan Yönlendirilmiş Araştırma ve Bilimin Doğası Etkinliklerinin
İlköğretim 6. ve 7. Sınıftaki Çocukların Bilimin Doğası Hakkındaki Düşüncelerine Etkisi. Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Fen Bilgisi Öğretimi Anabilim Dalı, Bolu.
Martin, D.J. (2003). Elementary science methods: A constructivist aproach (3rd ed.). USA: Thomson Publishing
Company.
Myers, B.E.,Washburn S.G. ve Dyer J.E. (2004). Assessing agriculture teachers’ capacity for teaching science
ıntegrated process skills.Journal of Southern Agricultural Education Research 54(1).
Ostlund, K. L. (1992). Science process skills: Assessing hands-on student performance. New York: AddisonWesley.
Padilla, M. J. (1990). The science process skills. Research Matters -to the ScienceTeacher, 9004.
Parkinson, J. (1998). The effective teaching of secondary school. Longman Group UK Limited.
Rambuda, A.M. ve Fraser, W.J. (2004). Perceptions of teachers of the application of science process skillsin the
teaching of geography in secondary schools in the free state province. South African Journal of Education,
24(1), 10 – 17.
Roth ,W. ve Roychoudhury, A. (1993). The development of science process skills in authentic contexts. Journal
of Research in Science Teaching, 30, 2, 127-152.
Saat, R. M. (2004). The acquisition of integrated science process skills in a webbased learning environment.
Research in Science ve Technological Education, 22(1). 23-40 .
Suits, P.J. (2004). Assessing investigative skill development in inquiry-based and traditional college science
laboratory courses. School Science and Mathematics, 104 (6), 248.
Taşar, M. F., Temiz, B. K. ve Tan, M. (2002). İlköğretim fen öğretim programında hedeflenen öğrenci
kazanımlarının bilimsel süreç becerilerine göre sınıflandırılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi
Kongresi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Tatar, N. (2006). İlköğretim fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine,
akademik başarıya ve tutuma etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen
Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı Doktora Tezi, Ankara.
Veath, M.L. (1988). Comparing the effects of different laboratory approaches in bringing about a conceptual
change in the understanding of physics by university students. Unpublished Doctoral Dissertation, University of
Wyoming.
Yeany, R. H., Yap, K. C., ve Padilla, M. J. (1984). Analyzing hierarchical relationship among modes of cognitive
reasoning and integrated science process skills. Paper Presented at the Annual Meeting of the National
Association for Research in Science Teaching. New Orleans, LA.
Zeren Özer, D. (2011). Proje tabanlı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki
başarılarına ve bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Doktora Tezi, Bursa.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com