You are here

KEMAN VE VİYOLADA TON ÜRETİMİ

T0NE PRODUCTION ON THE VIOLIN AND VIOLA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In order to reach musical aims, it is important to determine the suitable technique and to implement the instrumental techniques in the most proper way while making music. The technical aspects regarding the right and left hands are his/her instruments to use in attaining his/her musical targets. However research of the most suitable and effective operational possibilities in the use of these instruments and determination of the suitable technique may influence dramatically the result to emerge. Thus careful construction of the infrastructure for the implementation of the required technique in the instrumental training is meaningful. One of the mentioned technical aspects is the production of tone on the string instruments. Though tone production is one of the aspects influencing directly the musical performance, it seems to remain in the background compared to the other musical performance aspects such as accurate performances of rhythm and balance, proper operation of strings, suitable intonation. This study aims to discuss the basic technical aspects related to the tone production starting from the beginning stage in the violin and viola training and to present some suggestions regarding the instrument training processes.
Abstract (Original Language): 
Müzikal hedeflere ulaşmak için, gereken doğru tekniğin belirlenmesi ve çalgı tekniklerinin tümünün en doğru şekilde uygulanması müzik yaparken önem taşımaktadır. Yaylı çalgılarda sağ ve sol ele ilişkin teknik unsurlar, çalıcının müzikal hedeflerine ulaşmada kullanacağı araçlarıdır. Ancak bu araçların kullanımında anatomiye en uygun ve etkili kullanım olanaklarının araştırılması ve doğru olan tekniğin belirlenmesi, ortaya çıkacak sonucu dikkat çekici düzeyde etkileyebilir. Dolayısıyla gerekli tekniğin uygulanmasına yönelik altyapının, çalgı eğitimi sürecinde dikkatle kurulması anlam taşımaktadır. Sözü geçen teknik unsurlardan biri de, yaylı çalgıda ton üretimidir. Ton üretimi, doğrudan müzikal performansı etkileyen unsurlardan biri olmasına karşın; doğru ritim ve tartım uygulamaları, doğru yay kullanımı, doğru entonasyon gibi diğer müzikal performans unsurlarına göre arka planda kalır görünmektedir. Bu çalışma keman ve viyola eğitiminde başlangıç aşamasından itibaren, ton üretimine ilişkin temel teknik unsurları tartışmayı ve çalgı eğitimi süreçlerine yönelik öneriler sunmayı amaçlamaktadır.

REFERENCES

References: 

Arney, K.M. (2006). A comparison of the violin pedagogy of Auer, Flesh and Galamian: Improving accessibility and use through characterizition and indexing. Unpublished Master Theses, The University of Texas at Arlington, USA.
Aydar, Ç.S. (2002). Evrensel viyola eğitiminin Türkiye boyutu içinde ulusal ekol yaratma araştırması. Yayımlanmamış sanatta yeterlik tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Broomhead, P. (2001). Individual expressive performance: Its relationship to ensemble achievement, technical achievement, and musical background [Electronic version]. Journal of Research in Music Education, 49 (1), 71-84.
DeStefanis, R. (2004). The effect of passive listening on beginning string students' instrumental music performance. Unpublished master theses, University of Maryland, USA.
Juslin, P.N., Karlsson, J., Lindström, E., Friberg, A. ve Schoonderwaldt, E. (2006). Play it again with feeling: Computer feedback in musical communication of emotions [Electronic version]. Journal of Experimental Psychology, 12(2), 79-95.
Küçükkayıkçı, G.E. (2008). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Keman Öğrencilerine Uygulanan Müzikal Boğumlama Eğitiminin Temel Müzikal Boğumlama Özelliklerine Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Lamar, L.K. (2002). A critical edition of Giuseppe Tartini's the art of bowing with commentary. Unpublished Doctoral Theses, The University of Memphis, USA.
Lee, A.J. (2007). Two non-traditional cello methods for young beginning cello students: a mixed study. Unpublished Doctoral Theses, University of Southern California, USA.
Nelson, S. (1994). Twentieth-century violin technique: The contributions of six major pedagogues. Unpublished doctoral theses. University of South Carolina.
Rodriquez, C.X. (1995). Children’s Perception, Production, and Description of Musical Expression. Unpublished Doctoral Theses, Northwestern University, USA.
Romeo, K.W. (1986). A five year comprehensive curriculum for young violinist. Unpublished Doctoral Theses, The Ohio State University, USA.
Sabo-Skelton, L.M. (2002). Sol Babitz, The early music laboratory, and string pedagogy, with annotated catalogues. Unpublished Doctoral Theses, Indiana University, USA.
Schulte, E.A. (2004). An investigation of the foundational components and skills necesssary for a succesful first-year string class: a modified delphi technique study. Unpublished Master Theses, The Ohio State University, USA.
Şen, E. (2001). Keman eğitiminde seslendiricilik/yorumculuk özelliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
Villaret, A.L. (1988). The Franco-Belgian and Russian methods of bowing: A pedagogic study. Unpublished Doctoral Theses, Ball State University, USA.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2013 Cilt:2 Sayı:1 Makale No:29 ISSN: 2146-9199
283
Woody, R.H. (1999). The relationship between explicit planning and expressive performance of dynamic variations in an aural modeling task. Journal of Research in Music Education. 47(4), 331-342.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com