You are here

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA YAŞAM DOYUMUNUN YORDAYICISI OLARAK PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to investigate the problem solving skills of prospective teachers as a predictor of their life satisfaction. The research model is associative browsing model. The participants are 258 prospective teacher volunteers who attend different universities. The data was collected through the life satisfaction scale, problem solving skills scale and a personal information form designed by the researchers. The results indicate that problem solving skills is a meaningful predictor of life satisfaction. In addition, prospective teachers’ monthly allowance, the income levels of their families, their satisfaction with their department of study, having friends and participating in social activities are also meaningful predictors.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarında yaşam doyumunun yordayıcısı olarak problem çözme becerilerinin incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlemiştir. Araştırmanın katılımcıları farklı üniversitelerde eğitimlerine devam etmekte ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 258 öğretmen adayından oluşturulmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak; yaşam doyumu ölçeği, problem çözme becerileri ölçeği ve araştırmacılar tarafından düzenlenmiş olan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda problem çözme becerilerinin yaşam doyumunun anlamlı bir yordayıcısı olduğu ve öğretmen adaylarının yaşam doyumu düzeylerinin aylık bütçeleri, ailenin gelir düzeyi, bölümünden memnun olma, arkadaşları olma ve aktivitelere katılma boyutlarında anlamlı biçimde farklılaştığı, cinsiyet açısından farklılaşmadığı bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

Annak, B. (2005). Sosyal Destek, Sosyal Ağ, Yaşam Kalitesi ve YaşamDoyumu: Duygu-Durum ve Anksiyete
Bozukluğu Tanısı Alan Kişiler ve Düzenli Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalar Açısından Bir Karşılaştırma.
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin
Bingham, A. (1998). Çocuklarda Problem Çözme Yeteneklerinin Geliştirilmesi. Çev.A.Ferhan Oguzkan, İstanbul:
Millî Eğitim Basımevi
Bulut, N. (2007). Okul psikolojik danışmanlarının yaşam doyumu stresle başa çıkma stratejileri ve olumsuz
otomatik düşünceleri arasındaki ilişkiler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(27) 1-13
Camplin, L., Stone W.N. & Merrilit, L.C. (1990). An addaptive approach to group therapy for the
cronic patieni. Social Work With Groups, 13 (1), 53-65.
Cenkseven, F. (2004). Üniversite Öğrencilerinde Öznel ve Psikolojik İyi Olmanın Yordayıcılarının Belirlenmesi.
Yayınlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana.
Chow, H.,P.,H. (2005). Life Satisfaction Among University Students In a Canadian Prairie City: a Multivariate
Analysis. Social Indicators Research, 70, 139-150.
Çecen-Erogul,A.R.,Dingiltepe,T.(2012)Parçalanmış ve Tam Aileye Sahip Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyleri ile
Yaşam Kalite Düzeylerinin Karşılaştırılması ilköğretim online Vol 11, Issue 4
Çeçen, A.R. (2008). Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordamada Bireysel Bütünlük (Tutarlılık)
Duygusu, Aile Bütünlük Duygusu ve Benlik Saygısı. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 4 (1),19-30.
Çetinkaya, H.( 2004) Beden İmgesi, Beden Organlarından Memnuniyet, Benlik Saygısı, Yaşam Doyumu ve Sosyal
Karşılaştırma Düzeyinin Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşması, Mersin Üniversitesi,
Çeçen, A.R. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Göre Sosyal ve Duygusal
Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2007, ss. 180
Derin, R., Serin, N.B., (2008). “İlköğretim Öğrencilerinin Kişilerarası Problem Çözme Becerisi Algıları ve Denetim
Odağı Düzeylerini Etkileyen Faktörler”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:5, Sayı:1
Diener, R., Diener, E. ve Tamir, M. (2004). The Psychology Of Subjective Well-Being. Journal Article Expert.
Vol.133.
Dilek,C.(2010) Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Almayaİlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre
İncelenmesi, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
Dilmaç, B. ve Ekşi, H. (2008). Meslek yüksek okullarında öğrenim gören öğrencilerin yaşam doyumları ve benlik
saygılarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20,
Dorahy, M., J., Lewis, C., A., Schumaker, J., F., Akuamoah-Boateng, R.,Duze, M., C., Sibiya, T., E. (2000)
Depression and life satisfaction among Australian, Ghanaian, Nigerian, Northern Irish, and Swazi University
Students. Journal of Social Behavior and Personality,, Vol. 15, No. 4, 569–580.
D’Zurilla, T. J. & Goldfried, M. R. (1971). Problem solving and behavior modification. Journal of Abnormal
Psychology, 78, 107-126.
Eliot,T.R. & Marmaroch (1994)Problem-soving Appraisal, Healt complaints and Healt related Expectancies
,Journal of Counseling & Developmentmay/june vol. 72 , 531-537
Glassman, W. E. ve Hadad, M. (2009). Approaches to psychology. (5. Baskı). Berkshtere: McGraw Hill Education.
Greening, L. (1997). Adolescent stealers' and nonstealers' social problem-solving skills. Adolescence,32, 51--55
Green, A. J. K. ve Gilhooly, K. (2005). Problem solving. İçinde N. Braisby ve A. Gellatly (Eds.). Cognitive
psychology. Oxford: Oxford University Press.
Gün, Z.ve Bayraktar, F. (2008) Türkiye’de iç göçün ergenlerin uyumundaki rolü. Türk psikiyatri dergisi, 19(2)
167-176
Gündoğar D., Gül S.,S., Uskun E., Demirci S., Keçeci D. (2007). Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu
Yordayan Etkenlerin İncelenmesi. Klinik Psikiyatri, 10, 14-27.
Güler - Kümbül, B. & Emeç, H. (2006). Relationship between Life Satisfaction, Optimism and Academic
Achievement in Turkey. Poster paper presentation in South African Positive Psychology Conference. April, 3-7,
2006. North-West University, Potchefstroom – South Africa
Gürsoy,Ü. (2009)Üniversite Öğrencilerinin Gestalt Temas Biçimleri İle Yaşam Doyumları Arasındaki ilişkinin
İncelenmesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
Hepner, P.P. & Anderson, W.P. (1985). The Relationship between problem solving self-appraisal and
psychological adjustment. Cognitive Therapy and Research. 4, 415-427.
Heppner, P.P. ve Krauskoph, C. J. (1987). The Integration Of Personal Problem Solving Processes Within
Counselling. The Counselling Psychologist. Volume 15, p 371-447
Heppner, P. P., Baumgardner, A., & Jackson, J. (1985). Problemsolving,self-appraisal, depression, and
attributional style: Are they related? Cognitive Therapy and Research, 9, 105-113.
Kabasakal, Z. ve Totan, T. (2011) . İlköğretim öğrencilerinde sosyal ve duygusal öğrenmenin ruhsal belirtileri
azaltmadaki rolü. İçinde Z. Kaya ve U. Demiray (Eds.), International Conference on New Trends in Education and
Their Implications. (syf.248). Ankara: Siyasal Kitabevi.
Kapıkıran,Ş. , Yağcı, U.(2011)Ergenlerin yaşam doyumu üzerinde bazı değişkenlerin Aracılık ve arabuluculuk
rolünün incelenmesi 19 eğitim bilimleri kurultayı,
Karasar, N.(2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel yayın Dağıtım.
Kennedy, M. G. (1998). Social Problem Solving And Adjustment In Adolescense The Influence Of Moral
Reasoning Level, Scoring Alternatives And Family Climate. Journal of Clinical Child Psychology.Vol: 17, n: 1, 73-
83.
Keser, A., (2005). İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, Çalışma ve Toplum,
sayı:4, s:77-96.
Koberg, D. ve Bagnall, J. (1981). The Universal Traveler. Kaufman, Inc. 95 First Street, California, 94022.
Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Joshonloo, M. & Afshari, S.(2009)Big five personality traits and self-esteem as predictors of life satisfaction in
iranian MuslimÜniversity students ,Journal of happiness Studies, 12(1) 105-113
Morgan C. T. (1999). Psikolojiye Giriş. (Çev. H.Arıcı ve Ark.) Meteksan Yayınları.13 Baskı. Ankara
Oktan, V.(2008)Üniversite Sınavına Hazırlanan Ergenlerin Psikolojik Sağlamlıklarının Çeşitli Değişkenlere Göre
İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Otacıoğlu, S. G.(2007). Eğitim Fakültelerinin Farklı Branşlarında Eğitim Alan Öğrencilerin Problem Çözme Beceri
Düzeylerinin Karşılaştırılması, EğitimAraştırmaları, 29: 73-83.
Özyürek, A., Gümüş, H., & Doğan, S. (2012). Öğretmen ve okul yöneticilerinin tükenmişlik ve yaşam
doyumununincelenmesi. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 892-904.
Pavot,W. ve Diener, E. (1993). The affective and cognitive context of self reported measures of subjective wellbeing. Social Indicators Research, 28, 1-20.
Pellegrini, D.S. ve Urbain, E.S. (1986). An Evaluation of Interpersonal Cognitive Problem Solving Training With
Children. Child Psychology and Psychiatry. Vol: 26, n: 1, 17-41.
Prıester, M.J. ve Clum, G.A. (1993) Perceıved Problem Solvıng Abılıty as a Predıctor of Depressıon,Hopelessness,
and Suıcıde Ideatıon m a College Populatıon Journal of Counselıng Psychology, 40(1) 79-85
Rask K, Astedt-Kurki P, Laippala P (2002) Adolescent subjective well-being and realized values. J Adv Nurs, 38:
254-263.
Reed, S. K. (2000). Problem solving. İçinde A. E. Kazdin (Ed.). Encyclopedia of psychology (syf. 68-70). Oxford:
Oxford University Press.
Shure, M. B. ve Spivack, G. (1982). Interpersonal Problem Solving In Young Children: A Cognitive Approach To
Prevention. American Journal of Community Psychology. Vol:10, n: 3, 341-356.
Sung-Mook, H. & Giannakopoulos, E. (1994). The relationship of satisfaction with life to personality
characteristics. Journal of Psychology Interdisciplinary & Applied 128(5), 547-555.
Şahin, Ş. (2008) Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin
Savaşır I., Şahin, H. N.,(1997) Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara: Türk
Psikologlar Derneği Yayınları
Uz-Baş, A.(2011) İnvestigating levels and predictors of life saticfaction among prospective teachers ,Eurasian
journal of educational research,Issue 44 summer 2011 71-88
Telef, B.B.(2011)Öğretmenlerin Öz-Yeterlikleri, İş Doyumları, Yaşam Doyumları Ve Tükenmişliklerinin
İncelenmesi, İlköğretim Online, 10(1), 91-108, 2011
Tuzgöl Dost, M. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 132-143.
Woolfolk, A. (2001). Educational psychology (8. Baskı). Massachuset: Allyn and Bacon.
Yetim, U. (1993). Life satisfaction: a study based on the organization of personal project. Social Indicators
Research, 29 (3): 277-289.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com