You are here

İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMDEN YARARLANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

ELEMENTARY SCHOOL ENGLISH TEACHERS' OPINION ABOUT THEIR USE OF COMPUTER ASSISTED LEARNING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this research, to what extent elementary school English teachers make use of computer assisted learning on their courses is examined. This research was carried out on 120 English teachers working in Isparta province. Two-part seeing scale was developed in order to collect data. There are two parts which include questions about teachers’ personal information and their making use of computer assisted learning respectively. It has been concluded that there is no meaningful difference between personal characteristics like gender, age, professional experience, level of degree and teachers’ making use of computer assisted learning. As for the meaningful results; teachers who have a PC at home and took computer course at university make use of computer assisted learning more than the others.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, ilköğretim İngilizce öğretmenlerinin derslerinde bilgisayar destekli eğitimden yararlanma düzeylerine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırma, Isparta il merkezinde görev yapan 120 ilköğretim İngilizce öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. İlköğretim İngilizce öğretmenlerinin görüşlerini almak amacıyla iki bölümden oluşan bir anket geliştirilmiştir. İlk bölümde İngilizce öğretmenlerin kişisel bilgilerine ait sorular yer alırken, ikinci bölümde ise öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitimden yararlanma düzeylerinin belirlenmesine ilişkin sorular yer almaktadır. Araştırma sonucunda, cinsiyet, yaş, mesleki deneyim, mezuniyet düzeyi gibi kişisel özellikler ile İngilizce öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitimden yararlanma düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Evinde bilgisayar bulundurma ve üniversitede bilgisayar dersi alma durumları ile İngilizce öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitimden yararlanma düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Aytaç, T.(2006).Eğitimde Bilişim Teknolojileri. Ankara: Asil Yayıncılık.
Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı(5. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Coady J. & Tozcu A.(2004). “Successful Learning of Frequent Vocabulary Through CALL also Benefits Reading
Comprehension and Speed”,Computer Assisted Language Learning, Vol. 17, No.5, December, 23, 473-495
Davies, G.(2002).CALL (Computer Assisted Language Learning).Retrieved December17, 2010 from
http://www.llas.ac.uk/resources/goodpractice.aspx?resourceid=61
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2013 Cilt:2 Sayı:3 Makale No:02 ISSN: 2146-9199
15
Keskin, B.(2003). Erzurum İlinde Görev Yapan Ortaöğretim Fen ve MatematikAlanları Öğretmenlerinin Bilgisayar
Destekli Eğitime Yönelik Görüşlerive Bilgisayara Karşı Tutumlarının Analizi, Yayımlanmamış YüksekLisans Tezi,:
Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
McCreesh, B.(1990).The Classroom Teacher Versus the Computer Lab.CALL:Papers and Reports. Ed: Mary-
Louise Craven, Roberta Sinyor ve DanaParamskas, U.S.A.:Atheltan Publications
Olgun, M.P.(2001). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Eğitimcilerin Bilgisayar Destekli Eğitim Hakkındaki
Görüş ve Tutumlarının İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Özdamar, K.(2004).Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (5. Baskı). Eskişehir:Kaan Kitapevi.
Tavşancıl, E.(2005).Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: NobelYayıncılık.
Tekin, H. (2000). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme(Gözden Geçirilmiş 14. Baskı). Ankara: Yargı Yayınları.
Uşun, S.(2000).Dünyada ve Türkiye'de Bilgisayar Destekli Öğretim.Ankara: Pegem AYayıncılık.
Yılmaz, A.(2005).Eğitim Yönetiminde Bilgisayarlardan Faydalanmanın Avantajları veDezavantajları, Milli Eğitim
ve Sosyal Bilimler Dergisi,166, 1-7.
Zapata G. &Sagarra N. (2007). CALL on Hold: The delayed benefits of an onlineworkbook on L2 vocabulary
learning. Computer Assisted Language Learning, 20(2), 153-171
Warschauer M. ve Healey D.(1996). Computers and Language Learning.RetrievedDecember17, 2010 from
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-assisted_language_learning#History

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com