You are here

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE BENLİK SAYGISININ İNCELENMESİ

A STUDY OF PROBLEM SOLVING SKILLS AND SELF RESPECT OF PRESCHOOL TEACHERS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is determining problem solving skills and self-respect of preschool teachers, determining whether problem solving skills and self-respect differ according to sex, age, level of education and statueand investigating whether there is a relation between problem solving skills and self-respect. 100 preschool teachers working in public kindergartens and public shools’ preschool classes in Afyonkarahisarwas included in the study. Problem Solving Skills Scale developed by Yaman (2003) and Self-respect Scale developed by Arıcak (1999) was usedin the study. The data gathered from preschool teachers -whether problem solving skills and self-respect differ according to sex, age, level of education and statue- was analyzed using t-test and analysis of varianceThe result of the research indicates that the sex, age, level of education and statue of preschool teachers don’t createa meaningful difference on problem solving skills and self- respect and there is a positive relationship between problem solving skills and self-respect of the teachers.
Abstract (Original Language): 
Çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerisini ve benlik saygısını belirlemek, problem çözme becerileri ile benlik saygısının cinsiyete, yaşa, öğrenim düzeyine ve kıdeme göre farklı olup olmadığını saptamak ve problem çözme becerisi ile benlik saygısı arasında ilişki olup olmadığını incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada Afyonkarahisar ili merkez ilçesinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bağımsız anaokulları ve ilkokulların anasınıflarında görev yapan toplam 100 okul öncesi öğretmeni dahil edilmiştir. Çalışmada Yaman (2003) tarafından geliştirilen Problem Çözme Becerisi Ölçeği ile Arıcak (1999) Benlik Saygısı ölçeği kullanılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinden elde edilen veriler problem çözme becerilerinin ve benlik saygısının cinsiyete, yaşa, öğrenim düzeyine ve kıdeme göre farklı olup olmadığını t testi ve varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyet, yaş, kıdem ve öğrenim düzeyinin problem çözme becerileri ile benlik saygısı üzerinde önemli bir fark yaratmadığı, öğretmenlerin problem çözme becerileri ile benlik algıları arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
67-74

REFERENCES

References: 

Adams, J. F. (1995). Ergenliği Anlamak. Ankara: İmge Kitapevi Yayınları.
Arı, R. ve Seçer, Z. (2003). ‘’Farklı ana Baba Tutumlarının Çocukların Psikososyal Temelli Problem Çözme
Becerilerine Etkisinin İncelenmesi’’, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 451-463.
Arıcak,O. (1999). Grupla Psikolojik Danışma Yoluyla Benlik ve Mesleki Benlik Saygısının Geliştirilmesi.
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Atabay, A. (2004). Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin sorun çözme becerilerinin ve sorun çözmeyi etkileyen
faktörlerin incelenmesi. Marmara Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Büyükkaragöz, S. (1995). Genel Öğretim Metodları. Konya: Atlas Kitabevi.
Ceylan, R., Yıldız Bıçakçı,M., Aral, N. ve Gürsoy, F. (2012). Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Çalışan Öğretmenlerin
Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 85-98.
Coopersmith,S. (1967). Self Esteem Inventories. California: Consulting Psychologist Press.
Cüceloğlu, D. (1999). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Dixon, W. A., Heppner, P. P. and Anderson, W. P. (1991). Problem-solving appraisal, stress, hopelessness, and
suicide ideation in a college population. Journal of Counseling Psychology, 38(1), 51-56.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2013 Cilt:2 Sayı:3 Makale No:09 ISSN: 2146-9199
73
D. Zurilla, T.J. and Goldfried, M. R. (1971). Problem salving and behavior modification. Journal of Abnormal
Psychology, 78,26-107.
Görgen, İ, Deniz,S. ve Kiriş, A. (2011). Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin
İncelenmesi.e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1). www.newwsa.com (Erş. Tar. 01.02.2013)
Gündem, F.Z. (2009). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Motivasyon, Mesleki Benlik Saygısı Ve Mesleğe Yönelik
Yetkinlik Duygusu Algıları Arasındaki Etkileşim. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.İstanbul.
Green, S.B., Salkind, N.J. (2007). Using SPSS For WindoWs and Macintosh: Analyzing and Understanding Data.
Upper Saddle River, NJ: Pearson Education Inc.
İşmen, A. E.(2001). ‘’Duygusal zeka ve problem çözme’’, MarmaraÜniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim
Bilimleri Dergisi, 13,111-124.
Karasar,N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.
Marsh, H.W. and Craven, R.G. (2006) Reciprocal Effects of Self-Concept and Performance From a
Multidimensional Perspective. Perspectives on Psychol Science, 1(2),133-163.
Marsh, H.W., Trautwein, U., Lüdtke, O., Köller,O. And Baumert, J. (2005) Academic Self- Concept, Interest,
Grades, and Standardized Test Scores: Reciprocal Effects Models of Causal Ordering. Child Development, 76(2),
397-416.
Miller, M. and Nunn, G.D. (2003). Using Group Discussion to improve Social Problem Solving and Learning.
http:/progvest.Umi. Coom/pqdqeb Ord.(Erş.Tar.28.03.2013)
Sarıbıyık, S., Altunçekiç, A. ve Yaman, S. (2004). Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Laboratuvarı Dersine Yönelik
İlgi Düzeylerinin Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/tam_metin.htm (Erş.Tar. 15.01.2013)
Serin,O. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.
Eğitim Bilim Dergisi, 31(142), 80-88.
Sonmaz S. (2002). Problem çözme becerisi ile yaratıcılık ve zeka arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans
Tezi. Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimler Enstitüsü.İstanbul.
Sahin, N., Sahin, N. & Heppner, P. P. (1993). Psychometric properties of the Problem Solving Inventory in a
group of Turkish university students. Cognitive Therapy and Research, 17, 379-396.
Terzi, Ş. (2003). Altıncı sınıf öğrencilerinin kişiler arası problem çözme beceri algıları, Türk Eğitim Bilimleri
Dergisi, 1(2), 221-232.
Traş, Z., Arslan, C. ve Mentiş Taş, A. (2011). Öğretmen Adaylarının Mizah Tarzları, Problem Çözme Ve Benlik
Saygısının İncelenmesi. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2). http://www.insanbilimleri.com (Eriş. Tar.
05.01.2013)
Tufan, B. (1989). Yüksek öğretim yapan bir grup öğrencinin benlik saygılarını dört yıl ara ile izleme çalışması”.
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi, 7,28-37.
Üstün, A. ve Bozkurt, E. (2003). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kendilerini Algılayışlarına Göre Problem Çözme
Becerilerini Etkileyen Bazı Mesleki Faktörler, G.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(1),13-20.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2013 Cilt:2 Sayı:3 Makale No:09 ISSN: 2146-9199
74
Yaman, S. (2003). Fen Bilgisi Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi.
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Yörükoğlu,A. (1986). Gençlik Çağı. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,Sosyal ve Felsefi Eserler Dizisi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com