You are here

STRES VE STRESİ ORTAYA ÇIKARAN DURUMLARIN ÖĞRENCİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:

THE INFLUENCE OF THE SITUATIONS BEING THE REASON OF STRESS ON STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study it was aimed to find out the stres lewels of the students having primary education in the primary schools. The data were handed and reached by the applied questionnaire, it was tried to find out the general situation by using percentage rate and frequence. The relaibility and credibility studies of the data collecting instruman was done. According to the data handed; negative worry and anxiety influenced the learning success negatively, the disorders of sleep also influenced the learning success negatively, the most of the students such as 74% thught that tey were nervous, the 88% of the students defined that the had worry about the events happened in the environment, the 86% of the students in the needs of the respect and gaining the admire of others. On the other hand; the most of the students decleared that they were too ambitious to grow up their success, felt that they were nervous and tensed, nearly the half of them thought that tey were difficult to get on well with, As a result; it may be said that the more objective developments may be reached if the stress position of the students will put into accout when their success is meajured, evaluated and making the decission
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin stres durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Uygulanan anket ile verilere ulaşılmış, elde edilen verilerin frekans, yüzde (%) dağılımı kullanılarak genel durum ortaya konmaya çalışılmıştır. Veri toplama aracının geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; olumsuz endişe ve kaygının öğrenme başarısını olumsuz etkilediği, uyku bozukluklarının öğrenme başarısını olumsuz etkilediği, öğrencilerin %74 gibi büyük bir çoğunluğunun kendilerini sinirli olarak tanımladıkları, öğrencilerin %88’nin çevrelerindeki olaylardan endişe duydukları, öğrencilerin %86’nın başkalarının hayranlığını kazanma ve saygı duyulması ihtiyacı içerisinde olduklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte; öğrencilerin çoğunluğunun başarılarını yükseltmek için aşırı hırslı oldukları, kendilerini gergin ve sinirli hissettikleri, yine öğrencilerin yarıya yakını kendilerini geçinilmesi zor biri olarak kabul ettiklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak; özellikle eğitim ve öğretim açısından stres, öğrencilerle ilgili ölçme, değerlendirme ve karar mekanizmalarını çalıştırırken, stres konusu ön plânda tutulursa daha objektif gelişmelere zemin hazırlanmış olacaktır.
FULL TEXT (PDF): 
288-296

REFERENCES

References: 

Baltaş, Z. ve Baltaş, A. (2008). Stres ve Başa çıkma Yolları, 25. Basım, İstanbul: Remzi Kitapevi.
Baltaş, A., (1996). Stres ile Başa çıkma Yolları ve İş Hayatında Stres. 9. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel
Çalışmalar. B.Ü. İstanbul Türk Psikologlar Derneği yayınları no:15.
Bayram, B. (2000). İlköğretim Okullarında Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Çağdaş Eğitim Ekin.
Binbaşıoğlu, C. (1974). Öğretim Metodu ve Uygulama, Ankara: Binbaşı yayınevi.
Erkmen , N. Çetin, M. Ç. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Bazı
Değişkenlerle İlişkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 231-242.
Eraslan, B. (2000). Yaşam Doyumları Farklı İlköğretim Öğretmenleri Stresle Başa Çıkma Stratejileri
(Yayınlanmamış Y.L.T.) H.Ü. Ankara.
Folkman, S. and Moskowitz, J. T. (2004), “Coping: Pitfalls And Promise”, The Annual Review Of Psychology,
Vol. 55, S. 745–768.
Krohe Jr., James (1999) “Work place Stress”, Across The Board, February, 36 (2), p:36-42.
Kara, D. (2009). Eğitim-Öğretim Yaşantısında Stres Yaratan Faktörler ve Aile Özelliklerine Göre Öğrencilerin
Stresle Başa çıkma Davranışlarının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
Lazarus, RS. Folkman, S. (1984) Stress, appraisal and coping, New York, Springer.
Selye, H. (1997). The Stress of Life, Teach Yourself Books, London.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2013 Cilt:2 Sayı:3 Makale No:35 ISSN: 2146-9199
296
Ülgen, G. (2002). Beyin Temelli Öğrenme. Ankara: Nobel Yayınevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com