You are here

AF KANUNU İLE LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YENİDEN BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ

ANALYZING THE EXPERINCES OF STUDENTS WHO RESUMED THEIR GRADUATE EDUCATION THROUGH ACADEMIC AMNESTY LAW

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Graduate Program is a process that provides significant contributions to the occupational and personal development of an individual. At present, most idividuals percieve finishing a graduate program after an undergraduate one as a substantial purposeand do their plannings accordingly. This study examined the experiences of the undergraduates who resumed their education through this academic amnesty law. This qualitive research was carried out through phenomenological design which is a highly used pattern in social sciences to analyze with a thorough perspective, the phenomena which occurs as experinces and perceptions. The data of the study was gathered by semi-structured interviews realized with 10 interviewees. Tha data was analyzed inductively. The findings were argued in terms of the significance and neccessity of graduate education and some recommendations were presented as aimed at applicational and research processes.
Abstract (Original Language): 
Lisansüstü eğitim bireylerin mesleki ve kişisel gelişimleri için önemli katkılar getiren bir süreçtir. Günümüzde, pek çok birey lisans eğitimi sonrası lisansüstü eğitim yapmayı kendileri için önemli bir amaç olarak görmektedir ve bu doğrultuda planlarını yapmaktadırlar. Bu araştırmada, lisansüstü eğitimle ilişiği kesilip, Af Kanunu ile yeniden eğitimine başlayan öğrencilerin deneyimleri ve algıları derinlemesine incelenmiştir. Ayrıca, araştırmanın yürütüldüğü enstitünün kendi bünyesindeki lisansüstü eğitime dönük eksiklerini saptama ve gerekli iyileştirme çalışmalarını planlanma yönünde de bir amaç söz konusudur. Bu nitel araştırma, deneyimler ve algılar şeklinde karşımıza çıkan olguları derinlemesine bir bakış açısıyla incelemek için sosyal bilimler alanında sıkça kullanılan fenomenolojik (olgubilim) desen ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri 10 katılımcıyla gerçekleştirilen, yarı-yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Verilerin analizinde, tümevarım analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları lisansüstü eğitimin önemi ve gerekliliği bağlamında tartışılıp, uygulama ve araştırmalara dönük öneriler sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Ayverdi, İlhan (2006). Asırlar boyu tarihi seyri içinde misalli büyük Türkçe sözlük, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat.
Bogdan, C. R. & Biklen, K. S. (1998). Qualitative research fo reducation research. Boston: Jossey-Bass Publishers.
Brantlinger, E., Jimenez, R., Klingner, J., Pugach, M. & Richardson, V. (2005). Qualitative studies in special
education. Exceptional Children, 71 (2), 195-207.
Creswell, W. J. (2005). Educational research. Upper Saddle River, N.J.: Pearson.
Çardak, Mehmet (2012). Affedicilik yönelimli psiko-eğitim programının affetme eğilimi, belirsizliğe
tahammülsüzlük, psikolojik iyi oluş, sürekli kaygı ve öfke üzerindeki etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi. Sakarya
Üniversitesi.
Enright, R. D. & Fitzgibbons, R. P. (2000). Helping clients forgive: An empirical guide for resolving anger and
restoring hope. Washington, DC: American Psychological Association.
Finkel, E. J., Rusbult, C. E., Kumashiro, M. & Hannon, P. (2002). Dealing with betrayal in close relationships:
Does commitment promote forgiveness? Journal of Personality and Social Psychology, 82 (6), 956-974.
Hargrave, T. D. & Sells, J. N. (1997). The development of a forgiveness scale. Journal of Marital and Family
Therapy, 23, 41-62.
Hepp-Dax, S. H. (1996). Forgiveness as an educational goal with fifth-grade inner-city children. Yayınlanmamış
doktora tezi, Fordham University. New York.
Piderman, K. M. (2010) Forgiveness: How to let go of grudges and bitterness.
http://clarkschapel.org/Forgiveness.pdf 05.09.2012 tarihinde erişilmiştir.
Smith, J. A. & Osborn, M. (2004). Interpretative phenomenological analysis. J. A. Smith (Ed.), Qualitative
psychology: A practical guide to research methods (51–80). London: Sage.
Tekin, E. & Kırcaali-İftar, G. (2001). Özel eğitimde yanlışsız öğretim yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
TDK (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Worthington, E. L. &Wade, N. G. (1999). The psychology of unforgiveness and forgiveness and implications for
clinical practice. Journal of SocialandClinicalPsychology, 18 (4), 385-418.
Worthington, E. L., Jr., &DiBIasio, F. A. (1990). Promoting mutual forgiveness with inthcfractured relationship.
Psychotherapy, 27, 219-223.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com