You are here

ANTALYA YÖRESİ HALK TÜRKÜLERİNDE YER ALAN KÜLTÜREL MOTİFLER

THE CULTURAL MOTIFS TAKING PART IN FOLK MUSICS OF ANTALYA DISTRICT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The concept “culture”, one of the most important features that make a society nation, includes political, communal and artistic merits. Folk music is a genre, which includes colours of different geographies and cultures and which reflects the features of the society where it stands. One of the most beautiful examples of oral literature, folk song is a literary genre which is passed on from generation to generation and which is the common possession of the citizen. The aim of this study is to identify how often the names of the figure, place, plant and animal take role in the lyrics of Antalya folk songs. In this study with the level of characterization, scanning model has been used. The analysis of content with regard to conceptual scope has been carried out and in order for local melodies to be specified, 53 Antalya folk songs with lyrics have been analysed in terms of literature scanning. Based on this aim, it has been established that the frequency of the names of the figure, place, plant and animal taking part in local folk songs is determined on charts.
Abstract (Original Language): 
Bir toplumu ulus yapan önemli özelliklerden biri olan kültür kavramı; siyasal, toplumsal ve sanatsal nitelikleri içerisinde barındırır. Halk müziği; farklı coğrafyaların, kültürlerin renklerini barındıran, içinde bulunduğu toplumun özelliklerini yansıtan bir türdür. Sözlü edebiyatın en güzel örneklerinden biri olan türkü ise kuşaktan kuşağa aktarılan, halkın ortak malı olan bir edebiyat türüdür. Bu çalışmada Antalya türkülerinin sözlerinde sıkça yer alan şahıs, yer, bitki ve hayvan isimlerinin yerel kültürdeki kullanım yaygınlığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Betimsel düzeydeki bu çalışmada, tarama modeli kullanılmıştır. Kavramsal çerçeveye yönelik içerik analizi yapılmış, yöre ezgilerinin belirlenebilmesi için TRT repertuarında bulunan 53 sözlü Antalya türküsü literatür tarama kapsamında incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, yöre türkülerinde kullanılan şahıs, yer, bitki ve hayvan isimlerinin, tablolar oluşturularak yaygınlığı belirtilmeye çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Argaç, Nuri. (2008). Yörük-Âni Selendi Tarihi. (1. Basım). İstanbul: Vesta Ofset.
Büyük Türkçe Sözlük. http://tdkterim.gov.tr/bts. (Erişim Tarihi: 27.03.2013).
Büyükyıldız, Zeki. (2009). Türk Halk Müziği-Ulusal Türk Müziği- (1. Baskı).İstanbul: Papatya Yayıncılık Eğitim.
Eröz, Mehmet. (1991). Yörükler. İstanbul. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:10 ISSN: 2146-9199
97
Günay, Edip. (2011). Müzik Sosyolojisi- Sosyolojiden Müzik Kültürüne Bir Bakış (2.Baskı). İstanbul: Bağlam
Yayıncılık
Güzel, Abdurrahman ve Torun, Ali. (2003). Türk Halk Edebiyatı El Kitabı (1.Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.
Gök, Sevilay. (2011). Teke Yöresi ve Muğla Zeybeklerinin Tür Ayak Tavır Usul ve Söz Yönünden İncelenmesi.
Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi. Konya
Kaplan, Ayten. (2005). Kültürel Müzikoloji. İstanbul: Önsöz Basım Yayıncılık.
Özbek, Mehmet. (2009). Türkülerin Dili. İstanbul: Ötüken Yayınları.
Özbek, Mehmet. (1981). Folklor ve Türkülerimiz. İstanbul: Özener Matbaası
Vural, Feyzan G. ve Vural, Timur. (2012). Niğde Kültürünün Sesi: Niğde Türküleri, I. Uluslararsı Niğde Dil, Kültür
ve Tarih Sempozyumu, Niğde
Yakıcı, Ali. (2007). Halk Şiirinde Türkü (1.Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com