You are here

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PROJE GÖREVLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS' OPINIONS ON PROJECT DUTIES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Project Works are often used in Science and Technology lessons with the applications of the student-centred approaches in the schools,. The aim of this research is to determine the opinions of Science and Technology teachers on Project works. The sample of the research, which is carried out with one of the qualitative research methods, phenomenology, is formed by four Science and Technology teachers who work in the near villages to the city centre of Çorum. In the research, datas are gathered with semi-structured interviews and analysed by using Nvivo 9 programme. The results, which are cathegorized in themes and codes, were presented in the shape of graphics and models. In the research results, it is identified that teachers used a Project evaluation scale which took in to account of being scientific, originality and having done by the student in the evaluation of the projects; and they thought that Project Works were useful for learning if they are done by the students themselves. Teachers also stated that they considered mostly the students’ interests, social utility and class level, but not paid attention to criterias such as actual subjects, attainability in the selection of Project Works. According to the results, to make the Project Works more efficient and applicable for learning, it is suggested adding alternative lessons to the secondary school education programme and instructing teachers in this subject.
Abstract (Original Language): 
Okullarda öğrenci merkezli yaklaşımların uygulanmasıyla birlikte Fen ve Teknoloji derslerinde proje görevleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu araştırmanın amacı Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin proje görevleri ile ilgili görüşlerini tespit etmektir. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji yöntemi ile yürütülen araştırmanın örneklemini, Çorum’da merkeze bağlı iki ortaokulda görev yapan dört Fen ve Teknoloji öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış mülakatlarla veriler toplanmış ve Nvivo 9 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar tema ve kodlar şeklinde sınıflandırılarak grafik ve modeller şeklinde sunulmuştur. Araştırma sonuçlarında öğretmenlerin, projeleri değerlendirmede bilimsellik, özgünlük ve öğrenci tarafından yapılması gibi kriterleri dikkate alan proje değerlendirme ölçeği kullandıkları; proje görevlerini öğrencilerin kendileri yaptıkları takdirde öğrenme açısından yararlı olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenler, proje görevlerinin seçiminde daha çok öğrencilerin ilgileri, toplumsal yararlılık ve sınıf seviyesini göz önünde bulundurduklarını; fakat güncel konular, ulaşılabilirlik gibi kriterleri dikkate almadıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlara dayanarak proje görevlerinin öğrenme açısından daha verimli ve uygulanabilir olması için alternatif derslerin ortaokul öğretim programına eklenmesi, öğretmenlerin bu konuda bilgilendirilmesi önerilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akbayır, S., Baki, A., Baysal, N., Çepni, S. & Öztürk C.(2006). Öğretenler ve öğrenenler içinek açıklamalarla yeni ilköğretim programları (1-5. Sınıflar). Ankara: PegemA Yayıncılık.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2014 Cilt:3 Sayı:1 Makale No: 39 ISSN: 2146-9199
427
Ayas, A. (2005). Kavram öğrenimi-in: S. Çepni (ed.) Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Belet, D.,& Girmen, P. (2007). Türkçe Dersinde Kullanılan Performans Ödevlerinin Etkililiği. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Eskişehir, 5-7 Eylül.
Bayrak, B. & Erden, A.M. (2007). Fen bilgisi öğretim programının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), 137-154.
Bulunuz, M (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Geçmiş Öğretim Kademelerindeki Bilimsel Araştırma Projesi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8 (4), 74-85.
Çepni, S. (2007). Performans değerlendirme- in: E. Karip (ed.) Ölçme ve değerlendirme (193-239). Ankara: PegemA Yayıncılık.
Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, 5. Baskı, Trabzon: Ofset matbaacılık.
Çınar, O., Teyfur, E. & Teyfur, M. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticilerinin Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı Ve Programı Hakkındaki Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 7 (11) , 47–64.
Kırıkkaya, E. (2009). İlköğretim okullarındaki fen öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji programına ilişkin görüşleri, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6 (1), 133-148.
Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi:Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 66-80.
Gömleksiz, M. (2005). Yeni ilköğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi, Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 307-338.
Gömleksiz M., Sinan A. & Demir,S. (2010). İlköğretim Türkçe dersi proje ve performans görevlerinin gerçekleştirilme sürecine yönelik öğrenci görüşleri. Uluslar Arası Süreli Diller Edebiyatı Ve Türk Tarihi, 5(3),949-968.
Marton, F. (1986). Phenomenography: A research approach to investigating different understandings of reality. Journal of Though. 2(3), 28-49. MEB (2004). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı. M.E.B. Ankara.
MEB (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. M.E.B., Ankara.
Topsakal, S. (2005). Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Şahin, İ. (2008). Yeni ilköğretim birinci kademe fen ve teknoloji programının değerlendirilmesi, Milli Eğitim, 177, 181-207.
Tekışık, H. H., (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Uygulanmasına Öğretmenlerin Hazırlanması, Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kayseri.
Tok, Ş. (2007). Öğretme-Öğrenme Strateji ve Modelleri (ss. 129-159), Öğretim İlke ve Yöntemleri (Editör: Ahmet Doğanay). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Yıldırım, A ve Şimşek, H.(2005) Sosyal Bilimler Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yücel, A. (2008). İlköğretimde 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Verilen Performans Ödevleri Hakkında Öğretmen-Veli-Öğrenci Görüşleri (Konya Örneği), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Konya, Türkiye.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com