You are here

AKTİF ÖĞRENME TEKNİKLERİNİN KULLANILDIĞI TAM STÜDYO SINIFININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK BAŞARISINA ETKİSİ

THE EFFECTS OF ACTIVE LEARNING TECHNIQUES IMPLEMENTED IN A FULL STUDIO CLASS ON PRE-SERVICE TEACHERS’ PHYSICS ACHIEVEMENT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to determine effects of active learning techniques implemented in a full studio class on preservice teachers’ physics achievement in Fluid Mechanics. The sample of the study consists of 51 first year preservice primary science teachers of one education faculty in Turkey. The course schedule, which involves active learning techniques, was implemented for four weeks. Single group pre test-post test weak experimental design, in which the same data collection instruments were applied to the same students before and after teaching, was used in this study. Data were collected by means of a conceptual understanding test. The preservice teachers’ answers to the test which consists of 24 open-ended questions were first divided into categories in accordance with the rubrics designed beforehand and then were scored and evaluated. Preservice teachers’ pre and post test scores were compared by using SPSS14 program. The results of the data obtained from conceptual learning test showed that pre-service teachers’ achievement were improved and there was a statistically significant difference between the scores of pre and post scales (t=18,04; p<0.05). Additionally, semi-structured interviews were conducted with five students to reveal their ideas about teaching process and classroom atmosphere after instruction. In the interviews conducted by the researcher, pre-service teachers reported that they enjoyed the classroom environment and that they believed that they learned more easily when they were active.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, aktif öğrenme tekniklerinin kullanıldığı tam stüdyo sınıfının öğretmen adaylarının “Akışkanlar Mekaniği” konusundaki fizik başarısına etkisini araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Türkiye'deki bir eğitim fakültesinde okumakta olan 51 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Akışkanlar Mekaniği konusu çeşitli aktif öğrenme teknikleri kullanılarak dört hafta boyunca işlenmiştir. Tek grup ön test-son test zayıf deneysel desenin kullanıldığı bu çalışmada fizik başarılarını ölçmek amacıyla öğretmen adaylarına, Kavramsal Anlama Testi (KAT) ön test ve son test olarak uygulanmıştır. 24 açık uçlu sorulardan oluşan bu ölçme aracına öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar önce hazırlanan rubriklere göre kategorilere ayrılmış, daha sonra puanlanarak değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının ön test ve son testten aldıkları puanlar, SPSS14 programı yardımıyla karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adaylarının ön test ve son test puanları arasında son test lehine anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (t=18,04; p<0.05). Ayrıca dersin işlenişine ve sınıf ortamına yönelik fikirleri daha derinlemesine araştırmak amacıyla öğretim sonrasında bazı öğretmen adaylarıyla (N=5) yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde öğretmen adayları sınıf ortamını çok sevdiklerini ve kendileri aktif oldukları zaman daha kolay öğrendiklerini belirtmişlerdir.

REFERENCES

References: 

Akpınar, E. ve Ergin, Ö. (2007). Dual situated learning model and science teaching. İlköğretim Online, 6 (3), 390-
396.
Aksu, H. H. (2005). İlköğretimde aktif öğrenme modeli ile geometri öğretiminin başarıya, kalıcılığa, tutuma ve
geometrik düşünme düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Akşit, F. (2007). Coğrafya öğretiminde aktif öğrenmenin akademik başarı ve tutum üzerine etkisi.
Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2016 Cilt:5 Sayı:1 Makale No: 21 ISSN: 2146-9199
200
Bell, T., Urhahne, D., Schanze, S., & Ploetzner, R. (2010). Collaborative inquiry learning: models, tools, and
challenges. International Journal of Science Education, 3 (1), 349-377.
Bernhard, J. (2000, June). Improving engineering physics teaching-learning from physics education research.
Paper presented at Physics Teaching in Engineering Education, Budapest.
Bonwell, C. C. ve Eison, J. A. (1991). Active Learning: Creating excitement in the classroom. (ERIC document
reproduction service no. ED 340272).
Candan, A., Türkmen, L., ve Çardak O. (2006). Kavram haritalamanın ilköğretim öğrencilerinin hareket ve kuvvet
kavramlarını anlamalarına etkileri. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 3 (1), 65-75.
Crouch, C. H. ve Mazur, E. (2001). Peer instruction: Ten years of experience and results. American Journal of
Physics, 69 (9), 970-977.
Çeken, R. (2002). Yedinci sınıf öğrencileri üzerinde basınç kavramının öğretilmesinde aktivitelerin etkisinin
araştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Daşdemir, İ. ve Doymuş, K. (2002). 8. sınıf kuvvet ve hareket ünitesinde animasyon kullanımının öğrencilerin
akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Eğitim ve Öğretim
Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 77-87.
Demirci, N. ve Çirkinoğlu, A. (2004). Öğrencilerin elektrik ve manyetizma konularında sahip oldukları ön bilgi ve
kavram yanılgılarının belirlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2), 116-138.
Gazioğlu, G. (2006). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin basınç konusunu kavramada çoklu zeka tabanlı öğretimin
öğrenci başarısı, tutumu ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi, Ankara.
Gibson, H. L. ve Chase, C. (2002).Longitudinal impact of an inquiry-based science program on middle school
students’ attitudes toward science. Science Education, 86 (5), 693-705.
Güney, N. (2011). İlköğretim II. Kademede fiilimsilerinin öğretiminde aktif öğrenmenin tutum, başarı ve kalıcılığa
etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Kalem, S. ve Fer, S. (2003). Aktif öğrenme modeliyle oluşturulan öğrenme ortamının öğrenme, öğretme ve
iletişim sürecine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3 (2), 433-461.
Knight, R. D. (2004). Five easy lessons, strategies for successful physics teaching. San Francisco: Addison Wesley.
Kocakülah, M. S. ve Açıl, Z. K. (2011) İlköğretim öğrencilerinin gözüyle yerçekimi nerededir? Türk Fen Eğitimi
Dergisi, 8(2), 135-152.
Küçüközer, H. (2004). Yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı olarak geliştirilen öğretim modelinin lise 1. sınıf
öğrencilerinin basit elektrik devrelerine ilişkin kavramsal anlamalarına etkisi. Doktora Tezi, Balıkesir
Üniversitesi, Balıkesir.
Laws, P. W. (1991). Calculus-based physics without lectures. Physics Today, 44 (12), 24-31.
Loverude, M. E., Gonzalez, B. L., & Nanes, R. (2011). Inquiry-based course in physics and chemistry for
preservice K-8 teachers .Physical Review Special Topics-Physics Education Research, 7, 010106, 1–18.
Minner, D. D., Levy, A. J., & Century, J. (2010). Inquiry-based science instruction-what is it and does it matter?
Results from a research synthesis years 1984 to 2002. Journal of Research in Science Teaching, 47 (4), 474-496.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2016 Cilt:5 Sayı:1 Makale No: 21 ISSN: 2146-9199
201
McDermott, L. C. (1996a). Physics by Inquiry-Volume I. United State of America: John Wiley & Sons, Inc.
Öğünç, A. (2012). Kimya dersi “reaksiyon hızları ve kimyasal denge” ünitesiyle ilgili yapılandırmacı yaklaşıma
dayalı bir aktif öğrenme materyalinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora
tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. Journal of Engineering Education, 93
(3), 223-231.
Redish, E. F. (2000). New models of physics ınstruction based on physics education research. Paper presented at
the Deutschen Physikalischen Gesellschaft (Jena, Germany, March 14, 1996).
Saygı, C. (2009). Aktif öğrenmenin müzik tarihi dersine ilişkin başarı, tutum ve özyeterlik üzerindeki etkisi.
Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Süzen, S. (2007). Aktif öğrenme teknikleriyle desteklenmiş fen ve teknoloji eğitiminin öğrenme ürünlerine etkisi.
Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara.
Şahin, M. (2007). The importance of efficiency in active learning. Journal of Turkish Science Education, 4 (2), 61-
74.
Şahin, Ç. ve Çepni, S. (2011). “Yüzme-batma, kaldırma kuvveti ve basınç” kavramları ile ilgili iki aşamalı
kavramsal yapılardaki farklılaşmayı belirleme testi geliştirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8 (1), 79-110.
Şekercioğlu (Çirkinoğlu), A. G. (2011). Akran öğretimi yönteminin öğretmen adaylarının elektrostatik
konusundaki kavramsal anlamalarına ve tutumlarına etkisi. Doktora tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Balıkesir.
Tezci, E. ve Yıldırım, B. (2007). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Balıkesir: Balıkesir Onur.
Thornton, R. K. (1987). Tools for scientific thinking microcomputer-based laboratories for physics teaching.
Physics Education, 22, 229-238.
Ün Açıkgöz, K. (2011). Aktif öğrenme (12.baskı). İzmir: Biliş.
Ünlü, P. ve Gök, B. (2007). Öğrencilerin düzgün dairesel harekette merkezcil kuvvet hakkındaki kavram
yanılgılarının araştırılması. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3), 141-150.
Ünlüsoy, M. (2006). Orta öğretim fizik müfredat konularından impuls ve momentum konularındaki kavram
yanılgılarının tespiti ve düzeltilmesinde işbirlikli yaklaşımın etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi
Üniversitesi, Ankara.
Wilson, J. M. (1994). The CUPLE Physics studio. The Physics Teacher, 32, 518-523.
URL 1: http://fod.msu.edu/oir/studio-teaching
URL 2: http://www.cte.cornell.edu/teaching-ideas/labs-studios-discussions/teach...
URL 3: http://warrington.ufl.edu/centers/ctla/activeLearning.asp
URL 4: http://citl.indiana.edu/resources_files/teaching-resources1/active-learn...
URL 5: http://web.uri.edu/atl/active-learning-classroom/
URL 6: http://www.ncsu.edu./per/scaleup.html

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com