You are here

TÜRKİYE’DE 2003-2013 YILLARI ARASINDA UYGULANAN YABANCI DİL EĞİTİMİ POLİTİKALARININ ANALİZİ

THE ANALYSIS OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION POLICIES IN TURKEY DURING 2003- 2013

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to analyze the foreign language education policies in Turkey during 2003 and 2013. This research is a descriptive research and done with qualitative methods. In the research document analyses and content analyses were done. The documents which are analyzed in this research are; development plans, national education councils, governments’ programs, governments action plans, national education’ strategic plans and related legislations between 2003 and 2013. In the result of the study, findings about foreign language policies are listed as; changes in Foreign Language Education and Teaching Law, Legislation about Turkish people learning their traditional languages, High School’s becoming 4 year, closing prep classes and mostly teaching in foreign language schools, the students have to study a language and also right to choose second language in their schools, arranging foreign language curriculums, making foreign language exams before going high schools so students have to take foreign language exams before they go the high school to analyze the effectiveness of foreign language education policies, in Turkey during 2003-2013, there should be a research which will be based on with implementers (teachers) opinions.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de 2003-2013 yılları arasında uygulanan yabancı dil eğitimi politikalarının analizini yapmaktır. Araştırma betimsel bir çalışma olup, araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan dokümanlar; 2003-2013 yılları arasında hazırlanan ve uygulanan kalkınma planları, milli eğitim şuraları, hükümet programları, eylem planları, MEB stratejik planları ve ilgili mevzuat olarak sınırlandırılmıştır. Araştırma sonucunda; Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu’nda değişiklik yapılması, Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil Ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmeliği’nin hazırlaması, Türk vatandaşlarının geleneksel yaşamlarında kullanmış oldukları diller için kurs açılmasının önünün açılması, liselerde hazırlık sınıfı açılmasının zümre kararına bağlanması, yabancı dil ağırlıklı liselerin kapatılması, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenmesi, yabancı dil öğretiminde müfredat değişikliğinin yapılması, ortaöğretime geçişte uygulanan sınavlarda yabancı dil alanında soru sorulması, ilköğretimde; yabancı dil derslerinin 2013-2014 öğretim yılından itibaren 2. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanması, Avrupa Konseyi ve Avrupa dil gelişim dosyası ve ders kitaplarının düzenlenmesi uygulamalarının hayata geçirildiği görülmüştür. Türkiye'de 2003-2013 yılları arasında uygulanan yabancı edil eğitimi politikalarının etkiliğinin ölçmek amacıyla uygulamacıların görüşlerinin analizine dayalı bir araştırma yapılmalıdır.

REFERENCES

References: 

Bahar, M. (2011). Türkiye’de yabancı dil öğrenimi ile ilgili sorunlar. Kariyer Penceresi, 3, 17.
Çelebi, M. D. (2006). Türkiye’de ana dili eğitimi ve yabancı dil öğretimi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21,
285-307.
Çetin, Y. (2014). İngilizcede en çok kullanılan 1000 kelime. Kariyer Penceresi, 19, 23-26.
Çınar, İ. (2009). Küreselleşme, eğitim ve gelecek. Kuramsal Eğitimbilim, 2(1), 14-30.
Demirel, Ö. (2012). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66-80.
Güneş, B. (2009). 1945-1980 arası Türkiye’de İngilizce eğitimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman
Demirel Üniversitesi, Isparta.
Karaca, N. (2014). Dil eğitimine genel bir bakış. Kariyer Penceresi, 19, 42-44.
Kılıç, C. (2009). Avrupa Birliği üyelik süreci, AB genel eğitim politikaları ve AB yabancı dil eğitimi politikalarının
Türkiye’deki yabancı dil eğitimi ve yabancı dil eğitimi politikaları üzerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi,
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
König, W. (1989). Türkiye’deki yabancı dil öğretimi sorunları, dışarıdan bir bakış. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 4, 167-172.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2016 Cilt:5 Sayı:1 Makale No: 26 ISSN: 2146-9199
254
MEB. (1988). 12. Millî Eğitim Şûrası-hazırlık dokümanı. Ankara: T.C. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı.
Oral, Y. (2010). Türkiye’de yabancı dil eğitimi politikaları bağlamında İngilizce: ‘Eleştirel bir çalışma’. Yayın
Kurulu.
Terzi, Ç. (2005). Uyum sürecinde Türkiye eğitim politikalarının Avrupa Birliği eğitim politikaları doğrultusunda
değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com