You are here

8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL EĞİTİMDEKİ ASTRONOMİ KONULARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

VIEWS OF THE 8TH GRADE STUDENTS’ ABOUT THE ASTRONOMY SUBJECTS THROUGH THEIR PRIMARY EDUCATION LIFE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study was to determine 8th grade students’ views about the astronomy subjects through their primary education life. Qualitative research approach is used in this study and semi-structured interview has been used as a data collection tool. With 12 students who are studying at elemantary school in Corum from 8th grade were interviewed. NVİVO9.O program was used to analyze the interviews. The results of analysis are determined that students like intructions supported with visual materials such as documentary and animation films about astronomy, students are not interested in astronomy subjects because they are the last subjects so they are ignored and teaching is based on oral language and students want this units should be taught at the start or middle of term. It has been suggested that astronomy subjects should be supported with visual materials and should not be end of the cirruculum.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, 8.sınıf öğrencilerinin temel eğitimleri boyunca gördükleri astronomi konuları hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yaklaşımının kullanıldığı bu çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Çorum’da temel eğitimlerini tamamlamak üzere olan on iki öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Görüşmelerin analizinde NVIVO 9.0 programı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu öğrencilerin Astronomi ile ilgili belgesel ve animasyon gibi görsel materyallerle ders işlenmesinden keyif aldığı; konuların son ünite olması nedeniyle işlenmediği, düz anlatımla geçiştirilmesi nedeniyle astronomi konularına ilgi duymadıkları, astronomi konularının sene başında ya da ortasında işlenmesini istedikleri tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmede astronomi konularının eğitim-öğretim konularının son ünitelere konulmaması, astronomi konularının işlenirken görsel materyallerle desteklenmesi gerektiği önerilmiştir.

REFERENCES

References: 

Bolat,A.,Çakır,R.,Değirmenci,S.,Kaşıkçı,Y. (2004) 9.Sınıf Öğrencilerinin Astronomiye Yönelik Tutum Düzeyleri, 11.
Bostan, A. (2008). Farklı Yaş Grubu Öğrencilerinin Astronominin Bazı Temel Kavramlarına İlişkin Düşünceleri,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
Bülbül, E., İyibil, Ü.G. & Şahin, Ç. (2013). Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin Astronomi Kavramıyla İlgili
Algılamalarının belirlenmesi, Journal of Research in Education and Teaching, 2(3), 182-191.
Büyüköztürk,Ş.& Çakmak E,K.& Akgün, Ö. E. & Karadeniz,Ş. & Demirel,F.(2012). Bilimsel Araştırma
Yöntemleri,11.Baskı,Ankara,Pegem Akademi Yayınları.
Çepni, S. (2010). Araştırma Ve Proje Çalışmalarına Giriş Trabzon: Celepler Matbaacılık.
Göncü, Ö. (2013). İlköğretim Beşinci Ve Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Astronomi Konularındaki Kavram
Yanılgılarının Tespiti, Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
İbret, B. Ü. & Aydınözü, D. (2011). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin “Dünya” Kavramına İlişkin Geliştirdikleri
Metaforlar, Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 85-102.
Kalkan, H. & Kıroğlu, K. (2007). Science And Nonscience Students’ İdeas About Basic Astronomy Concepts İn
Pre-Service Training For Elemantary School Teachers, Astronomy Education Review, 6(1), 15-24.
Kaplan, G. & Tekinarslan Ç.İ. (2013). A Comparison Of Knowledge Levels Of Students With And Without
Intellectual Disabilities About Astronomy Concepts, Elementary Education Online, 12(2), 614-627.
Kırbıyık, H., Kızıloğlu, Ü., Kızıloğlu, N., Civelek, F. R. & Beklen, E. (2007). Evren Nasıl Oluştu?, ODTÜ Yayıncılık,
Ankara.
Kurnaz, M. A. (2012). Yıldız, Kuyruklu Yıldız Ve Takımyıldız Kavramlarıyla İlgili Öğrenci Algılamalarının
Belirlenmesi, Abant İzzet Baysal University Education Faculty Journal, 12(1), 251-264.
Kurnaz, M.A. & Değermenci, A. (2012). 7. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya Ve Ay İle İlgili Zihinsel Modelleri,
Elementary Education Online, 11(1), 137-150.
Küçüközer, H., Bostan, A. & Işıldak, R. S. (2010). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Bazı Astronomi
Kavramlarına İlişkin Fikirlerine Öğretimin Etkileri, OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 105-124.
Ölmez, O. & Geban, Ö. (2001, Eylül). Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Dünya Ve Gökyüzü Konularındaki Kavramları
Anlamalarında Kavramsal Değişim Yaklaşımının Etkisi, Bilimde Çağdaş, Düşüncede Özgür Yeni Binyılın Başında
Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu (S.172-175). İstanbul: Maltepe Üniversitesi.
Öztürk, D. & Uçar, S. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Ay’ın Evreleri Konusunda Kavram Değişimlerinin
İşbirliğine Dayalı Ortamda İncelenmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(2), 98-112.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Şubat 2016 Cilt:5 Sayı:1 Makale No: 39 ISSN: 2146-9199
397
Öztürk, A. & Doğanay, A. (2013) İlköğretim Beşinci Ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Dünya’nın Şekli Ve Yerçekimi
Kavramlarına İlişkin Anlamaları Ve Zihinsel Modelleri, Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(4) ,
2455-2476.
TTKB (2010). Ortaöğretim Astronomi Ve Uzay Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
TTKB (2005). İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi (4. Ve 5. Sınıflar) Öğretim Programı, Talim Ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı, Ankara.
TTKB (2006). İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi (6, 7. Ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Talim Ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı,Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com