You are here

ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ BAŞARI ANALİZ PLUGİNİ GELİŞTİRİLMESİ

THE DEVELOPMENT OF STUDENT ACHIEVEMENT ANALYSIS PLUGIN FOR LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Learning Management Systems (LMS) are used for many purposes such as teaching courses online, sharing documents, discussions and sharing on forum, multiple choice or formal examinations, assigning and receiving homework. LMSs offer many different tools to both students and educators depending on their type and version. Educators are able to track the students with these tools. For example, many variables that affect student success such as how much time students spend on course forum, how many shares they have made, whether they have uploaded their assignments, assignment grades, answers to formal exams etc. are tracked and monitored on these systems. Additionally, new plugins can be developed based on the needs for the open source LMSs. In this study, an open source plugin was developed for Learning Management Systems which monitors and analyses each student’s activities on LMS not separately but integrated and as a whole. After educators upload students’ midterm and final exam grades to the system at the end of the educational activities carried out during the academic year, this plugin prepares report for educators by comparing the activities on the LMS with the success of students. Analysis and comments on the activities of successful and unsuccessful students can be conducted through this plugin. It is expected that this tool can greatly contribute to the teaching activities of educators.
Abstract (Original Language): 
Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS) online olarak derslerin işlenmesi, örgün eğitim olarak işlenen derslere ait dökümanların paylaşımı, forum üzerinden öğrencilerin paylaşımlarda ve tartışmalarda bulunabilmesi, derslerle ilgili çoktan seçmeli yada klasik sınavlar yapmak, ödev vermek-ödev teslim almak gibi bir çok amaç için kullanılmaktadır. ÖYS’ler tür ve versiyonlarına göre hem eğitimciye hem de öğrencilere birçok farklı araç sunmaktadır. Eğitimciler bu araçlar ile öğrencilere ait takipler yapabilmektedir. Örneğin öğrencilerin ders forumunda ne kadar süre geçirdikleri, ne kadar paylaşımda bulundukları, ödevleri teslim durumları, ödevlerden aldıkları puanlar, klasik sınavlara verdikleri cevaplar vb. öğrencinin başarısına etki eden birçok değişken bu sistemler üzerinden takip edilebilmektedir. Ayrıca açık kaynak kodlu olan ÖYS’lere ihtiyaçlar doğrultusunda yeni eklentiler yapılabilmektedir. Bu çalışmada Öğrenme Yönetim Sistemleri için açık kaynak kodlu bir plugin geliştirilmiştir. Bu plugin öğrencinin ÖYS içindeki tüm faaliyetlerini ayrı ayrı değil birbiri ile ilişkili ve bütün olarak takip ve analiz edebilmektedir. Eğitimciler dönem boyunca yapılan eğitim faaliyeti sonunda öğrencilerin ara sınav ve final notlarını sisteme yükledikten sonra, öğrencilerin başarı durumları ile ÖYS üzerindeki faaliyetlerini karşılaştırarak rapor alabilmektedir. Başarılı olan öğrencilerin etkinlik faaliyetleri, başarısız olan öğrencilerin eksiklikleri vb. birçok konuda analiz ve yorum yapabilmektedir. Bu uygulamanın eğitimcilere öğretim faaliyetlerinde katkı sunabileceği düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

Acar, A. (2014) “MOODLE ile harmanlanmış İngilizce eğitimi”, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Anderson, T. (2004). Teaching in an online learning context. In T. Anderson & F. Elloumi (Eds.), Theory and
practice of online learning (pp. 271–294). Athabasca University.
http://cde.athabascau.ca/online_book/pdf/TPOL_ book.pdf Son Erişim : 20.01.2016
Aydın, C.Ç., Biroğul, S. (2008) “E- Öğrenmede Açık Kaynak Kodlu Öğretim Sistemleri ve Moodle”, Bilişim
Teknolojileri Dergisi, 1(2), 31-36.
Beyazşekeroğlu, Ü. (2015) “Moodle öğrenme yönetim sistemi üzerinde Matlab yazılımı kullanarak akıllı soru
bankası gerçekleştirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
Dougiamas, M., (2016). “Moodle Statistics. Son Erişim : 10.05.2016. https://moodle.org/stats
Ergül, E. (2013) “Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının moodle ile ders işlenmesi hakkındaki görüşleri”,
Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
Ergül, E., Koç, M. (2014). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Moodle’da Gerçekleştirdikleri Etkinlikler ve
Başarı Arasındaki İlişki. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Kuygulama, 4(1), 1-12.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2016 Cilt:5 Sayı:2 Makale No: 31 ISSN: 2146-9199
329
Hölbl, M., Welzer, T. (2010) “Students’ Feedback and Communication Habits using Moodle”, Elektronika IR
Elektrotechnika, 6(102), 63-66.
Özcan, M. (2012) “Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı hazırlık sınıfı için Avrupa ortak başvuru
metnine uygun ve moodle eğitim yönetim sistemi destekli müfredat önerisi”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Shekhmirzova, A. M., Stash, S. M. (2015) “Use of the Moodle Envıronment in Organızation Independent Work
of the Bachelors”, In the World of Scientific Discoveries, 3(65), 1118-1134.
Siemens, G., & Tittenberger, P. (2009). Handbook of emerging technologies for learning.
http://umanitoba.ca/learning_technologies/cetl/HETL.pdf Son Erişim: 20.01.2016.
Soysal, E. (2015), “Bilişim teknolojilerinin eğitimde ölçme aracı olarak kullanılması ve örnek uygulama olarak
moodle kullanımı: Batman ili örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Uzun, L. (2014) “Öğrenme ve öğretme yöntemleriyle bilgi edinimi, pratik yapma ve akılda tutma: MOODLE
esaslı akademik sözcük öğrenimi üzerine bir çalışma” Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü.
Yılmaz, M. (2012) “C# Programlama Dersinde, Çoklu Ortam Tasarım İlkelerine Göre Hazırlanmış Materyallerin
Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi Üzerinden Kullanılmasının Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Bilişsel Yüklerine
Ve Ders Başarılarına Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com