You are here

15-29 YAŞ ARASI GENÇLERİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: ELAZIĞ İL ÖRNEĞİ

INVESTIGATION OF THE BOOK-READING HABITS OF YOUNG PEOPLE AGED 15-29: THE CASE OF THE PROVINCE OF ELAZIĞ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The study aims to determine the book-reading habits of the young people aged 15-29 years, who receive education in formal educational institutions in the province of Elazığ, Turkey. The study was conducted with a total of 1002 students, and the data were collected using a questionnaire. Chi-square test was used in analysis of the data. Of the young people, 83.7% stated that they read books. The habit of reading books showed similar distributions according to the age groups. A significant difference was found between age groups in terms of the frequency of book-reading. The rate of students who stated that they read 1 book a week was 30.7% in the 15-19 age group, whereas this rate was 12.3% in the 20-29 age group. Of the students, 59.2% stated that they have a bookcase of their own. There was a significant difference in owning a bookcase according to the age groups. This rate was 66.2% in the 15-19 age group, whereas the rate in the 20-29 age group was 43.1%. A significant difference was also found in the reading purpose of students, according to the age groups. The genre most read by the students was science fiction by 30.5%, followed by literature by 21.1% and personal development books by 19.3%. There was a significant difference in the genre of books read, according to the age groups.
Abstract (Original Language): 
Araştırma Elazığ il merkezinde örgün eğitim kurumlarında eğitim gören 15-29 yaş arasındaki gençlerin kitap okuma alışkanlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma toplamda 1002 öğrenci ile yürütülmüş, veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Ki-kare testi kullanılmıştır. Gençlerin %83.7’si kitap okuduğunu belirtmiştir. Kitap okuma alışkanlığı yaş gruplarına göre benzer dağılım göstermiştir. Kitap okuma sıklığı açısından yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Haftada 1 kitap okuduğunu belirten öğrencilerin 15-19 yaş grubundaki oranı %30.7 iken bu oran 20-29 yaş grubunda %12.3’tür. Öğrencilerin %59.2’si kendine ait bir kitaplığı olduğunu belirtmiştir. Kendine ait kitaplığının olma durumu yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Bu öğrencilerin 15-19 yaş grubu arasındaki oranı %66.2 iken, 20-29 yaş grubundaki oranı %43.1’dir. Öğrencilerin kitap okuma amacı yaş gruplarına göre anlamlı bulunmuştur. Öğrencilerin en çok okuduğu kitap türü sırasıyla %30.5 ile bilim kurgu, %21.1’i edebiyat, %19.3’i kişisel gelişim kitapları olmuştur. Okunan kitap türü yaş gruplarına göre anlamlı farklılık göstermiştir.

REFERENCES

References: 

Aksaçlıoğlu, A. G., ve Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin Televizyon İzlemeleri ve Bilgisayar Kullanmalarının Okuma
Alışkanlıkları Üzerine Etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 21(1): 3-28.
ALA (1978). Book reading and library usage: A study of habits and perceptions. New Jersey: Gallup.
Arı, E., Demir, M.K.. (2013). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıklarının
değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi 1(1): 116-128.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2016 Cilt:5 Sayı:2 Makale No: 05 ISSN: 2146-9199
42
Arslan, Y., Çelik, Z., ve Çelik, E. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının
Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26:113-124.
Çakıroğlu, O., ve Palancı, M. (2015). Okuma Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. International
Journal of Human Science. 12(1):1143-1156.
Durualp, E., Çiçekoğlu, P., ve Durualp, E (2013). Sekizinci sınıf öğrencilerinin kitap okumaya yönelik tutumlarının
internet ve kitap okuma alışkanlıkları açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi,
2(1): 115-132.
Edizer, Z. Ç. (2015). Türkçe Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutumları İle Üst Bilişsel
Okuma Stratejilerini Kullanım Düzeyleri Arasındaki İlişki. K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (2), 645-658.
Gömleksiz, M. N. (2003). Geleceğin Öğretmenlerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1): 1-21.
Gündoğdu, C. , Çoban, B. ve Ağırbaş Ö. (2010). Formasyon Derslerinin Yeterliğine İlişkin Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmen Adayı ve Öğretmenlerin Görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2): 97-114.
Kurulgan, M., ve Çekerol, S.G. (2008). Öğrencilerin Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir
Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2):237-258.
Örteş, G. (2010). Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine Bağlı Gençlik Merkezlerinin 15-26 Yaş Arasındaki Gençler
Tarafından Bilinirlik Düzeyi. Yüksek lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Yılmaz, Z.A. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığı. İlköğretim Online 5(1):1-6.
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/35/727037/dosyalar/2015_04/...
anlkazandrmak.pdf (Erişim tarihi: 23.10.2015).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com