You are here

OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLİŞKİSİ

RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND LEADERSHIP STYLES OF SCHOOL PRINCIPALS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to analyze the relationship between perceived organizational support and leadership styles of school principals according to high school and primary school teachers' perceptions. Data were collected through Perceived Organizational Support Scale (POSS) Leadership Behavior Questionnaire (LBQ). POSS was developed by Eisenberger et al (1986) and composed of 36 questions, the short form of this scale includes 8 questions and used by Eisenberger et al (1997) and Rhoades, Eisenberger and Armeli (2001). This short version of the scale adapted to Turkish language by Akalın (2006) was used. LBQ used in the study was developed by Terzi (2012). According to study findings, it was found that the school principals have democratic leadership behaviors. Also, it was found that perceived organizational support and democratic leadership are in a positive and significant relationship. Results demonstrate that democratic leadership is a strong predictor of perceived organizational support.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, lise ve ilkokul öğretmenlerinin algılarına göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenler tarafından algılanan örgütsel destek arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir ve nicel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubu 276 kişilik bir öğretmen grubundan oluşmaktadır. Araştırma verileri, Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği ve Liderlik Davranışları Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğinin Eisenberger ve diğerleri (1986) tarafından geliştirilen tamamı 36 sorudan oluşan ve Eisenberger ve diğerleri (1997) ve Rhoades, Eisenberger ve Armeli (2001) tarafından kullanılmış olan 8 soruluk kısa formunun Akalın (2006) tarafından Türkçeye uyarlanmış hali kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan “Liderlik Davranışları Ölçeği” ise Terzi (2012) tarafından geliştirilmiştir. Araştırma bulguları, okul yöneticilerinin daha çok demokratik liderlik stiline sahip olduğunu göstermektedir. Araştırmada algılanan örgütsel desteğin liderlik stillerinden demokratik liderlik ile yüksek düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki içinde olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, demokratik liderlik stilinin algılanan örgütsel desteğin anlamlı bir yordayıcısı olduğu saptanmıştır.
87
98

REFERENCES

References: 

Ahmad, Z. A. & Yekta, Z. A. (2010). Relationship between perceived organizational support, leadership
behavior, and job satisfaction: An empirical study in Iran, Intangible Capital, 6(2), 162-184.
Akalın, Ç. (2006). Duygusal Örgütsel Bağlılık Gelişiminde Çalışanların Algıladığı Örgütsel Destek ve Ara Değişken
Olarak Örgüt Temelli Özsaygı (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü,
Akremi, E.A., Colaianni, G., Portghese, I., Galletta, M.,& Battistelli, A. (2014). How organizational support
impacts affective commitment and turnover among Italian nurses: a multilevel mediation model. The
International Journal of Human Resource Management, 25(9), 1185-1207.
Akbaba Altun, S. (2003). İlköğretim okulu müdürlerinin dönüşümcü liderliğe verdikleri önem ve uygulama
düzeyler, .İlköğretim-Online, 2(1), 10-17.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2016 Cilt:5 Sayı:2 Makale No: 11 ISSN: 2146-9199
95
Avolio, B. J., Gardner, W. L., Walumbwa, F. O., Luthans, F.,& Douglas, M. R. (2004). Unlocking the mask: A look
at the process by which authentic leaders impact follower attitudes and behaviors. The Leadership Quarterly.
15, 801-823.
Bakan, İ. ve Büyükbeşe, T. (2010). Liderlik “türleri” ve “güç kaynakları”na ilişkin mevcut-gelecek durum
karşılaştırması: Eğitim kurumu yöneticilerinin algılarına dayalı bir alan araştırması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik
Araştırmalar Dergisi, 12(19), 73-84.
Bass, B. M. & Avolio, B. J. (1993). Transformational leadership and organizational culture. Public Administration
Quarterly, 17, 112-122.
Beyer, J. M. & Browning, L. D. (1999). Transforming an ındustry in crisis: charisma, routinization, and supportive
cultural leadership. Leadership Quarterly, 10(3), 483-520.
Biswas, S. & Bhatnagar, J. (2013). Mediator analysis of employee engagement: role of perceived organizational
support, P-O fit. Organizational Commitment and Job Satisfaction, 38(1), 27-40.
Bohn, J. G. & Grafton, D. (2002). The relationship of perceived leadership behaviors to organizational efficacy.
Journal of Leadership & Organizational Studies, 9(2), 65-80.
Bozdoğan, K. ve Sağnak, M. (2011). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışları ile öğrenme iklimi
arasındaki ilişki. AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 137-145.
Buluç, B. (2009). Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgütsek bağlılık
arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(57), 5-34.
Bursalıoğlu, Z. (2013). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. (18. Basım) Ankara: PegemA Yayıncılık.
Çelik, C. ve Sünbül, Ö. (2008). Liderlik algılamalarında eğitim ve cinsiyet faktörü: Mersin ilinde bir alan
araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), 49-66.
Eğriboyun, D. (2013). Ortaöğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel güven ve
örgütsel destek algıları arasındaki ilişki. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, Sonbahar, 17-
43.
Einsenberger, R. & Huntington, R. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology,
71(3), 500-507.
Eisenberger, R. & Shanock, L. R. (2006). When supervisors feel supported: Relationships with subordinates’
perceived supervisor support, perceived organizational support and performance. Journal of
AppliedPsychology.,91, 689-695.
Eisenberger, R., Cummings, J., Armeli, S., & Lynch, P. (1997). Perceived organizational support, discretionary
treatment, and job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 82, 812-820.
Gardner, W. L., Avolio, B. J., Luthans, F., Douglas, M. R.,& Walumbwa, F. (2005). “Can you see the real me?” A
self-based model of authentic leader and follower development. The Leadership Quarterly, 16, 343-372.
Gutierrez, A. P., Candela, L. L., & Carver, L. (2012). The structural relationships between organizational
commitment, global job satisfaction, developmental experiences, workvalues, organizational support, and
person-organization fit among nursing faculty. Journal of Advanced Nursing, 68(7), 1601– 1614.
Güney, S. (2012). Liderlik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2016 Cilt:5 Sayı:2 Makale No: 11 ISSN: 2146-9199
96
Hamedoğlu, M. A. (2001). Vizyoner liderlik. Yerel Yönetim ve Denetim. 6(6), 45-52.
Hartog, D. N., Muijen, J. V.,& Koopman, P. L. (1997). Transactional versus transformational leadership: An
analysis of the MLQ. Journal of Organizational Psychology, 70, 19-34.
Hedlund, J., Forsythe, G. B., Horvath, J. A., Williams, W. M., Snook, S. & Sternberg, R. J., (2003). Identifying and
assessing tacit knowledge: Understanding the practical intelligence of military leaders. The Leadership
Quarterly, 14, 117-140.
Hersey, P. & Blanchard, K. H. (1982). Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources. New
Jersey: Prentice Hall.
Howell, J. M. & Avolio, B.J. (1993). Transformational leadership, transactional leadership, locus of control, and
support for innovation: Key predictors of consolidated-business-unit performance. Journal of Applied
Psychology, 78(6), 891-902.
Hussami, M. (2008). A study of nurses' job satisfaction: The relationship to organizational commitment,
perceived organizational support, transactional leadership, transformational leadership and level of education.
European Journal of Scientific Research, 22(2), 286-29.
İbicioğlu, H., Özmen, İ. ve Taş, S. (2009). Liderlik davranışı ve toplumsal norm ilişkisi: Ampirik bir çalışma.
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 1-23.
Jones, D. & Rude, R. (2008). Transactional, transformational, or laissez-faire leadership: An assessment of
college of agriculture academic program leaders’ (deans) leader shipstyles. Journal of Agricultural Education,
49(2), 88-97.
Kalağan, G. (2009).Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Kaplan, M. ve Öğüt, A. (2012). Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin analizi: Otel
işletmelerinde bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 387-
401.
Karadağ, E., Başaran, A. ve Korkmaz, T. (2009). İlköğretim okulu öğretmenlerinin algıladıkları liderlik biçimleri
ile iş doyumları arasındaki ilişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 32-45.
Karaköse, T. (2008). Okul müdürlerinin kültürel liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(2), 555-579.
Karslı, M. D. (2004). Yönetsel etkililik.(2. Baskı). Ankara: PegemYayınları.
Kesken, J. ve Ayyıldız, N. A. (2008). Liderlik yaklaşımlarında yeni perspektifler: Pozitif ve otantik liderlik. Ege
Akademik Bakış, 8(2), 729-754.
Kuhnert W. K. & Lewis, P. (1987). Transactional and transformational Leadership: A constructive/
developmental analysis. Academy of Management Review, 12(4), 648-657.
Leithwood, K. & Jantzi, D. (1997). Explaining variation in teacher’s perceptions of principals’ leadership: A
replication. Journal of Educational Administration, 35(4), 312-331.
Memişoğlu, S. P. (2006). Lise müdürlerinin liderlik özelliklerine ilişkin öğretmen görüşleri. Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1) 179-189.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2016 Cilt:5 Sayı:2 Makale No: 11 ISSN: 2146-9199
97
Muneer, S., Iqbal, S. M., Khan, S. R.,& Choi, S. L. (2014). An incorporated structure of perceived organizational
support, knowledge-sharing behavior, organizational trust and organizational commitment: strategic
knowledge management approach. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 8(1), 42-57.
Natunann, S. E., Bies, R. J., & Martin, C. L. (1995). The roles of organizational support and justice during a layoff.
Academy of Management Journal, 89, 3-15.
Newstorm, J. W. & Davis, K. (1993). Organizational Behavior At Work, McGraw Hill.
Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesine
yönelik bir araştırma. DEÜ İ.İ.B.F Dergisi, 18(2), 113-130.
Pfeffer, J. (2002). Competitive advantage through people. London: Sage.
Rahaman, S. (2012). Organizational commitment, perceived organizational support, and job satisfaction among
school teachers: Comparing public and private sectors in Bangladesh. South Asian Journal of Management,
19(3), 7-17.
Rhoades, L. & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of the literature. Journal of
Applied Physchology, 87(4), 698-714.
Rhoades, L., Eisenberger, R., & Armeli, S. (2001). Affective commitment in the organization: The contribution of
perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 86, 825-836.
Saylı, H. ve Baytok, A. (2014). Örgütlerde liderlik: Teori, uygulama ve yeni perspektifler. Ankara: Nobel.
Şahin, A., Temizel H. ve Örselli, E. (2004). Bankacılık Sektöründe Çalışan Yöneticilerin Liderlik Tarzlarını Algılayış
Biçimleri İle Çalışanların Yöneticilerinin Liderlik Tarzlarını Algılayış Biçimlerine Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma, 3.
Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiri Kitabı, Osman Gazi Üniversitesi Yayın No: 108, 25–26 Kasım,
657-665, Eskişehir.
Taşdemir, E. (2009). Toplumların idaresinde liderler ve yöneticiler. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 29, 149-
165.
Topaloğlu, C. ve Dalgın, T. (2013). Algılanan liderlik tarzı ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Marmaris’te yer alan beş
yıldızlı otel işletmeleri üzerinde bir uygulama. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(29),
277-301.
Terzi, A. R. (2012). Liderlik davranışları ölçeği, Yayımlanmamış ölçek.
Terzi, A. R. ve Kurt, T. (2005). İlköğretim okulu müdürlerinin yöneticilik davranışlarının öğretmenlerin örgütsel
bağlılığına etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 33(166), 98-111.
Tura, M. (2012). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin işdoyumuna etkisi/ Karacabey
ilçesi örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir :Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,.
Uchenna, O. C. & Tolulope, A. (2013). Perceived organizational support and some demographic variables
predicting organizational commitment of non-teaching employees in a state-owned Nigerian University. Ife
Psychologia, 21(1), 182-193.
Ulukapı, H. ve Bedük, A. (2014). Örgütsel adaletin işgörenlerin örgütsel bağlılık düzeylerine etkisi: Konya’da bir
araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(31), 771-778.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2016 Cilt:5 Sayı:2 Makale No: 11 ISSN: 2146-9199
98
Westley F. & Mintzberg H. (1989). Visionary leadership and strategic management. Strategic Management
Journal, 10, 17-32.
Wu, C. C. & Liu, N. T. (2014). Perceived organizational support, organizational commitment and serviceoriented
organizational citizenship behaviors. International Journal of Business and Information, 9(1), 61-88.
Yılmaz, A. ve Ceylan, Ç. B. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin liderlik davranış düzeyleri ile öğretmenlerin iş
doyumu ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 277-394.
Yukl, G. (1989). Managerial leadership: A review of theory and research. Journal of Management, 15(2), 251-
289.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com