You are here

AÇIK UÇLU SORULARLA YAPILAN MATEMATİK SINAVLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ

INSPECTION OF MATHEMATIC EXAMS WITH OPEN ENDED QUESTIONS FROM THE PERSPECTIVE OF MEASUREMENT AND EVALUATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Measurement and evaluation provides information about whether educational programme achieves expected level, expected knowledge and the weaknesses of the learning process. Using open ended question has many advantages over current system. In Turkey, Student Selection and Placement Center (OSYM) is working on changing current examination system from multiple choice to open ended. In this study, the approaches of teachers and students about the math exams which are prepared with openended questions have been investigated.For this, the questions of the French Baccalauréat exam are examined and with appropriate questions to the our national curriculum were applicated. The relationship among students, knowledge and teachers were examined in terms of didactical status theory. The responses of the students to open-ended questions were examined, then to be graded by different evaluators of these answers were asked. Thus, determination of problems may occur at measuring and evaluating progress with open ended mathematical exams is expected. In this special case study including 115 students and 28 teachers Purposive sample method is used. Despite the contradictions occured while grading student examination papers we managed to calculating avarage grades.
Abstract (Original Language): 
Eğitimde programların istenilen başarıya ne ölçüde ulaştığı, öğrencilerden beklenen bilgi, beceri ve tutumların gelişme düzeyleri ile öğretim sürecinin aksayan yönleri ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilir. Dünya'da birçok gelişmiş ülkenin üniversite giriş sınavında açık uçlu sorulardan faydalandığı görülmektedir. Ölçmedeğerlendirmenin açık uçlu sorular ile gerçekleştirilmesi, çoktan seçmeli sınav yöntemine oranla birçok avantajlara sahiptir. Ülkemizde de ÖSYM'nin mevcut çoktan seçmeli sınav sistemini değiştirmeye yönelik çalışmaları söz konusudur. Bu çalışmada, açık uçlu soruların kullanıldığı sınavlara öğrenci ve öğretmenlerin yaklaşımları incelenmiştir. Bunun için öncelikle Fransa'nın Baccalauréat sınav soruları incelenmiş, öğretim programımıza uygun olan sorular ile uygulamalar yapılmıştır. Çalışmanın öğesi konumundaki öğrenci, bilgi ve öğretmen arasındaki ilişkiler didaktik antlaşması çerçevesinde ele alınmıştır. Öncelikle öğrencilerin, açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar incelenmiş, daha sonra da bu cevapların farklı değerlendiriciler tarafından puanlandırılması istenmiştir. Böylelikle açık uçlu sorularla yapılan sınavların ölçme ve değerlendirilmesi açısından karşılaşılabilecek çeşitli problemlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Amaçlı örneklem yönteminin kullanıldığı bu özel durum çalışmasında 115 öğrenci ve 28 öğretmenle çalışılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin aynı cevap kâğıdına verdikleri puanlar arasında tutarsızlıklara rastlanmıştır.

REFERENCES

References: 

Badger, E. & Thomas, B. (1992). Open-Ended Questions in Reading, ERIC Clearinghouse on Tests Measurement
and Evaluation Washington DC.
Baruk, S. (1985). L‘âge du capitaine. De l’erreur en mathematiques. Paris: Seuil.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2016 Cilt:5 Sayı:3 Makale No: 18 ISSN: 2146-9199
192
Baykul, Y. (2011). İlköğretimde Matematik Öğretimi (1-5). Ankara: Pegem Akademi.
Brousseau, G. (1994). « Perspectives pour la didactique des mathématiques » in M. Artigue, R. Gras, C.
Laborde, P. Tavignot (Eds): Vingt ans de Didactique des mathématiques en France » pp 51- 66 La pensée
Sauvage ; Grenoble.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün Ö. E., Karadeniz Ş. ve Demirel F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri.
Ankara: Pegem Akademi (15. Baskı).
Chevallard, Y. (1988). Implicit Mathematics: Its Impact on Societal Needs and Demands, Paper presented at the
Sixth International Congress on Mathematical Education, Budapest, July-August, 1988.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. London: Routledge/ Falmer.
Çepni, S. ve diğ. (2009). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerini
Kullanmada Karşılaştıkları Problemler: Trabzon Örneği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Haziran
2009. Cilt:V1, Sayı:I, 122-141.
Gelbal, S. (2013) Ölçme ve Değerlendirme. Anadolu Üniversitesi.
Gipps, C. (1998) Student Assessment And Learning For A Changing Society. Prospects, March 1998, Volume 28,
Issue 1, pp 31-44.
Kirkpatrick, R. & Zang Y. (2011). The Negative Influences of Exam-Oriented Education on Chinese High School
Students: Backwash from Classroom to Child, Language Testing in Asia Volume one, Issue three October.
Kulm, G. (2013). BACK TO THE FUTURE Reclaiming Effective Mathematics Assessment Strategies. Middle
Grades Research Journal, Volume 8(2), pp. 1–10.
Long C., Dunne T. & Mokoena G. (2014). A model for assessment: integrating external monitoring with
classroom-based practise. Perspectives in Education 2014: 32(1).
O’neil, H.F. & Brown R.S. (1998). Differential Effects of Question Formats in Math Assessment on Metacognition
and Affect. Applied Measurement in Education, 11 (4) (1998), pp. 331–351.
Özçelik, A. D. (1998) Ölçme ve Değerlendirme,ÖSYM Yayınları, Ankara.
Özmantar, M.F., Bingölbali, E. ve Akkoç, H. (2010). Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Ankara:
Pegem Akademi Yayıncılık.
Štepánková B. & Emanovsky P. (2011). On Open-Ended And Closed-Ended Questions In Didactic Tests Of
Mathematics. Problems Of Education In The 21stcentury, Vol 28, pp. 114-122.
Tan, Ş. (2008). Öğretimde Ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Temel, A. (2010) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Maltepe Üniversitesi.
Umay, A. (2003). Mathematical Reasoning ability, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 : 234-243.
Yıldırım, A. ve Şimşek H., (2011) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık (8.
Baskı).
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2016 Cilt:5 Sayı:3 Makale No: 18 ISSN: 2146-9199
193
Yavuz, İ., Arslan S. ve Kepçeoğlu, İ. (2011). Didaktik Antlaşması ve Öğretime Yansıması: Değerler Tablosu
Örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. Sayı 1. Cilt 8 sf 385-409.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com