You are here

GİTARDA GEÇİŞLİ PARMAK YAPILANDIRMASININ ÖĞRENCİLERİN ÇALMA BECERİLERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF TRANSITIVE FINGER CONFIGURATION ON THE PROSPECTIVE TEACHER'S GUITAR PLAYING ABILITIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is, to show the importance of the note guidance on the sound of guitar, to examine the effects on playing opuses of fingering system used on guitar notes and to help prospective music teachers to resolve disunities rooted in the wrong fingering that effects the fluency in playing and in the lack of ergonomical use of the guitar. In the research, experimental method and post‐test control group pattern have been used from the quantitative research methods. Workgroup consists of 1st, 2nd, 3rd and 4th grade prospective teachers (experimental and control groups consist of 7 prospective teachers each) (n=14) who study in the Ondokuz Mayıs University, Faculty of Music Education bachelor's programme. The performances of prospective teachers have been recorded visually. The evaluation results of performances have been compared using Mann Whitney U Test via IBM SPSS Statistics V21 Programme. As the result, it has been observed that the guitar opuses prepared in the suitable left‐right hand finger placements intented for easing movement skills effected positively the playing skills of prospective music teachers.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının gitar eserlerini seslendirmede müziksel akıcılıklarını etkileyen doğru parmaklandırmama ve gitarı ergonomik kullanmamaktan kaynaklanan aksama ve/veya kopuklukların giderilmesine yardımcı olmak, gitar notalarında kullanılan parmaklandırma sisteminin, gitar eserlerini seslendirmedeki etkilerini incelemek, gitar müziğinde nota rehberliğinin önemini ortaya koymaktır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden deneysel yöntem ile son‐test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Çalışma grubunu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı lisans programında öğrenim gören 7’si deney, 7’si kontrol grubu (n=14) olmak üzere 1., 2., 3. ve 4. sınıf gitar öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilerin performansları video kayıt tekniği ile kayıt edilmiştir. Yapılan performans değerlendirmesi sonucunda veriler, IBM SPSS Statistics V21 programıyla Mann Whitney U Testi uygulanarak karşılaştırılmıştır. Araştırmada hareket kolaylığı sağlamaya yönelik uygun sağ ve sol el parmak düzenleriyle hazırlanmış gitar eserlerinin müzik öğretmeni adaylarının çalma becerilerini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Akbulut, F. (2014, Mart). Klasik Gitar Deşifresinde Kalıp Organizasyonunun Önemi. Ordu Üniversitesi Sosyal
Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8, 44.
Bingöl, F. (2013). Klasik Gitar Eğitiminde Parmak Hazırlamalı Seslendirme Yöntemi. Ekev Akademi Dergisi, 17,
56.
Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Say, A. (1992). Müzik Ansiklopedisi (s. 544). Ankara: Başkent Yayınevi.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Aralık 2016 Cilt:5 Özel Sayı Makale No: 15 ISSN: 2146‐9199
145
Hayes, D. (1974, Spring). Rameau's "Nouvelle Méthode" University of California Press, Journal of the American
Musicological Society Vol. 27 No. 1.
Hartman, T. (1966). "The Guitar: Then and Now", Perspectives in Music Education (Washington, D.C.: Music
Educators National Conference).
Czerny, C. (1851). Letters to a Young Lady on the Art of Playing the Pianoforte, (J. A. Hamilton, Çev.) New York:
Firth, Pond & Co.
Flesch, C. (1979). Violin Fingering. New York: Da Capo Press.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com