You are here

GÜZEL SANATLAR LİSELERİ PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME

AN INVESTIGATION ON FINE ARTS HIGH SCHOOLS PIANO COURSE TEACHING PROGRAMS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of the research is to examine the achievements of the contents of the piano lessons curriculum of the Fine Arts High Schools (FAHS), which took place in 2006 and 2016, in relation to the similarities and differences between the two programs in the light of these studies. The research is a field research with descriptive quality. In the study, related data were obtained by literature review and document analysis. Content analysis is used to analyze the data. In the direction of the research findings, the gains in the contents of the FAHS piano lesson curricula of 2006 and 2016 are numerically different. In the content of the 2006 FAHS piano lesson curriculum there are more gains in all class levels and in the content of the 2006 and 2016 FAHS piano lesson curriculum, However, in the content of the FAHS piano lesson curriculum of 2006, there is a more comprehensive achievement in the technical and musical aspects of piano teaching, and these gains are more superficial in the content of the FAHS piano lesson curriculum of the year 2016 that includes the learning area, the unit and the step system, and overall results are achieved.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, 2006 ve 2016 yıllarında yürürlüğe giren Güzel Sanatlar Liseleri (GSL) piyano dersi öğretim programlarını içeriklerinde yer alan kazanımlar yönünden incelemek, bu incelemeler ışığında iki program arasındaki benzerlik ve farklılıkları tespit etmektir. Araştırma betimsel nitelikte nitel bir araştırmadır. Araştırmada ilgili veriler literatür taraması ve doküman analizi yapılarak elde edilmiştir. Ulaşılan verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları doğrultusunda 2006 ve 2016 yılı GSL piyano dersi öğretim programlarının içeriklerinde yer alan kazanımların sayısal olarak farklılık gösterdiği, 2006 yılı GSL piyano dersi öğretim programının içeriğinde tüm sınıflar düzeyinde daha fazla kazanım bulunduğu, 2006 ve 2016 yılı GSL piyano dersi öğretim programının içeriğinde benzer kazanımların bulunduğu ancak 2006 yılı GSL piyano dersi öğretim programının içeriğinde piyano öğretimine ilişkin teknik ve müzikal boyutlarda daha kapsamlı kazanımların olduğu, bu kazanımlara öğrenme alanı, ünite ve basamak sistemi ile öncelik sonralık ilişkisi gözetilerek yer verildiği, 2016 yılı GSL piyano dersi öğretim programının içeriğinde bu kazanımlara daha yüzeysel ve genel olarak yer verildiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
437
452

REFERENCES

References: 

Çevik, D. B. (2007) Piyano Öğretimi Neden Zordur?, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim
Fakültesi Dergisi, Sayı: 15.
Çilden, Ş. (2006) Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Çalgı Eğitiminin Nitelik Sorunlarının
İrdelenmesi. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 26-28 Nisan, Denizli.
Ercan, N. (2008) Piyano Eğitiminde İlke ve Yöntemler. Sözkesen Matbaası: Ankara.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 37 ISSN: 2146-9199
452
Ercan, N. ve Ekinci, H. (2000) Piyano Eğitimine Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde Başlayan
Öğrencilerin I. Yıl Piyano Öğretim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt
20, Sayı:1.
Erdal, G., G. (2009) Piyano Çalmada Koordinasyon ve Kondisyon, Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları.
Ekinci, H. (2004) Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Eğitimine İlişkin Düzeye Uygun Teknik Alıştırma
Metodu Sorunu, 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme
Sempozyumu, Isparta.
Kasap, T. B. (2004) Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlardaki Yardımcı Çalgı Piyano Dersleri Üzerine
Bir Araştırma, 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme
Sempozyumu, Isparta.
MEB (2006) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Dersi Öğretim
Programı (9, 10, 11, ve 12. Sınıflar). , [Erişim tarihi:
02.04.2010].
Uçan, A. (1996) İnsan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
Yönetken, H., B. (1996) Müzik Öğretimi/Okulda Çalgı Sorunu ve Çalgısal Müzik Etkinlikleri, Hazırlayan:
Ahmet Say, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com