You are here

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ONDALIK GÖSTERİMLERE AİT ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİNDE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ

DETERMINE THE MISCONCEPTIONS OF 6TH GRADE STUDENTS IN MULTIPLICATION AND DIVISION OF DECIMAL NOTATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the misconceptions of 6th grade students in multiplication and division of decimal notation. The study group is composed of 32 6th grade students attending a public school in 2016-2017 academic years in the European-side of Istanbul. In the study group, data were collected by the ‘‘multiplication and division operation test in decimal notation’’ consisting of 11 open-ended questions and the ‘‘multiplication and division problem test in decimal notation’’ consisting of 4 open-ended questions. A mixed method involving both qualitative and quantitative data were used in the study. Quantitative data were analyzed as frequency and percentage. Qualitative data were obtained from student’s written data and interviews made with students. At the same time, qualitative data were used to support quantitative data. According to the findings of the study, it has been determined that the students have various misconceptions in the multiplication and division of decimal notation. In the case of problem questions, it was determined that they have difficulty in deciding which operation to perform. Several suggestions were made to the researchers in the light of obtained findings.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı 6.sınıf öğrencilerinin ondalık gösterimlere ait çarpma ve bölme işlemlerinde kavram yanılgılarının belirlenmesidir. Çalışma grubu; 2016 -2017 öğretim yılında İstanbul ili Avrupa yakasındaki bir devlet okulunda öğrenim gören 32 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri 11 tane açık uçlu sorulardan oluşan “Ondalık gösterimlerde çarpma ve bölme işlem testi” ve 4 tane açık uçlu sorudan oluşan “Ondalık gösterimlerde çarpma ve bölme problem testi” ile toplanmıştır. Çalışmada hem nitel hem de nicel verilerin kullanıldığı karma bir yöntem kullanılmıştır. Nicel veriler frekans ve yüzde olarak analiz edilmiştir. Nitel veriler; öğrencilerin yazılı verilerinden, öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilmiştir ve nicel verileri desteklemek amacıyla kullanılmıştır. Çalışma bulgularına göre öğrencilerin ondalık gösterimlerdeki çarpma ve bölme işlemlerinde çeşitli kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir. Problem sorularında ise hangi işlemi yapacaklarına karar verme noktasında sıkıntı yaşadıkları tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında araştırmacılara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Aktaş, D.Y. ve Cansız-Aktaş, M. (2012). Öğrencilerin rasyonel sayılar kümesinin yoğunluğunu
anlamaları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi , 1(1), 103-110.
Ardahan, H. ve Ersoy, Y. (2002). İlköğretim okullarında kesirlerin öğretimi I: Öğrencilerin öğrenme
güçlükleri ve ortak yanlışlıkları. Matematik Etkinlikleri-2002 Bildiri Kitabı , Ankara: Matematikçiler
Derneği Yayınları.
Aykaç, S. (2008). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin ondalık sayıların öğreniminde karşılaştıkları güçlükler
ve çözüm önerileri . Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi
Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi . Ankara: Harf Eğitim Yayınları.
Başgün, M. ve Ersoy, Y. (2000). Sayılar ve aritmetik-I: Kesir ve ondalık sayıların öğrenilmesinde bazı
güçlükler ve yanılgılar . IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Bildiri Kitabı (s604-608). Ankara: Devlet
Kitapları Basın evi
Brousseau, G.; Brousseau, N. ve Warfield, V. (2007). Rationals and decimals as required in the school
curriculum part 2: From rationals to decimals. Journal of Mathematical Behavior , 26, pp. 281-300.
Cankoy, O. (1998). Determining and overcoming preservice elementary teachers’ misconceptions in
interpreting and applying decimals , Doctoral Dissertation, The Middle East Technical University, The
Department of Educational Sciences, Ankara.
Kaya, R.(2015). Ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin sayıların ondalık gösterimi konusundaki kavram
yanılgılarının incelenmesi . Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2017 Cilt: 6 Sayı: 2 Makale No: 18 ISSN: 2146-9199
207
Lachance, A. and Confrey, J. (2002). Helping students build a path of understanding from ratio and
proportion to decimal notation. Journal of Mathematical Behavior 20. 506-528.
Mumcu, H. (2015). 6- 8. sınıf öğrencilerinin ondalık kesirlerle ilgili sahip oldukları kavram yanılgıları ve
nedenleri. Dicle üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , Sayı:24, s. 294-338
Neuman, L. W. (2007). Basic of social research: Qualitative and quantitative approaches.
Pearson Education , USA.
O’Connor, M. C. (2001). Can any fraction turned into a decimal? A case study of a mathematical group
discussion. Educational Studies in Mathematics , 46, 143-185.
Olkun, S. ve Aydoğdu, T. (2004.) ilköğretim öğrencilerinin toplama- çıkarma içeren standart sözel
problemlerde işlem seçme başarıları. Eurasian Journal of Educational Research , C.16, s. 27-38.
Olkun, S. ve Toluk Z. (2004).İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi , Anı Yayıncılık, Ertem
Matbaacılık, s.9, Ankara
Soylu, Y. ve Soylu, C. (2006). Matematik derslerinde başarıya giden yolda problem çözmenin rolü.
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Sayı:11, s. 97- 111
Soylu, Y. , Aydın, S.(2006). Matematik derslerinde kavramsal ve işlemsel öğrenmenin dengelenmesinin
önemi üzerine bir çalışma. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi .Cilt-Sayı: 8-2
(http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/130489-20120327174421-83-95.pdf 14.03.2017 tarihinde
erişildi)
Sulak, H., Ardahan, H. (18-20 Eylül 1996). Sayılar öğretiminde yanılgıların teşhisi ve alınması
gereken tedbirler . Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesince Düzenlenen II. Ulusal Eğitim
Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri, İstanbul.
Yılmaz, Z. ve Yenilmez, K. (2007).İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ondalık sayılar konusundaki
kavram yanılgıları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , sayı:8(1), 291-312.
Yenilmez, K. ve Avcu, T. (2009). İlköğretim öğrencilerinin mutlak değer konusunda karşılaştıkları
zorluklar. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , Sayı:12, s.80-88.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com