You are here

İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN SAHİP OLMALARI GEREKEN 21.YÜZYIL BECERİLERİNE AİT VERİ KAYNAKLARININ ANALİZİ

ANALYZING OF THE DATA SOURCES CONCERNING 21ST CENTURY SKILLS THAT EFL LEARNERS ARE REQUIRED TO POSSES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to compose a list of the skills defined as “21st Century Skills” by the data sources emphasizing the skills that learners of English as a foreign language (EFL) are expected to have in 21st century. The study was prepared within the scope of quantitative research model and designed as a case study. Gathered by reviewing the literature, the printed and electronic sources pointing out 21st century skills expected from the learners within the frame of changing paradigms on learning EFL constituted the participants of this study. The documents were analyzed using descriptive analysis. At the end of the study, a list of skills consisting of 7 dimensions as “cultural and intercultural skills, skills related to target language, literacy skills, personal skills, thinking skills, global skills and interpersonal skills” and 38 sub-skills were acquired making use of 9 data sources. It is determined that intercultural awareness is emphasized most in “cultural skills” dimension and listening and speaking skills are mostly stressed in “skills related to target language” dimension. Furthermore, it is specified that technological literacy is highlighted in literacy dimension and problem solving skills are the most emphasized skills in “thinking skills” dimension. While multilingualism is found as the most highlighted skill in “global skills” dimension, in interpersonal skills dimension, communication and cooperation skills are determined as the most emphasized skills.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin 21. yüzyılda sahip olmaları beklenen becerileri vurgulayan veri kaynaklarını analiz ederek, bu kaynakların yabancı dil öğrenenlerin sahip olmaları gereken 21.yüzyıl becerisi olarak tanımladıkları becerilerin bir listesini oluşturmaktır. Çalışma nitel araştırma modeli kapsamında durum çalışması deseninde hazırlanmıştır. Bu kapsamda; konuyla ilgili ulusal ve uluslararası alanyazının incelenmesiyle ulaşılan, yabancı dil olarak İngilizcenin öğrenilmesinde değişen paradigmalar ekseninde öğrenenlerden beklenen 21. yüzyıl becerilerini ifade eden basılı ve elektronik dokümanlar çalışmanın araştırma grubunu oluşturmaktadır. Dokümanlar betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, toplam 9 veri kaynağından yararlanılarak “kültürel ve kültürlerarası beceriler, hedef dile ilişkin beceriler, okuryazarlık, kişisel beceriler, düşünme becerileri, küresel beceriler ve kişilerarası beceriler” olmak üzere 7 boyut ve 38 beceriden oluşan bir beceriler listesine ulaşılmıştır. Kültürel beceriler kapsamında en çok “kültürlerarası farkındalık” vurgulanırken, hedef dile ilişkin becerilerde özellikle dilin iletişimsel yönü itibariyle “dinleme ve konuşma becerilerinin” ön planda olduğu tespit edilmiştir. Okuryazarlık boyutunda en çok “teknoloji okuryazarlığı” vurgulanırken, düşünme becerilerinde ise en çok problem çözme becerileri vurgulanmaktadır. Küresel becerilerden çokdilliliğin, kişilerarası becerilerden ise iletişim ve işbirliği becerilerinin alanyazında en çok vurgulanan beceriler olduğu belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Altunışık, R., Coşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma
yöntemleri. Adapazarı: Sakarya kitabevi.
American Council on the Teaching of Foreign Languages. (2010). 21st century skills map . 22.04.2017
tarihinde
https://www.actfl.org/sites/default/files/pdfs/21stCenturySkillsMap/p21_...
adresinden erişildi.
ATC21S. (2013). Assessment and teaching of 21st century skills. Retrieved February, 10, 2017, from
http://atc21s.org.
Avrupa Konseyi (2001). Diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi . 16.03.2017 tarihinde
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf adresinden erişildi.
Avrupa Komisyonu. (2008). The European qualifications framework for lifelong learning . 17.03.2017
tarihinde https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_en.pdf adresinden erişildi.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2017 Cilt: 6 Sayı: 3 Makale No: 39 ISSN: 2146-9199
434
Black, R. W. (2009). English-language learners, fan communities, and 21st-century skills. Journal of
Adolescent & Adult Literacy , 52(8), 688-697.
Chen-Su, Y. (2007). Students’ changing views and the integrated-skills approach in Taiwan’s EFL
college classes. Asia Pacific Education Review , 8 (1), 27-40.
Devlet Dil Uzmanları Ulusal Konseyi (2015). Can-do statements performance indicators for language
learners. Alexandria: American Council on the Teaching of Foreign Languages.
Ekvador Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı (2010). English as a foreign language. 12.01.2017 tarihinde
file:///C:/Users/E/Downloads/englishasforeignlanguage.pdf adresinden erişildi.
Eryılmaz, S. ve Uluyol, Ç. (2015). 21. yüzyıl becerileri işığında FATİH projesi değerlendirmesi. Gazi
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (2), 209-229.
Fandino, Y. J. (2013). 21st century skills and the English foreign language classroom: A call for more
awareness in Colombia. Gist Education and Learning Research Journal, 7, 190-208.
Fidel, R. (1984). The case study method: A case study. Library and Information Science Research ,
6(3), 273-288.
Jerald, C. (2009). Defining a 21st century education . Alexandria, VA: Center for Public Education.
Kazak, N. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri . Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Korkut, E. ve Akkoyunlu, B. (2008). Yabancı dil öğretmen adaylarının bilgi ve bilgisayar okuryazarlık
öz-yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 34 , 178-188.
Kosovo Eğitim Bakanlığı (2012). Core currıculum for lower secondary educatıon in Kosovo. 22.04.2017
tarihinde https://masht.rks-gov.net/uploads/2015/10/ang-working-2-masht.pdf adresinden erişildi.
Lotherington, H. (2004). What four skills? Redefining language and literacy standards for ELT in digital
era. TESL Canada Journal , 2 (1), 64-78.
Luborsky, M.R., & Rubinstein, R.L. (1995). Sampling in qualitative research: Rationale, issues, and
methods. Journal of Aging Research, 17 (1), 89-113.
Merriam, S.B. (1998). Qualitative research and case study applications in education . San Francisc0:
Jossey-Bass.
Mesleki Yeterlilik Kurumu. (2016). Türkiye yeterlilikler çerçevesi. 02.05.2017 tarihinde
http://www.myk. gov.tr/index.php/en/tuerkiye-yeterlilikler-cercevesi adresinden erişildi.
Miles M.B., & Huberman A.M. (1994). Qualitative data analysis . Thousand Oaks, CA: Sage
Publicaitons.
National Education Association. (2007). Preparing 21st century students for a global society. An
educator’s guide to the “four cs”. Retrieved April 12, 2017, from http://www.nea.org/assets/docs/AGuide-
to-Four-Cs.pdf
Partnership for 21st Century Skills (2008). 21st century skills, education & competitiveness: A resource
and policy guide. Retrieved 03, 2017, from http://www.p21.org/storage/documents/21st_century_
skills_education_and_competitiveness_guide.pdf
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2017 Cilt: 6 Sayı: 3 Makale No: 39 ISSN: 2146-9199
435
Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and
techniques . Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.
Torres, O. (2011). Acquiring 21st century language skills: A case study on the impact of teachers‘
perceptıons of students‘ second language skills on a world language program. Unpublished Doctoral
Dissertation. Philadelphia: The Temple University Graduate Board.
Wolcott, H.F. (1994). Transforming qualitative data: Desciption, analysis and interpretation . California:
Sage Publications Inc.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
Yin, R.K. (1984). Case study research: Design and methods. Beverly Hills, CA: Sage.
Yin, R.K. (2002). Case study research (Design and methods). California: Sage Publication.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com