You are here

FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

INVESTIGATING THE SELF-EFFICACY BELIEFS OF SCIENCE AND ELEMENTARY TEACHERS WITH RESPECT TO SOME VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study was carried out to identify how the level of the primary school science and elementary teachers’ selfefficacy beliefs changed in terms of some variables such as branch, gender, seniority, weekly lesson hours, inservice training, satisfaction with her/his job, socio-economic level of the school, and satisfaction with the working environment. In this study, which is bases on the correlative investigation model, the Scale of Selfefficacy Belief in Science Teaching developed by Riggs and Enochs (1990) and studied in terms of validity and reliability by Hazır-Bıkmaz (2004), and a 12-question Personal Information Form were applied to the science and elementary teachers working in the primary schools in Aydın. The study was carried out with science teachers (N=58) and elementary teachers (N=74), in total 132 participants. 54.5% of the participants were female and 45.5% of the participants were male. The data gathered in this study were evaluated with SPSS 11.5, percent and frequency values were calculated and analysis of one-way ANOVA, ‘t’ and ‘Scheffe’ tests were applied. According to the findings of this study, teachers’ perception of self-efficacy does not differentiate in respect to gender, seniority, number of the lessons they give, having in-service training and being satisfied with the working conditions; it differentiates in respect to the branches and the job satisfaction. Additionally, between the number of the courses they give, science self-efficacy belief (r= -.178) and science teaching outcome expectancy negative and low level relations were found. Thus, it can be said that the more the number of the lessons they give increases, the more science self-efficacy beliefs decrease.
Abstract (Original Language): 
Bu arastırma ilkögretim okullarında görev yapan fen bilgisi ve sınıf ögretmenlerinin fen ögretimine yönelik özyeterlik inanç düzeylerinin brans, cinsiyet, mesleki kıdem, haftalık ders yükü, hizmet içi egitim alma durumu, mesleginden memnun olma durumu, görev yaptıkları okulun sosyo-ekonomik düzeyi ve görev yaptıkları okulun çalısma ortamından memnun olma durumu gibi degiskenlere göre nasıl degistigini tespit etmek amacıyla gerçeklestirilmistir. 'liskisel tarama modelinde olan bu arastırmada Riggs ve Enochs (1990) tarafından gelistirilen ve Hazır-Bıkmaz (2004) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalısması yapılan Fen Ögretiminde Öz-yeterlik 'nancı Ölçegi ile 12 sorudan olusan Kisisel Bilgi Formu Aydın ili ilkögretim okullarında görev yapan fen bilgisi ve sınıf ögretmenlerine uygulanmıstır. Çalısma, fen bilgisi (N=58) ve sınıf (N=74) ögretmeni olmak üzere 132 kisi üzerinde yürütülmüstür. Arastırmaya katılan ögretmenlerin %54.5’i kadın, %45.5’i erkektir. Arastırmadan elde edilen veriler SPSS 11.5 paket programında degerlendirilmis, yüzde ve frekans dökümleri alınmıs ve tek yönlü varyans analizi, t ve Scheffe testleri uygulanmıstır. Arastırma bulgularına göre, ögretmenlerin fen öz-yeterlik algısı cinsiyete, kıdeme, ders yüküne, hizmetiçi egitim alma ile çalısma ortamından memnun olma durumuna göre farklılasmazken, branslara ve mesleginden memnun olma durumuna göre degismektedir. Ayrıca haftalık ders yükü ile fen öz-yeterlik inancı (r= -.178) ve fen ögretiminde sonuç beklentisi (r=-.177) arasında negatif ve düsük düzeyde iliskiler oldugu saptanmıstır. Bu baglamda, ögretmenlerin ders yükü arttıkça, fen öz-yeterlik inançlarının düstügü söylenebilir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akbas, A. & Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf ögretmeni adaylarının fen ögretimi
özyeterlilik inançlarının cinsiyet, ögrenim türü ve üniversitelerine göre
incelenmesi. Mersin Üniversitesi, Egitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98-
110.
Alinder, R. M. (1994). An examination of the relationship between teacher
efficacy and curriculum based measurement and student achievement.
Remedial & Special Education, 27, 141-152.
Altunçekiç, A., Yaman, S. & Koray, Ö. (2005). Ögretmen adaylarının özyeterlik
inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir
arastırma (Kastamonu ili örnegi). Kastamonu Egitim Dergisi, 13 (1):
93-102.
Aston, P.T. (1984). Teacher efficacy: A motivational paradigm for effective
teacher education. Journal of Teacher Education, 35(5), 28-32.
Aston, P.T., Webb, R.B. & Doda, N. (1983). A study of teachers’ sense of
efficacy. Final report, executive summary. Gainesville: University of
Florida, Foundations for Education.
Askar, P. & Umay, A. (2001). 'lkögretim matematik ögretmenligi
ögrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe
Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral
change. Psychological Review, 84, 191-215
Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American
Psychologist, 37(2), 122-147.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York
Bropy, J. & Good, T. L. (1984). Teacher behavior and student achievement.
In M.C. Wittrock (Ed.), Handbook of Research on Teaching (3rd ed.,
pp. 328-375). Washington, DC: American Educational Research
Association.
Can, T. B., Günhan, C. B., & Erdal, Ö. S. (2005). Fen bilgisi ögretmen
adaylarının fen derslerinde matematigin kullanımına yönelik özyeterlik
inançlarının incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Egitim
Fakültesi Dergisi 17 (1); 47-54.
Cantrell, P., Young, S. & Moore, A. (2003). Factors affecting science
teaching efficacy of preservice elementary teachers. Journal of Science
Teacher Education, 14(3), 177-192.
Chan, D.W. (2003). Multiple intelligences and perceived self-efficacy among
Chinese secondary school teachers in Hong Kong, Educational
Psychology, 23(5), 521-533.
Cousins, J.B. & Walker, C.A. (2000). Predictor of educators’ valuing of
systemic inquiry in school. Canadian Journal of Program Evaluation
(Special Issue), 25-53.
Çakır N. Kozcu, and Senler, B. (2007). Fen bilgisi ve sınıf ögretmenligi
anabilim dalında ögrenim gören ögretmen adaylarının öz-yeterlik
inançlarının belirlenmesi (Mugla Üniversitesi Örnegi). 16. Ulusal
Egitim Bilimleri Kongresi. Gaziosmanpasa Üniversitesi, Egitim
Fakültesi, 5-7 Eylül 2007.
Çetin, B. (2007). Sınıf ögretmenligi anabilim dalı 3. sınıf ögrencilerinin
matematik ve fen bilgisi ögretimi öz-yeterliklerinin incelenmesi. VI.
Ulusal Sınıf Ögretmenligi Egitimi Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi
Egitim Fakültesi, 27-29 Nisan 2007.
Ekici, G. (2006). Meslek lisesi ögretmenlerinin ögretmen öz-yeterlik inançları
üzerine bir arastırma. Egitim Arastırmaları Dergisi, 6(24): 87-96.
Emmer, E. & Hickmen, J. (1991). Teacher efficacy in classroom management
and discipline. Educational and Psychological Measurement, 51, 755-
765.
Gibson, S., & Dembo, M.H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation.
Journal of Educational Psychology, 76, 569-582.
Goddard, R. D., Hoy, W. K. & Woolfolk-Hoy, A.W. (2000). Collective
teacher efficacy: Its meaning, Measure and impact on student
achievement. American Educational Research Journal, 37(2), 479-
507.
Gökçe, E. (2000). Yirmibirinci yüzyılın ögretmeni. Çagdas Egitim. 270
Hamurcu, H. (2006). Sınıf ögretmeni adaylarının fen ögretimine yönelik özyeterlik
inançları. Egitim Arastırmaları Dergisi, 6(24):112-122.
Hamurcu, H. (2007). Fen ögretimi derslerinin sınıf ögretmeni adaylarının fen
ögretimine yönelik öz yeterlik inançları üzerindeki etkileri. VI. Ulusal
Sınıf Ögretmenligi Egitimi Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi Egitim
Fakültesi, 27-29 Nisan 2007.
Hazır-Bıkmaz, F. (2004). Sınıf ögretmenlerinin fen ögretiminde öz-yeterlik
inancı ölçeginin geçerlik ve güvenirlik çalısması. Milli Egitim Dergisi,
161
Hoy, W. K. & Woolfolk, A. E. (1993). Teachers’ sense of efficacy and the
organizational healthy of schools. The Elementary School Journal. 93,
356-372.
Kahyaoglu, M. & Yangın, S. (2007). 'lkögretim ögretmen adaylarının mesleki
öz-yeterliliklerine iliskin görüsleri. Kastamonu Egitim Dergisi, 15(1),
73-84.
Kaptan, F. & Korkmaz, H. (2002). Probleme dayalı ögrenme yaklasımının
hizmet öncesi fen ögretmenlerinin problem çözme becerileri ve özyeterlik
inanç düzeylerine etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik
Egitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 2, 16-18 Eylül 2002, ODTÜ,
Ankara.
Karasar, (1991). Bilimsel arastırma yöntemi- kavramlar, ilkeler, teknikler-. 4.
Basım. Ankara: Sanem Matbaacılık.
Küçükyılmaz, A. & Duban, N. (2006). Sınıf ögretmeni adaylarının fen
ögretimi öz-yeterlik inançlarının artırılabilmesi için alınacak önlemlere
iliskin görüsleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Egitim Fakültesi Dergisi,
Cilt III, Sayı II, 1-23.
Morell, P. D. & Caroll, J. B. (2003). An extended examination of pre service
elementary teachers’ science teaching self efficacy. Scholl Science and
Mathematics, 103(5), 246-252.
Neitfeld, J.L. & Cao, L. (2003). Examining instructional strategies that
promote pre-service teachers’ personal teaching efficacy, Current
Issues in Education (Online), 6(11).
Oguzkan, A. F. (1989). Ögretmenligin üç yönü. Ankara: Kadıoglu Matbaası.
Önen, F. & Öztuna, A. (2005). Fen bilgisi ve matematik ögretmenlerinin öz
yeterlilik duygusunun belirlenmesi.
http://www.yeditepe.edu.tr/yeditepe/GetFile.aspx?aliaspath=%2FYeditepeUni
verSiteSi%2Fegitim%2FEgitim+Fakultesi%2FEDU7%2Fcilt+1+sayi+
1%2Fmakale2_doc
Özkan, Ö., Tekkaya, C. & Çakıroglu, J. (2004). Fen bilgisi aday
ögretmenlerin fen kavramlarını anlama düzeyleri, fen ögretimine
yönelik tutum ve öz-yeterlik inançları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve
Matematik Egitimi Kongresi 16-18 Eylül 2002. Bildiriler Kitabı. Cilt.
2, 1300-1304. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlügü Basımevi.
Pajares, F. (1997). Current directions in self-efficacy research. In M. Maehr &
P.R. Pintrch (Eds.). Advances in Motivation and Achievement.
Palmer, D. (2006). Durability of changes in self efficacy of pre service
primary teachers, International Journal of Science Education, 28(6),
655-671.
Ross, J.A. (1992). Teacher efficacy and the effect of coaching on student
achievement. Canadian Journal of Education, 17, 51-65.
Saracaloglu, A. S. (2000). Fen ve edebiyat fakülteleri ögrencilerinin
ögretmenlik meslegine iliskin görüsleri. 'zmir: Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Yayını: 100.
Saracaloglu, A. S. (2006). 21. Yüzyılda Ögretmen Adaylarının Nitelikleri.
Atatürk ve Cumhuriyete Armagan, 1, 253-290.
Savran, A. & Çakıroglu, J. (2001). Preservice biology teachers’ perceived
efficacy beliefs in teaching biology. Hacettepe Üniversitesi Egitim
Fakültesi Dergisi, 21, 105-112.
Savran, A. & Çakıroglu, J. (2003). Differences between elementary and
secondary preservice science teachers’ perceived efficacy beliefs and
their classroom management beliefs. The Turkish Online Journal of
Educational Technology. 2(4).
Say, M. (2005). Fen Bilgisi Ögretmenlerinin Öz-yeterlik Jnanısları. Marmara
Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Ögretmenligi
Bilim Dalı, Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, 'stanbul.
Stein, K. & Wang, M. C. (1988). Teacher development and school
improvement. The process of teacher change. Teaching and Teacher
Education, 4, 171-187.
Soodak, L.C. & Podell, D. M. (1998). Teacher efficacy and the vulnerability
of the difficult-to-teach student. Advances in Research on Teaching, 7,
75-109.
Tosun, T. (2000). The belief of preservice elementary teachers toward science
and science teaching. School Science and Mathematics, 100(7), 376-
386.
Tschannen-Moran, M., Woolfolk Hoy, A., & Hoy, W.K. (1998). Teacher
efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research,
68(2), 202-248.
Tschannen-Moran, M. & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy:
capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17,
783-805.
Woolfolk Hoy, A.E. (2000). Changes in teacher efficacy during the early
years of teaching. Paper presented at the Annual Meeting of the
American Educational Research Association.
Woolfolk Hoy, A.E. & Burke-Spero, R. (2005). Changes in teacher efficacy
during the early years of teaching. Teaching and Teacher Education,
21(4), 343-356.
Yaman, S., Cansüngü- Koray Ö., & Altunçekiç, A. (2004). Fen bilgisi
ögretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi üzerine
bir arastırma. Türk Egitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 355-364.
Yılmaz, M., Köseglu, P., Gerçek, C. A. & Soran, H. (2004). Yabancı dilde
hazırlanan bir ögretmen öz-yeterlik ölçeginin Türkçe’ye uyarlanması. VI
Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi, 'stanbul: Marmara
Üniversitesi, 9-11 Eylül 2004.
Zengin, U. (2003). Jlkögretim ögretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve sınıf içi
iletisim örüntüleri. D.E.Ü. Egitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamıs
Yüksek Lisans Tezi, 'zmir.
Zimmerman, B. J. (1995). Self-efficacy and educational development, In A.
Bandura (Ed.), Self-efficacy in changing societies.(pp. 46-68). New
York: Cambridge University Press.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com