You are here

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK HAKLARINI ALGILAMALARI

CHILDREN'S RIGHTS PERCEPTIONS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Today, one of the matters in the world agenda is definitely human rights. Awareness on human rights, willingness to use and to protect them voluntarily, be conscious about the necessity of the protection of those rights and also understanding to protect what, why and how accrue just through education. So, education is very important for human rights. Especially, the social studies and citizenship and human rights lessons form the base of this kind of education. In this context, the aim of this study is to determinate the perceptions of social studies teachers about “children's rights” and to describe the position of Turkey for children's rights. The descriptive method was used in this study. Social studies teachers who worked at schools in Istanbul formed the universe of this study. And, 400 social studies teachers were selected among the social studies teachers who worked at schools in Istanbul through random sampling method formed the sample group. An inquiry form about the perceptions on children's rights is applied to whole group and researchers interviewed with 30 of them. The data that acquired through interviews and inquiry forms are analyzed in descriptive process. Descriptive analyze means summarization and interpretation of the data according to themes and the interview questions which were determined before the analyze process. At the end of the study, teachers stated that in reality, children are behind of the some aims of the Children's rights Contract in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde dünya gündemini ilgilendiren konulardan biri de süphesiz insan hakları sorunudur. Kisilerin; insan haklarının farkında olmaları, onları kullanma ve korumayı içtenlikle istemeleri, bu hakların neden korunması gerektiginin bilincine varmaları, aynı zamanda da neyin, niçin, nasıl korunabilecegini bilmeleri ancak alacakları egitimle gerçeklesir. Demek ki, insan haklarının bilinmesi için egitim ve ögretim büyük bir öneme sahiptir. Özellikle de sosyal bilgiler ile vatandaslık ve insan hakları egitimi dersleri bu egitim ve ögretimin temelini olusturur. Bu baglamda arastırmanın amacı, sosyal bilgiler ögretmenlerinin “çocuk hakları”nı nasıl algıladıklarını tespit etmek ve Türkiye’nin çocuk gerçegi açısından çocuk hakları konusundaki durumunu betimlemektir. Arastırmada yöntem olarak betimleme modeli kullanılmıstır. Arastırmanın evrenini )stanbul ili ilkögretim okullarında görevli bulunan sosyal bilgiler ögretmenleri olusturmaktadır. Arastırmanın örneklemini ise )stanbul ili ilkögretim okullarında görevli bulunan sosyal bilgiler ögretmenleri arasından tesadüfî örnekleme metodu ile seçilen 400 sosyal bilgiler dersi ögretmeni meydana getirmektedir. Arastırmaya katılan ögretmenlerin tamamına, çocuk haklarını algılamaları üzerine anket uygulanmıs, 30’u ile de görüsme yapılmıstır. Arastırmada, görüsme ve anket ile elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmustur. Betimsel analiz, elde edilen verilerin daha önceden belirlenen temalara/görüsme sürecinde kullanılan sorulara göre özetlenip yorumlanmasıdır. Sonuç olarak ögretmenler, Türk toplumunda çocuk gerçegini Çocuk Hakları Sözlesmesi ile öngörülen bazı hedeflerin gerisinde oldugunu ifade etmislerdir.
FULL TEXT (PDF): 
106-124

REFERENCES

References: 

Akyüz, E. (1999). Cumhuriyet döneminde çocuk hukukundaki gelismeler.
Cumhuriyet ve Çocuk: II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi. Ankara:
A.Ü.Basımevi.
Akyüz, E. (2000). Ulusal ve Uluslar Arası Hukukta Çocugun Haklarının ve
Güvenliginin Korunması. Ankara: Milli Egitim Basımevi.
Altunısık, R., Coskun, R., Bayraktaroglu, S. ve Yıldırım, E. (2004). Sosyal
Bilimlerde Arastırma Yöntemleri. 3. baskı. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
Branson, M. S. and Purta, J. T. (1982). International human rights society and
the schools. NCSS Bulletin. No: 68. Newyork and London. 4–5.
Cengiz, Ç. (2002). Çocuk hakları. www.egitimsitesi.com. (27. 04. 2005
tarihinde erisilmistir).
Cılga, A. (2001). Çocuk hakları ve egitimi. Milli Egitim, Egitim ve Sosyal
Bilimler Dergisi, (151) www.meb.gov.tr/yayimlar/151/cilga.htm.
Cılga, ). (2001). Demokrasi insan hakları kültürü ve çocuk hakları. Milli
Egitim, Egitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, (151)
www.meb.gov.tr/yayimlar/151/cilga.htm.
D)E (Devlet )statistik Enstitüsü) ve UNICEF, (Birlesmis Milletler Çocuklara
Yardım Fonu). (1999). Türkiye’de Çocukların Durumu (ön rapor).
Ankara.
Dilek, D. (1999). Vatandaslık Bilgisi Ders Notları. )stanbul.
Dogan, ). (2001). Modern Toplumda Vatandaslık, Demokrasi ve Fnsan
Hakları. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Dogan, ). (2002). Dünyada ve Türkiye’de insan hakları. Bilim ve Aklın
Aydınlıgında Egitim. (34). 4–8.
Ekiz, D. (2003). Egitimde Arastırma Yöntem Ve Metotlarına Giris. Ankara:
Anı Yayıncılık.
Erkal, M. (2001). Zihinlerdeki belirsizlikler: Etniklik ve kimlik. Türkiye ve
Siyaset Dergisi, (5) www.türkiyevesiyaset.com/sayi3/0311.htm.
Gündüz, M. ve Gündüz, F. (2007). Yurttaslık Bilinci. 3. baskı. Ankara: Anı
Yayınları.
Kepenekçi, Y. (2000a). Fnsan Hakları Egitimi. Ankara: Anı Yayınları.
Kepenekçi, Y. (2000b). )nsan hakları egitimine temel yaklasımlar. Milli
Egitim, Egitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, (145): 36–38.
Kıncal, R. Y. (2002). Vatandaslık Bilgisi. Ankara: Mikro Yayınları.
Kuyurtur, E. 82006). Kültürel görecelik ve insan hakları. Sivil Toplum, 4 (13–
14): 59–71.
MEB. (2005). Millî Egitim Fstatistikleri 2004–2005. Ankara: Devlet Kitapları
Müdürlügü Basımevi.
Müftü, G. (2001). Çocukların Hakları. Milli Egitim, Egitim ve Sosyal Bilimler
Dergisi, (151) www.meb.gov.tr/yayimlar/151/muftu.htm.
Punch, K. F. (2005). Sosyal Arastırmalara Giris: Nicel ve Nitel Yaklasımlar. (
D. Bayrak, H. B. Arslan ve Z. Akyüz, Çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
Schnapper, D. (2001). Çok kültürcülük ve kültürel haklar meselesi. (E. Atay,
Çev.) Türkiye ve Siyaset Dergisi, (3)
www.türkiyevesiyaset.com/sayi3/0311.htm.
Sahin, F ve Beyazova. U. (2001). Çocugun siddetten korunma hakkı. Milli
Egitim, Egitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, (151)
www.meb.gov.tr/yayimlar/151/sahin-beyazova.htm.
Tepe, H. (2006). )nsan hakları nedir ne neyin aracıdır? Sivil Toplum, 4 (13–
14): 17–26.
Tiryakioglu, B. (1991). Çocukların Korunmasına Fliskin Milletlerarası
Sözlesmeler ve Türk Hukuku. Ankara: Aile Arastırma Kurumu
Yayınları.
Türnüklü, A. (2000). Egitimbilim arastırmalarında etkin olarak
kullanılabilecek nitel bir arastırma teknigi: Görüsme. Kuram ve
Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 6 (24): 543–559.
Ulusavas, M. (1992). )nsan hakları ve egitim. Uludag Üniversitesi Egitim
Fakültesi Dergisi. 6(1): 43–52.
UNICEF. (1991). Dünya Çocuklarının Durumu. Ankara.
Ural, A. ve Kılıç, ). (2005). Bilimsel Arastırma Süreci ve SPSS ile Veri
Analizi. Ankara: Detay Yayınları.
Yesil, R. (2002). Okul ve Ailede Fnsan Hakları ve Demokrasi Egitimi. Ankara:
Nobel Yayın Dagıtım.
Yıldırım, A. ve Simsek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Arastırma
Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
(1) info@umutcocukları.org.tr. (21. 04. 2005 tarihinde erisilmistir).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com