You are here

Fen Ve Teknoloji Öğretmenleri Ve Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

INVESTIGATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS AND PRE-SERVICE TEACHERS’ OPINIONS ABOUT CONSTRUCTIVIST APPROACH

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of the present study is to determine the science and technology teachers and pre-service teachers’ opinions about constructivist approach and investigate these opinions according to some variables. Employing the survey method, the present study used a scale to elicit the opinions about constructivist approach. The sampling of the study consists of 31 science and technology teachers working in different cities of Turkey and 58 fourth-year science and technology pre-service teachers attending Science and Technology teaching department of the education faculty at Çanakkale Onsekiz Mart University. The analyses conducted revealed that the opinions of the science and technology teachers about constructivist approach are more positive than the opinions of science and technology pre-service teachers. Moreover, it was found that the opinions of the science and technology teachers and pre-service teachers about constructivist approach do not significantly vary depending on age and gender.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı fen ve teknoloji öğretmenleri ve öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik görüşlerini belirlemek ve farklı değişkenlere göre incelemektir. Tarama yönteminin kullanıldığı çalışmada yapılandırmacı yaklaşıma yönelik görüş ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Türkiye'nin farklı illerinde ve bölgelerinde görev yapan 31 Fen ve Teknoloji öğretmeni ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen ve Teknoloji öğretmenliği 4. sınıfta öğrenim göre 58 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Yapılan analizler sonucunda; Fen ve teknoloji öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma yönelik görüşleri fen ve teknoloji öğretmen adaylarına göre daha olumlu olduğu, Fen ve teknoloji öğretmenleri ve öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik görüşleri yaşlarına ve cinsiyetlerine göre değişmediği ortaya çıkmıştır.
73-83

REFERENCES

References: 

Akpınar, B., Aydın, K. (2007). Eğitimde değişim ve öğretmenlerin değişim
algıları. Eğitim ve Bilim, 32, 144. Akyol, S. ve Fer, S. (2010). Sosyal yapılandırmacı öğrenme ortamı tasarımının
öğrenenlerin akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi
nedir? International Conference on New Trends in Education and Their
Implications, 11-13 November. Altınok, H. (2004). Öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumlarına ilişkin
öğrencin algıları ve öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutum ve
güdüleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 26 , 1 - 8. AÖF. (2007). Açıköğretim Fakültesi Ders Kitabı.
( 11.01.2011) Bağcı Kılıç, G. (2001). Oluşturmacı fen öğretimi. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, 7 - 22. Bahar, M. (2003). Biyoloji eğitiminde kavram yanılgıları ve kavram değişim
stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 3(1). 27 - 64. Balım, A. G., Kesercioğlu, T., İnel, D. ve Evrekli, E. (2009). Fen öğretmen
adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik görüşlerinin farklı
değişkenler açısından incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 27, 55-74.
Balım, A. G., Kesercioğlu, T., Evrekli, E. ve İnel, D. (2009). Fen öğretmen adaylarına yönelik yapılandırmacı yaklaşım görüş ölçeği: Bir geçerlilik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 79-92.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (4. Basım) Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Chan, S.(2010). Designing an online class using a constructivist approach.
Journal of Adult Education, 39(1). Çakıcı, Y. (2010). Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşım ve öğrencilerin
kavram yanılgıları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1),
89-115.
Çınar, O., Teyfur, E. ve Teyfur, M. (2006). İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ve programı hakkındaki görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11).
Dhindsa, H.S. ve Emran, S. (2011). Using interactive whiteboard technology-rich constructivist learning environment to minimize gender differences in chemistry achievement. International Journal of Environmental & Science Education (IJESE), 6(4), 393-414.
Doğru, M. ve Kalender, S. (2007). Applying the subject "Cell" through constructivist approach during science lessons and the teacher's view. International Journal of Environmental & Science Education
(IJESE), 2(1), 3-13.
Dougimas, M. (1998). A journey into constructivism.
http://dougimas.com/writing/constructivism.html
Durmaz, H., Özdemir, H. (2005). Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği
öğrencilerinin kimya dersine karşı tutumları ve çoklu zeka
alanları ile kimya ve Türkçe derslerindeki başarıları arasındaki
ilişkinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi.
6 (1 ), 67-76.
Erdemir, N. ve Bakırcı, N. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen branşlarına karşı tutumlarının gelişim ve değişimi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 17(1), 161- 170.
Fox, W. ve Snape, P. (2011). Technology teacher education through a constructivist approach. Design and Technology Education, 16(2).
Gültepe, M. B., Yıldırım, O. ve Sinan, O. (2008). Solunum sistemi konusunun oluşturmacı yaklaşıma dayalı öğretiminin 6. sınıf öğrenci başarısına etkisi. İlköğretim Online Dergisi, 7 (2), 522-536.
Hartfield, P. J. (2010). Reinforcing constructivist teaching in advanced level biochemistry through the introduction of case-based learning activities. Journal of Learning Design, 3(3).
İnel, D., Türkmen, L. ve Evrekli, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin görüşlerinin ve tutumlarının incelenmesi: Uşak Üniversitesi örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Buca- İzmir, 9. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi (23-25 Eylül).
Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (21. Basım) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Martin, D., Jean-Sigur, R. ve Schmidt, E. (2005). Process-Oriented inquiry-A
constructivist approach to early childhood science education:
teaching teachers to do science. Journal of Elementary Science
Education, 17(2), 13-26. Nikitina, L. (2010). Addressing pedagogical dilemmas in a constructivist
language learning experience. Journal of the Scholarship of Teaching
and Learning, 10(2), 90 -106. Ravenscroft, A. (2011). Dialogue and connectivism: A new approach to
understanding and promoting dialogue-rich networked learning.
International Review of Research in Open and Distance Learning,
12(3).
Şeyihoğlu, A. ve Kartal, A. (2010). The views of the teachers about the mind mapping technique in the elementary life science and social studies lessons based on the constructivist method. Educational Sciences: Theory & Practice, 10(3), 1637- 1656.
Tatlı, Z. ve Ayas, A. (2012). Virtual chemistry laboratory: Effect of constructivist learning environment. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 13(2).
Ültanır, E. (2012). An epistemological glance at the constructivist approach: Constructivist learning in Dewey, Piaget, and Montessori. International Journal of Instruction, 5(2).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com