You are here

Öğretmen Adaylarının Akademik Güdülenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ASSESSING LEVELS OF ACADEMIC MOTIVATION OF PRESERVICE TEACHERS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to determine academic motives of the pre-service teachers of Department of Primary Education, Faculty of Education at Canakkale Onsekiz Mart University. 286 teachers have participated in the study in which the scale, developed by Bozanoglu (2004), was used. As a result of the research performed in the survey model, it has been determined that academic motives of the pre-service teachers have significantly differed in favour of the primary school teaching students by the variable of department for which they receive education. However, it has been figured out that academic motivation levels of the primary school pre-service teachers have not significantly differed by the variables of gender, type of education, family income, mother education level, father education level and the number of books read in a year.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü öğretmen adaylarının akademik güdülerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bozanoğlu (2004) tarafından geliştirilen ölçeğin kullanıldığı araştırmaya 286 öğretmen adayı katılmıştır. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda ilköğretim öğretmen adaylarının akademik güdülerinin öğrenim gördükleri anabilim dalı değişkenine göre sınıf öğretmenliği öğrencileri lehine anlamlı olarak değiştiği anlaşılmıştır. Bununla birlikte ilköğretim öğretmen adaylarının akademik güdülenme düzeylerinin cinsiyet, öğretim türü, aile geliri, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu ve bir yılda okunan kitap sayısı değişkenlerine göre ise anlamlı olarak farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır.
265-279

REFERENCES

References: 

Akdemir, Ö. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Başarı Güdüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Balaban Salı, J. (2006). Öğrenmede Güdülenme. İçinde: Y. Kuzgun ve D. Deryakulu (Ed.) Eğitimde Bireysel Farklılıklar, (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Başar, H.(1999). Sınıf Yönetimi, Milli Eğitim Basımevi, s. 95. İstanbul.
Bozanoğlu, İ. (2004). Akademik Güdülenme Ölçeği: Geliştirmesi, Geçerliği, Güvenirliği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 83-98.
Brownlow, S., ve Reasinger, R. D. (2000). Putting off until tomorrow what is better done today: Academic procrastination as a function of motivation toward college work. Journal of Social Behavior and Personality, 15 (5), 15-34.
Colangelo, N. G. (1997). Handbook of gifted education. Allyn and Bacon, MA.
Çelik, Z. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Başarı Güdüleri ve Anne Baba Beklentilerine İlişkin Algıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Deci, E. L., and Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. New York: Plenum Press
Díaz-Morales, J. F., Cohen J. R. and Ferrari J. R. (2008). An İntegrated View of Personality Styles Related to Avoidant Procrastination. Personality and Individual Differences, 45, 554–558.
Dilts, R. (1998). Motivation, http://www.nlpu.com/Articles/artic17.html adresinden 14.02.2013 tarihinde alınmıştır.
Ellez, A. M. (2004). Etkin Öğrenme, Strateji Kullanımı, Matematik Başarısı, Güdü ve Cinsiyet İlişkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Ertem, H. (2006). Ortaöğretim Öğrencilerinin Kimya Derslerine Yönelik Güdülenme Tür(İçsel ve Dışsal) ve Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
İlgar, L. (2000). Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi ve Sınıf Yönetimi. S. 167, Beta Yayıncılık, İstanbul.
Klassen, R. M., Krawchuk, L. L., and Rajani, S. (2008). Academic Procrastination of Undergraduates Low Self-Efficacy to Self-Regulate Predicts Higher Levels of Procrastination. Contemporary Educational Psychology, 33, 915-931.
Kuyper, H., Van der Werf, M. P. C. and Lubbers, M. J. (2000). Motivation, Meta-Cognition and Self-Regulation as Predictors of Long Term Educational Attainment. Educational Research and Evaluation, 6(3), 181–201.
Lee, E. (2005). The Relationship of Motivation and Flow Experience to Academic Procrastination in University Students. Journal of Genetic Psychology, 166, 5-14.
Lumsden, L. S. (1994). Student Motivation to Learn. ERIC Digest, 92, Ed:370200.
Onuk, Ö. (2007). Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Öğretmenliğe Güdülenmeleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Saracaloğlu, A. S. ve Kumral, O. (2007). Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Yeterlik Algıları, Kaygıları ve Akademik Güdülenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
Saracaloğlu, A. S., Kumral, O. ve Kanmaz, A. (2008). Ortaöğretim Sosyal Alanlar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Yeterlikleri, Kaygıları ve Akademik Güdülenme Düzeyleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri, Çanakkale.
Saracaloğlu, A. S., Karasakaloğlu, N. ve Yenice, N. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Güdülenme Düzeyleri, Fen ve Sosyal Bilimlere İlişkin Görüşleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
Saracaloğlu, A. S. (2008). Lisanüstü Öğrencilerin Akademik Güdülenme Düzeyleri, Araştırma Kaygıları ve Tutumları ile Araştırma Yeterlikleri Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 179-208.
Saracaloğlu, A. S. (2009). A Study on Correlation Between Self-Efficacy and Academic Motivation of Prospective Teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 320-325
Senecal, C., Julien, E., and Guay, F., (2003). Role Conflict and Academic Procrastination: A Self-Determination Perspective. European Journal of Social Psychology, 33, 135-145.
Şahin, H. ve Çakar, E. (2011). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri ve Akademik Güdülenme Düzeylerinin Akademik Başarılarına Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 519-540.
Terzi, M., Ünal., M., ve Gürbüz., M.Ç. (2011). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Akademik Güdülenme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından incelenmesi. Işık Üniversitesi 10. Matematik Sempozyumu 23-25 Eylül.
Tuckman, B. (1998). Using Tests as an İncentive to Motivate Procrastinators to Study. Journal of Experimental Education, 66, 141–147.
Tuckman, B. W., and Sexton, T. L. (1992). Self-Believers Are Self-Motivated; Self-Doubters Are Not. Personality and Individual Differences, 13, 425-428.
Vallerand, R., and Bissonnette, R. (1992). On the Predictive Effects of İntrinsic, Extrinsic and Amotivational Styles on Behavior: A Prospective Study. Journal of Personality, 60, 599–620.
Vallerand, R. J. and Bissonnette, R. (1992). Intrinsic, Extrinsic, and a Motivational Style as Predictors of Behavior: A Prospective Study. Journal of Personality, 60, 599-620.
Vallerand, R., Pelletier, L., Blais, M., Briere , N., Senécal, C., and Vallieres, E. ( 1992). The Academic Motivation Scale: A Measure of İntrinsic, Extrinsic, and Amotivation in Education. Education and Psychological Measurement, 52, 1003–1017.
Vallerand, R., Pelletier, L., Blais, M., Briere, N ., Senécal, C., and Vallieres, E. (1993). On the Assessment of İntrinsic, Extrinsic, and Amotivation in Education: Evidence on the Concurrent and Construct Validity of the Academic Motivation Scale. Education ve Psychological Measurement, 53, 159–172.
Wolters, C. A. (1999). The Relation Between High School Students’ Motivational Regulation and Their Use of Learning Strategies, Effort, and Classroom Performance. Learning and Individual Differences, 11(3), 281-300.
Yıldız, M. ve Sezen, A. (2007). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri ile Akademik Güdülenmeler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. D.E.Ü.İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 25, 213-239.
Yılmaz, E. (2007). Ortaöğretimde İngilizce Derslerinde Öğrenci Başarısında Motivasyonun Rolü: Bartın İli Örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com