You are here

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

The Use of Fuzzy Cognitive Mapping Method in the Evaluation of Entrepreneurs Web-Pages

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study includes the subjects about which the web pages belonging to entrepreneurs should have what kind of contents according to the market and activity subject they deal with. In this respect, fuzzy cognitive mapping method was used in the application of the study. The method can be used for the subjects who are immeasurable or subjective. In this direction, in the content of the study, cognitive maps in two different sectors as software and hardware from B2B market were collected. In the conclusions of analysis carried out suitable with methodology, some findings about which enterprises should give priority to which measurement in their web pages have been accessed. In this respect, while entrepreneurs are preparing web pages, the results of the study are assumed to be indicator about what they care for.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, girişimcilere ait web sayfalarının faaliyette bulunduğu pazara ve faaliyet konusuna göre hangi içerikte olması gerektiği yönündeki bilgileri konu almaktadır. Bu bağlamda araştırmanın uygulamasında bulanık bilişsel haritalama yönteminden yararlanılmıştır. Bu metot, ölçülemeyen veya sübjektif konular için de kullanılabilmektedir. Bu doğrultuda araştırma kapsamında B2B pazarından yazılım ve donanım olmak üzere iki farklı sektörde bilişsel haritalar toplanmıştır. Metodolojiye uygun yapılan analizler sonucunda bu sektörlerdeki işletmelerin web sayfalarında hangi ölçütlere öncelik vermeleri gerektiği yönündeki bulgulara ulaşılmıştır. Girişimcilere web sayfalarını hazırlatırken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bu araştırma sonuçlarının yol gösterici olması öngörülmektedir.
335-342

REFERENCES

References: 

Achrol, R.S. ve Kotler, P. (1999). “Marketing in the Network Economy”. Journal of
Marketing, 63, 146-163.
Axelrod, R. (1976). Structure of Decision, the Cognitive Maps of Political Elites, New
Jersey: Princeton University Press.
Chandra, R. ve Newburry, W. (1997). “A cognitive map of the international business
field”. International Business Review, 6(4), 387-410.
Coban O. ve Secme G. (2005). “Prediction of socio-economical consequences of
privatization at the firm level with fuzzy cognitive mapping”. Information
Sciences, 169(1-2), 131-154.
Eden, C. (1988). “Cognitive Mapping”. European Journal of Operation Research, 36,
1-13.
Hodkinson, G.P., Maule, A.J. ve Bown, N.J. (2004). “Causal cognitive Mapping in the
Organizational Strategy Field: A Comparison of Alternative Elicitation
Procedures”. Organizational Research Methods, 7(1), 3-26.
Kandasamy, W.B.V. ve Smarandache, F. (2003). Fuzzy Cognitive Maps and
Neutrosophic Cognitive Map, USA: Publishing Online, Co., Xiquan, Phoenix,
25-26.
Kwahk, K.Y. ve Kim, Y.G. (1999). “Supporting Business Process Redesign Using
Cognitive maps”, Decision Support Systems, 25(2), 155-178.
Lee, S., Courtney, J.F. ve O’Keefe, R. (1992). “A System for Organizational Learning
Using Cognitive Maps”, OMEGA International Journal of Management Science,
20(1), 23-36.
Ozesmi U. (1999). Conservation strategies for sustainable resource use in the
Kizilirmak Delta in Turkey, (Ph.D. Thesis), Minnesota: University of Minnesota.
Ozesmi, U. ve Ozesmi, S.L. (2004). “Ecological Models Based on People’s Knowledge:
A Multi-Step Fuzzy Cognitive Mapping Approach”. Ecological Modeling,
176(1-2), 43-64.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com