You are here

DENİZLİ SANAYİ İŞLETMELERİNDE 2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİNİN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

An Area Study on the Effects of 2008 Global Economical Crises on Denizli Industrial Enterprises

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the 2008 World economic crisis to examine the effects of industrial enterprises in Denizli, operators of the crisis related to the opinion, trying to determine the effects of the crisis were sector. Universe of the survey, businesses operating in the center of Denizli, selected by random sampling method consists of 74 enterprises. The resulting data can be transferred to a computer, various statistical analysis were done in SPSS program.
Abstract (Original Language): 
Yapılan çalışmada, krizlerden neler öğrenebileceğimizi, krizin ülkemiz işletmelerine etkileri ve işletmecilerin krize ilişkin görüşleri değerlendirilerek analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada, 2008 Dünya ekonomik krizinin Denizli sanayi işletmelerine etkilerinin incelenmesi amacıyla işletmecilerin krize ilişkin görüşleri, krizin sektöre etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma Denizli il merkezinde faaliyet gösteren 74 işletmede anket yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS programında çeşitli istatistiksel analizleri yapılmıştır.

REFERENCES

References: 

Akgemci, T., Güleş, H. K. (2009). İşletmelerde Stratejik Yönetim. Ankara:Gazi Kitabevi.
Akman, V. (1998). Modern Dünyadaki En Büyük Ekonomik Kriz Asya Krizi Sonrası ve
Muhtemel Etkileri. İstanbul: Rota Yayınları.
Ataman, G. (2002). İşletme Yönetimi Temel Kavramlar&Yeni Yaklaşımlar. 2.Basım.
İstanbul: Türkmen Kitabevi.
Cener, P. (2006). Kriz Yönetimi, http://www.danismend.com /konular/stratejiyon/str_
kriz_yonetimi_1.htm (15.04.2006).
Demir, Y., Sütçü, A. (2002). “Kriz sonrası Isparta orman endüstrisi KOBİ’lerinin, Üretim,
Teknoloji ve Finansman Sorunlarının analizi”. Süleyman Demirel Üniversitesi
Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, S.2, 79-76.
Deniz, M., Sağlam, M. (2007). “Kriz Dönemlerinde İşletme Stratejileri ve Malatya Organize
Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Tekstil İşletmelerinde Bir Uygulama”.
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (20), 156-176.
316 / Yrd. Doç. Dr. Şenol Okay
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara han EKEV AKADEMİ DERGİSİ
Dinçer, Ö., (1988). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Beta Basım Yayın.
Ekşi, H.İ. (2007). “Finansal Krizlerin KOBİ’ler Üzerindeki Etkileri ve Başarılı-Başarısız
KOBİ’lerin Kriz Dönemi Stratejileri”. (Doktora Tezi), Isparta: Süleyman
Demirel Üniversitesi.
Güven, M., Mısırlı, K. (2005). “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Kriz Yönetimi:
Çaycuma Örneği”. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1): 1-19.
Haşit, G. (2000). “İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Türkiye’nin Büyük Sanayi İşletmeleri
Üzerinde Yapılan Araştırma Çalışması”. (Doktora Tezi). Eskişehir: Anadolu
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
İbicioğlu, H., Çarıkçı. İ. (2000). “Küçük İşletmelerin Kriz Dönemi Rekabet Stratejileri,
Krizden Çıkışta KOBİ’lerin Yeniden Yapılandırılması, 2000’li Yıllar İçin
Değişim Stratejileri”. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Adana.
Kersten, A. (2005). “Crisis As Usual: Organizational Dysfunction and Public Relations”,
Public.
Koçel, T. (2005). İşletme Yöneticiliği. 10. basım. İstanbul: Arıkan Yayınevi.
Mitroff, I.I. (2000). “How to Keep a Crisis From Happening”. Harward Management
Uptade, C.5,S.12.
Özdevecioğlu, M. (2002). “Krizin İşletmelerin Yönetsel ve Örgütsel Yapısı Üzerindeki
Olumsuz Etkileri ve Kayseri Sanayi İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma”.
Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 19. Temmuz-Aralık: 93-114.
Patır, S., Tetik, N., Aydın, B. (2009). Küresel Krizin Dünyada ve Türkiye’de Etkileri ve
Malatya Sanayi İşletmelerine Yansımaları Üzerine Bir Alan Araştırması.
Bursa:Ekin Yayınevi.
Silver, D.A. (1990). Kriz Dönemlerinde Şirket Yönetimi. Çev.: Naz Türer. İstanbul:Form
Yayınları.
Soysal, A., Karasoy, H.A., Alıcı, S. (2009). “KOBİ’lerde Kriz Yönetimi: K.Maraş’ta Tekstil
Sektöründeki KOBİ’lere Bir Uygulama”. Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21/2009, 431-446.
Sweezy, P. Magdoff, H. (1983). Dünya Ekonomisinde Bunalım. Çev.:Kemal Akman.
İstanbul:Monthly Review.
Tekin, M., Zerenler, M. (2008). İşletmelerde Kriz Yönetim. Konya: Selçuk Ünv. İİBF
Yayınları.
Tekin, M., Zerenler, M. (2009), Rekabetin Anahtarı Esnek İşletme. Selçuk Ünv. İİBF
Yayınları.
Titiz, İ., Çarıkçı, H.İ. (2001). “Krizlerin İşletmeler Üzerindeki Etkileri ve Küçük İşletme
Yöneticilerinin Kriz Dönemine Yönelik Stratejik Düşünce Analizleri”.
C.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 2(1): 203-218.
Yılmaz, B. (2004). “KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: Risk Sermayesi
Finansman Modeli”. Dış Ticaret Dergisi, 9(33).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com