You are here

DİVAN EDEBİYATINDA TARİH MANZUME GELENEĞİ VE NEDİM İLE ŞEYH GALİB’İN TARİH MANZUMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Court Tradition of Literature History, Written in Verse and Comparison of Sheikh Ghalib and Nedim’s History, Written in Verse

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Overhangs the throne of the sultans and the deaths of our literatüre, circumcision ceremonies of princes, important Works of construction dates, event affecting society, such as the conquests account is written with ”numerological” This study described the development process by reducing the tradition history poems of Nedim and Sheikh Ghalib were compared in terms of subject and form
Abstract (Original Language): 
Edebiyatımızda padişahların tahta çıkmaları ve ölümleri, şehzadelerin sünnet törenleri, önemli eserlerin yapılış tarihleri, fetihler gibi toplumu etkileyen olaylar “ebced” hesabı yardımıyla tarihe not düşürülmüştür. Kelime, mısra ve beyit şeklinde olan tarih düşürme usta şairler tarafından bir gelenek halinegetirilmiştir. Bu çalışmada tarih düşürme geleneğini gelişim sürecinden bahsedilip Nedim ve Şeyh Gâlib’in tarih manzumelerinin konu ve biçim bakımından karşılaştırılması yapılmıştır.

REFERENCES

References: 

Aksoyak, İ. H. (2007). Anadolu Sahasında İlk Bahr-ı Tavîl Ahmed Paşa’nın Mıdır. Turkish
Studies, S:2/4.
Canım, R. (2009). “Klâsik Türk Edebiyatında Tarih Düşürme Sanatı ve Bir Ebced Ustası:
Adanalı Sürûrî”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
C:13, S: 2.
Canım, R. (2010). Divan Edebiyatında Türler. Ankara: Grafiker Yayınları.
Demirel, Ş. (2008). “Antepli Aynî Divanı’ndaki Tarih Manzumeleri Üzerine Bir İnceleme”,
Turkish Studies, S:3/4.
Devellioğlu, F. (2001). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara: Aydın Kitabevi
Yayınları.
Erkul, R. (2004). Eski Türk Edebiyatı. Ankara: Pegema Yayıncılık.
Gölpınarlı, A. (2004). Nedim Divanı. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
Irkılata, M. (2007). Nazire Geleneği İçerisinde Kerem Kasideleri. (Yüksek Lisans Tezi).
Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
İspirli, S. A. (2000). “Türk Edebiyatında Tarih Düşürme Geleneği”, Atatürk Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S:14.
Kalkışım, M. (1994) Şeyh Gâlib Divanı. Ankara: Akçağ Yayınları.
Mengi, M. (2008). Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ Basımevi.
Pala, İ. (2000). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. İstanbul: Ötüken Yayınları.
306 / EKEV AKADEMİ DERGİSİ
Yrd. Doç. Dr. Bilal ELBİR
Can BAĞCI
Hasan YILDIZ
Tavukçu, O. K. (2009). “Klâsik Edebiyatta Hamse Geleneği ve Şeyyâd Hamza”, Turkish
Studies, S:4/7.
Yavuz, N. (2009). 17. yy Tarih Manzumelerinde Toplumsal Yaşam. (Yüksek Lisans Tezi).
Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com