You are here

1853-1856 OTTOMAN-RUSSIAN WAR AND EGYPT STATE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Besides its importance for the Ottoman Empire, the 1853-1856 War was very important for England, France and Russia. England and France attended the war with the Ottoman Empire in order to stop Russia’s progress and ensure the continuity of their benefits in the Ottoman Empire. The Empire was in a bad situation in terms of its military and financial situation. Firstly a general aid campaign was organized and when it was understood that this campaign wasn’t enough, states were required to pay more to supply all the needs. Different from the other states, as Egypt had army and navy forces, helped the Ottoman Empire significantly before and during the war. Egyptian soldiers who were seriously wounded and martyrs were paid equal amounts of salaries and given help. It was especially important for the Empire to treat equally and satisfy all the needs of Egyptian soldiers and families of the martyrs.
Abstract (Original Language): 
1853-1856 Harbi Osmanlı Devleti’nin yanısıra harbe katılan İngiltere, Fransa ve Rusya için de önemli neticeler ortaya koyan bir savaş olmuştur. İngiltere ve Fransa, Rusya’nın ilerleyişini durdurmak ve Osmanlı ülkesindeki menfaatlerinin devamını sağlamak için Osmanlının yanında harbe katılmışlardır. Askeri gücüne ilaveten ekonomik bakımdan da zor durumda bulunan devlet, harp masraflarını karşılayabilmek için öncelikle ülke genelinde yardım kampanyası başlatmış, bu yeterli olmayınca da eyaletlerden ihtiyaçlarını temin yoluna başvurmuştur. Diğer eyaletlerden farklı olarak aynı zamanda kara ve deniz gücüne sahip bulunan Mısır, harb öncesinden başlayarak harp süresince hem askeri, hem de önemli miktarda maddi yardımda bulunmuştur. Savaşta şehid düşen veya çalışamayacak derecede ağır yaralanan Mısır askerlerine, Osmanlı askerleri için uygulanmakta olan ailelerine yardım etme ve maaş bağlama usulü aynen uygulanmış, böylece şehit aileleri ile yaralıların mağduriyete düşmelerinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Archives Documents
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Bâb-ı Âsafî Divân-ı Hümayun Mühimme (A.DVN.
MHM), 14/88, 19/15, 19/41, 19/43.
BOA, Bâb-ı Âsafî Mektûbî Mühimme (A.MKT. MHM), 2/96; 60/55; 62/64; 66/22; 67/52;
67/95; 69/85; 74/50; 77/32; 77/40; 84/74; 96/67.
BOA, Bâb-ı Âsafî Mektûbî Nezaret ve Devâir Kalemi (A.MKT. NZD), 139/56.
BOA, İrade-Dâhiliye (İ.DH), Nr. 17751; 17798, Leffi (Appendix) 4.
BOA, A.MKT. DV, 82/81.
BOA, C.SM, 66/3334.
BOA, Hr, MKT, 197/50.
BOA, İrade-Hariciye (İ.HR), Nr. 5182, Appendices 4, 5, 6, 12, 21; 141/7403.
7) When two precautions weren’t enough to cover war expenses, the State took another precaution and
borrowed from abroad for the first time in its history in 1854. For borrows see: Kıray; 1993; RefiiŞükrü
Suvla; 1940, pp. 268-273.
58 / Prof. Dr. Besim ÖZCAN EKEV AKADEMİ DERGİSİ
BOA, İrâde-Mısır, Nr. 543, 543 (Appendix) 2; 546; 547; 560; 574.
BOA, İ.MTZ.(05), 16/574; 17/581; 17/583; 17/615.
BOA, İ.MTZ.(05)TAL, 2/51; 17/48.
BOA, Maliyeden Müdevver Defter, pp. 18, 32.
BOA, Mısır-Mektûmî, Register No: 15.
BOA, Sadaret Mektubî Umum Vilâyât (A.MKT. UM), 17/631; 157/25; 251/2; 277/82.
Deniz Müzesi Arşivi (DMA), Mektûbî Kalemi (MKT), Register No: 24, Certificate No:
9; 24/9; 24/29; 24/32; 25/27; 25/35-A; 25/35-B;
Genelkurmay Atase Başkanlığı Arşivi; Klasör: 1/1, Dolap: 69, Dosya: 63, Index: 26.
Newspapers and Encyclopedias
Ceride-i Havadis, 1269, 1270: Nr. 637, 681, 682, 683, 687, 690.
Takvim-i Vakayi, 1270: Defa: 513.
Avcı, Casim (2004). “Mısır”, DİA, (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi), XXIX,
Ankara.
“Grigoriy İvanoviç Butakov” (1892). Entsiklopediçeskiy Slovar (ES), IX, S. Petersburg.
Görgün, Hilal (2004 ). “Mısır”, DİA, XXIX, Ankara.
Kutluoğlu, Muhammet Hanefi (2002). “Kavalalı Mehmed Ali Paşa”, DİA, XXV,
Ankara.
Seyyid Muhammed es-Seyyid (2004). “Mısır”, DİA, XXIX, Ankara.
“Sinop” (1895). ES, XXX, S. Petersburg.
Tomar, Cengiz (2004). “Mısır”, DİA, XXIX, Ankara.
Books and Articles
Ahmed Rıza Trabzonî (2000). Manzûme-i Sivastopol. (prepared by Veysel Usta).
Ankara.
Akyıldız, Ali (1995). Osmanlı Finans Sisteminde Kâğıt Para ve Sosyo-Ekonomik Etkileri.
İstanbul.
Altundağ, Şinasi (1988). Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı Mısır Meselesi 1831-1841,
Part I, Ankara.
Besbelli, Saim (1977). 1853-1856 Osmanlı-Rus ve Kırım Savaşı Deniz Harekâtı.
Ankara.
Büyüktuğrul, Afif (1982). Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması. II.
İstanbul.
Danişment, İsmail Hami (1972). İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi. IV. İstanbul.
Emir, Ali Haydar (Eylül 1334). (Eylül 1334). Risâle-i Mevkûte-i Bahriye. IV. İstanbul.
1853-1856 OTTOMAN-RUSSIAN WAR AND EGYPT STATE 59
Güran, Tevfik (1988 ). “Tanzimat Döneminde Osmanlı Maliyesi, Bütçeler ve Hazine
Hazine Hesapları 1841-1861”, Türk Tarih Kurumu -Belgeler-, XIII/17,
Ankara.
Gürel, A.Tevfik (1935). Türk-Rus ve Müttefiklerinin Kırım Savaşı. İstanbul.
Heyet (1963). Mufassal Osmanlı Tarihi. VI. İstanbul.
Karal, Enver Ziya (1999). Osmanlı Tarihi. V. Ankara.
Kıray, Emine (1993). Osmanlıda Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar. İstanbul.
Kurtoğlu, Fevzi (1307). 1853-1855 Türk-Rus Harbi ve Kırım Seferi. İstanbul.
Mozgfesky (1935). Rus Karadeniz Filosu Tarihi. (Collected by Fevzi Kurtoğlu),
İstanbul.
Nuri, Osman (1930 ). “1853 Osmanlı-Rus Seferinde Sinop Deniz Muharebesi”, Deniz
Mecmuası, Nr. 316, İstanbul.
Nutkî, Süleyman (1307). Muhârebât-ı Bahriye-i Osmaniye. İstanbul.
Özcan, Besim (1999). “Kırım Savaşı”, Osmanlı, 2, Ankara.
Özcan, Besim (2008). Sinop Deniz Felaketi. İstanbul.
Refii-Şükrü Suvla (1940 ). “Tanzimat Döneminde İstikrazlar”, Tanzimat I, İstanbul.
Rıfat Paşa (1229). Muharrerât-ı Nâdire. İstanbul.
Salih Hayri (1988). Kırım Zafernâmesi -Hayrâbât-. (Prepared by Nejat Birinci). Ankara.
Slade, S. Adulphus (1943). Türkiye ve Kırım Harbi. (Translated into Turkish by Ali Rıza
Seyfi). İstanbul.
Tansel, Selahattin (1969). Yavuz Sultan Selim. Ankara.
Tezel, Hayati (1973). Anadolu Türklerinin Deniz Tarihi. I. İstanbul.
Tsenski, Sergeyev (1944). Sinopskiy Boy. Moskova.
Tukin, Cemal (1949). Osmanlı İmparatorluğu Devrinde Boğazlar Meselesi. İstanbul.
Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi (1978). III/5 (1793-1908), Ankara.
Uçarol, Rıfat (1985). Siyasi Tarih. İstanbul.
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1998). Osmanlı Tarihi. II. Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com