You are here

KONUŞMA EĞİTİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

THE FACTORS AFFECTING THE SPEAKING EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Speaking which is the skill the humans need most in order to be able to carry on their social interactions is an unseparable piece of daily life. The results of the studies on communication prove how much speaking is important in communication. Unfortunately despite the importance of it, the studies on improving this language skill isn’t sufficient. In this study the factors which affect speaking education are focused and suggestions about improving that skill are presented.
Abstract (Original Language): 
İnsanın sosyal ilişkilerini sürdürebilmesi için en fazla ihtiyaç duyduğu beceri olan konuşma, günlük hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. İletişim konusunda yapılan araştırmaların sonuçları, konuşmanın iletişimde ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Ne yazık ki taşıdığı öneme rağmen bu dil becerisinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar yeterli değildir. Bu çalışmada konuşma eğitimini etkileyen faktörler üzerinde durulmuş ve bu becerinin geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.