You are here

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ

THE COMPERATIVE STUDY IN EDUCATION FACULTY STUDENT WITH NON-THESIS GRADUATE STUDENTS OF TEACHING AS PROFESSION ATTITUDES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the attitudes of prospective teachers in education faculties attending to different departments. The participants of the study are the 196 prospective teachers attending to class teacher, social studies teacher and Secondary Education In Social Science Studies Programs and Secondary Education In Science & Mathematics Programs in Afyon Kocatepe University Education Faculty. As a result of the attitudes of prospective teachers display differences are evaluated and analyzed in regard of different variables. It is determined that the attitudes of the prospective teachers are quite high towards their profession. With the result that the obtained data were evaluated, some suggestions have been proposed.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören farklı branşlardaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik geliştirdikleri tutumları karşılaştırmalı olarak incelemek amacı ile planlanmıştır. Çalışmanın katılımcıları Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İlköğretim Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Orta Öğretim Fen Matematik ve Sosyal Alanlar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans bölümlerinde okumakta olan 196 öğretmen adayıdır. Öğretmen adaylarının tutumlarının analiz edilmesi sonucunda her üç bölüm öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutum düzeylerinin çok yüksek olduğu ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında sonuçlar ortaya konulmuş, çözüm önerileri getirilmiştir.
151-171

REFERENCES

References: 

Bryman, A., Cramer, D. (2001) Quantitative Data Analysis With SPSS Release on
for Windows, Philadelphia Routledge.
Büyüköztürk, Ş. (2006) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem A yay.,
Ankara.
Eraslan, L. (2002-2004) “Öğretmenlik Mesleğine Girişte Kamu Personeli Seçme
Sınavının Değerlendirilmesi”, Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi. Cilt:1,
Sayı 1.
Gündüz, Ş., Odabaşı. F. (2004). “Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi”, The
Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET January 2004
ISSN: 1303-6521 Volume 3, Issue 1, Article 7
Koç, G., Doğan, O. (2005). “Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarının Öğretmenlik Meslek
Bilgisi Programı Öncesi ve Sonrasında Öğretmenlik Mesleğine Yönelik
Algıların İncelenmesi” XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül, Denizli.
Kuş, E. (2003). Nicel Nitel Araştırma Teknikleri, Anı Yay., Ankara.
Kuzgun, Y., (2000). Meslek Danışmanlığı Kuramlar ve Uygulamalar, Nobel Yayın
Dağıtım, Ankara.
Küçükahmet, L. (2000). “Bir Meslek Olarak Öğretmenlik” Öğretmenlik Mesleğine
Giriş, (Ed. Leyla Küçükahmet), Nobel Yayın Dağıtım., Ankara.
Ocak, G. (2005). “Meslek Olarak Öğretmenlik” Öğretmenlik Mesleğine Giriş.
(ed.Kadir Keskinkılıç), Pegem A Yay., Ankara.
Ocak, G., Gündüz, M., Özdemir, A.M., Kaya, Ü. (2005). “Öğretmenlerde Sosyal
Statü Sorunları (Afyonkarahisar il örneği)”, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül, Denizli.
Onural, H. (2005). “Öğretmen Adaylarının İdeal Öğretmen Niteliklerine İlişkin Görüşleri”,
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim
Fakültesi, 28-30 Eylül, Denizli.
Özden, Y. (2005). Öğrenme ve Öğretme, Pegem A Yay., Ankara.
Saka, A.Z., Titrek O., Saka, A. (2005). “Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterliliklerini
Kazanma Düzeylerine İlişkin Algıları”, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül, Denizli.
Terzi, A.R. (2002). “Sınıf Yönetimi Açısından Etkili Öğretmen Davranışları”, Milli
Eğitim Dergisi, Sayı:155-156.
Türk, E. (1999). Milli Eğitim Bakanlığında Yapısal Değişmeler Türk Eğitim Sistemi,
Nobel Yayın Dağıtım., Ankara.
Üstüner, M. (2006). “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışması” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi,
Yıl:12, Sayı: 45, Pegem A Yay., Ankara.
Venç, E. (2005). “Sosyal Bilgiler Öğretimine Dair Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”,
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Yıl:5, Sayı:59.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com