You are here

BİYOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMASINDA V-DİYAGRAMI KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

THE EFFECT OF THE USAGE OF V-DIAGRAMS ON THE STUDENTS SUCCESS IN BIOLOGY LABORATORY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of the research is to define the effect of usage of V-diagrams compared to laboratory method teaching of the experiments of “ vegetable tissues and members “ found in “ general Biology Labratory classes on the student success. The research, was conducted in the pre- and post-test on the control group (research) design were conducted. Research group consisted of second grade students (N=38) of science teaching programme at Faculty of Education in Muğla University. The research was carried out on two groups, one test group and one control group, and the groups were formed randomly. The students in both groups were given a laboratory achievement test consisting of 19 questions about “ vegetable tissues and members” as a pre-test and post-test in order to evaluate the students’ success. The content validity of the achievement test was determined by getting experts’ views. The test’s Cronbach-alfa reliability coefficient was found as 0.73. Experiment and contol groups were given a pre-test and after evaluating the pre-test it was found that there isn’t any meaningful difference (p>0,05) between experiment and control groups. Achievement levels for students in the study group are similar. At the end of the application, a meanindful difference (p<0,05) was found in the post-test success points of the expreriment group in which V-diagrams were used. By this result, it was found out that the students who were taught in the biology laboratory using the V-diagrams were more successful.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, Genel Biyoloji Laboratuvarı dersi içeriğinde yer alan “Bitkisel Dokular ve Organlar” konusuna yönelik deneylerin V-diyagramı kullanılarak öğretiminin, laboratuvar yöntemine göre öğrenci başarısına etkisini belirlemektir. Araştırmada “Ön Test Son Test Kontrol Gruplu Deneysel Desen” kullanılmıştır. Araştırma grubunu, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı II. sınıf öğrencileri (N=38) oluşturmaktadır. Araştırma deney ve kontrol grubu olmak üzere iki grup üzerinde gerçekleştirilmiş olup, gruplar seçkisiz biçimde deney ve kontrol grubu olarak oluşturulmuştur. Öğrencilerin başarılarını ölçmek amacıyla hazırlanmış 19 sorudan oluşan laboratuvar başarı testi ön ve son test olarak uygulanmıştır. Başarı testinin kapsam geçerliliği uzman görüşleri alınarak belirlenmiş, testin Cronbach-alfa güvenirlik katsayısı 0.73 olarak bulunmuştur. Öğretim yapılmadan önce uygulanan ön testin değerlendirilmesi sonucunda deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark olmadığı ( p>0,05) tespit edilmiştir. Araştırma grubundaki öğrencilerin bilgi düzeyleri birbirine yakındır. Uygulama sonucunda Vdiyagramının kullanıldığı deney grubu lehine anlamlı bir fark (p<0.05) bulunmuştur. Bu sonuç, Biyoloji Laboratuvarında, laboratuvar yöntemine kıyasla V-diyagramı kullanarak yapılan öğretimde öğrencilerin daha başarılı oldukları göstermiştir.

REFERENCES

References: 

Ayas, A., Akdeniz, A.R., Çepni, S. (1994). Fen Bilimleri Eğitiminde Lâboratuvarın
Yeri ve Önemi: Tarihsel Bir Bakış. Çağdaş Eğitim, (204): 21-25.
Atılboz, N.G., Yakışan, M. (2003). V-Diyagramlarının Genel Biyoloji laboratuarı
Konularını Öğrenme Başarısı Üzerine Etkisi: Canlı Dokularda Enzimler ve
Enzim Aktivitesini Etkileyen Faktörler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, (25): 8-13
Afamasaga-Fuata’i K. (2004). Concept Maps and Vee Diagrams As A Tool For
Learning New Mathematics Topics, Concept Maps: Theory, Methodology,
Technology Proc. http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-271.pdf (online erişim
13.02.2007)
Bütüner, Ö. S., Gür, H. (2008). Açılar ve Üçgenler Konusunun Anlamlı Öğrenme
Araçlarından V-diyagramları ve Zihin Haritaları Kullanılarak Öğretimi,
http://www.nef.balikesir.edu.tr/~dergi/makaleler/yayinda/4/EFMED_MTE
105.doc (online erişim 9.04.2006)
Esiobu, G. O., Soyibo, K. (1995). Effects of Concept and Vee Mapping under Three
Learning Modes on Students Cognitive Achievement in Ecology and
Genetics. Journal of Research in Science Teaching, 32: (9), 971-995.
Friedler, Y., Tamir P. (1990). In the Student Laboratory and the Science Cirriculum,
Hegarty Hazel.E.Ed., Routledge: London.
Luft, J.A., Tollefson, S.J., Roehrig,G.H. (2001). “Using An Alternative Report Format
in Undergraduate Hydrology Laboratorıes”, Journal of Geoscience
Education, 49: (5), 454-460.
Novak, J. D., Govin, D. B. (1984). Learning how to Learn. Cambridge, UK:
Cambridge University Press.
Nakhleh, M. B., Krajcik, J. S. (1993). Journal of Research in Science Teaching,
S.30, ss.1147-1168,
Nakiboğlu, C., Meriç, G. (2000). Genel Kimya laboratuarlarında V-Diyagramı Kullanımı
Ve Uygulamaları. BAÜ Fen Bilimleri Dergisi, 2: (1), 58-75.
Nakhleh, M.B. (1994). Chemical Education research in the laboratory environment:
How can research uncover what students are learning?. Journal of
Chemical Education, 71: (3), 201-205.
Özmen, H., Yiğit, N. (2005). Fen Bilgisi Öğretiminde Laboratuvar Kullanımı, Anı
Yayıncılık, Ankara.
Roth, W.M., Browen, M. (1993). The Unfolding Vee. Science Scope, 16:(5),28-32.
Roth, W.M. Roychoudhury, A. (1993). Using Vee and Concept Maps in Collaborative
Setting: Elementary Educ. Majors Construct Meaning in Physical
Science Courses. School Science and Mathematics, 93: (5), 237-244.
Sarıkaya, R., Selvi, M., Yakışan, M. (2004). V-Diyagramlarının Hayvan Fizyolojisi
Laboratuvarı Konularını Öğrenme Başarısı Üzerine Etkisi. G. Ü. Gazi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 24: (3), 341-347.
Tatar, N., Korkmaz, H., Ören-Şaşmaz, F. (2007). Araştırmaya Dayalı Fen laboratuarlarında
Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmede Etkili Araçlar: V ve I
Diyagramları, (online erişim):http://ilköğretim-online.org.tr.
Tortop, H.S., Çicek-Bezir, N., Uzunkavak, M., Özek, N. (2007). Dalgalar laboratuarında
kavram Yanılgılarını Belirlemek İçin V-diyagramlarının Kullanımı ve
Derse Karşı Geliştirilen Tutuma Olan Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11: (2).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com