You are here

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNİ YÜRÜTEN ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE ÖĞRENCİLERİN ETKİLİ BİR BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDEN BEKLENTİLERİ

EXPECTATIONS OF STUDENTS AND FACULTY MEMBERS WHO TEACH BIOLOGY AT SCIENCE AND PRIMARY SCHOOL TEACHER TRAINING PROGRAMS FOR AN EFFICIENT BIOLOGY INSTRUCTION

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the expectations of students and faculty members who teach biology based lessons at science and primary school teacher training programs for an efficient biology. The group of sampling is totally 173 students at science teacher education program and primary school teacher training program and 11 faculty members who teach biology based lessons in these programs. Data was collected through a questionnaire. For this aim, faculty members and students were applied a questionnaire including Likert type, closed-ended, semi open-ended and open-ended questions. SPSS 13.0 Statistical Program was used to analyze the data. It was found out that faculty members have more positive attitudes than students. The results indicated that different instruction methods was insufficiently carried out in biology based lessons, which were brought by density of lesson content, insufficiency of class hours and limited education materials. The findings also indicated that the textbooks should be reviewed and faculty members should be directed towards in-service training courses for transfering their knowledges more efficiently. Besides, most participants explained that faculty directors should struggle more for increasing effectiveness in biology based lessons. Finally, it was suggested what kind of preparations might be made and what kind of measures might be taken.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı Fen Bilgisi Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarında biyoloji tabanlı dersleri yürüten öğretim elemanları ile öğrencilerin etkili bir biyoloji öğretiminden beklentilerinin neler olduğunu belirlemektir. Örneklem grubu Fen Bilgisi Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği ABD'dan toplam 173 öğrenci ile bu anabilim dallarında biyoloji tabanlı dersleri yürüten 11 öğretim elemanıdır. Çalışmada veri toplamak için anket tekniği kullanılmıştır. Bunun için söz konusu öğretim elemanları ve öğrencilere Likert tipi, kapalı uçlu, yarı açık uçlu ve açık uçlu sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anket SPSS 13.0 paket programıyla analiz edilerek değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda anketin genelinde öğretim elemanlarının öğrencilere göre daha olumlu bir tutuma sahip oldukları görülmüştür. Çalışmada biyoloji tabanlı derslerde farklı öğretim yöntemlerinin yetersiz miktarda uygulandığı görülmüş ve bu duruma yoğun ders içeriği, yetersiz ders saatleri ve sınırlı miktarda araç-gereçlerin neden olduğu gözlenmiştir. Çalışmada ankete katılanların büyük bir çoğunluğu tarafından biyoloji tabanlı derslere ait kitapların yeniden gözden geçirilmesinin gerekli olduğu, öğretim elemanlarının biyoloji tabanlı derslerde bilgi birikimlerini daha etkili şekilde aktarabilmeleri için belirli aralıklarla hizmet içi eğitim kurslarına yönlendirilmeleri gerektiği, fakülte yöneticilerinin ise biyoloji tabanlı derslerde etkinliğin artmasına yönelik daha fazla çaba içerisinde olmasının önemi dile getirilmiştir. Elde edilen görüşlerden yola çıkılarak biyoloji tabanlı derslerde etkinliğin artırılmasına yönelik yapılabilecek düzenlemeler ve alınması gereken önlemlerle ilgili önerilerde bulunulmuştur.
1-23

REFERENCES

References: 

Akçay, A. (2003). Okul müdürleri öğretmenlerini etkileyebiliyor mu? Milli Eğitim
Dergisi, Sayı 157, Available online (26.07.2006).
Akpınar, E., Ünal, G., Ergin, Ö. (2005). Farklı alanlardan mezun fen bilgisi öğretmenlerinin
fen öğretimine yönelik tutumları. Milli Eğitim Dergisi, Yıl 33,
Sayı 168, 202-213.
Altunoğlu, B., Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 19-28.
Aycan, Ş., Kaynar, Ü.H., Türkoğuz, S., Arı, E. (2002). İlköğretimde kullanılan fen
bilgisi ders kitaplarının bazı kriterlere göre incelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri
ve Matematik Eğitimi Kongresi (16-18 Eylül), Ankara, Bildiriler,
Cilt I, 246-252.
Azar, A., Karaali, Ş. (2004). Fizik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları. Milli
Eğitim Dergisi, Sayı 162, 279-295.
Cemaloğlu, N. (2002). Öğretmen performansının artırılmasında okul yöneticisinin
rolü. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 153-154, Available online
(06.04.2007).
Cerrah, L., Ayas, A. (2003). Meslek liselerinde görev yapan biyoloji öğretmenlerinin
karşılaştıkları problemler: biyoloji ve sağlık bilgisi öğretim programına
bir bakış. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 159, Available online
(06.04.2007).
Chuang, H. F., Cheng, Y. J. (2003). A study on attitudes toward biology and
learning environment of the seventh grade students. Chinese Journal of
Science Education, Vol. 11, No 2 , 171–194.
Çelik, V. (1999). Eğitimsel Liderlik, Ankara: Pagem Yayıncılık.
Doğan, S., Kıvrak, E., Baran, Ş. (2004). Lise öğrencilerinin biyoloji derslerinde
edindikleri bilgileri günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyleri. Erzincan
Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı1, 57-63.
Durmaz, H. (2004). Nasıl bir fen eğitimi istiyoruz? Yaşadıkça Eğitim, Sayı 83-84
(Temmuz-Eylül/Ekim-Aralık), 38-40.
Gürbüz, H., Sülün, A. (2004). Türkiye’de biyoloji öğretmenleri ve biyoloji öğretmen
adaylarının nitelikleri. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 161, Yıl 31, 192-
204.
Katırcıoğlu, H., Kazancı, M. (2002). Biyoloji öğretiminde bilgisayar kullanımının
öğrenci tutumuna etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama (EBU) Dergisi, Cilt
1, Sayı 2, Available online < http://www.ebuline.com/sayfa/arsiv/1_2/
arsiv_1_2_6.htm> (10.12.2007).
Kaya, E., Gürbüz, H. (2002). Lise ve meslek lisesi öğrencilerinin biyoloji öğretiminin
sorunlarına ilişkin görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 4,
Sayı 2, 11-21.
Kocabaş, İ., Karaköse, T. (2005). Okul müdürlerinin tutum ve davranışlarının öğretmenlerin
motivasyonuna etkisi (Özel ve devlet okulu örneği). Türk Eğitim
Bilimleri Dergisi, 3 (1), 79-91.
Korkmaz, H. (2000). Fen öğretiminde araç-gereç kullanımı ve laboratuvar uygulamaları
açısından öğretmen yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 19, 242-252.
McMillan, J. H., Schumacher, S. (2006). Research in Education: Evidence-Based
Inquiry (Sixth Edition). Pearson, London.
Öztaş, H., Özay, E. (2004). Biyoloji öğretmenlerinin biyoloji öğretiminde karşılaştıkları
sorunlar (Erzurum örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 12, No
1, 69-76.
Öztürk, E., Demircioğlu, H. (2002). Lise biyoloji öğretim programı uygulanmasında
öğretmen rolü. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
(16-18 Eylül), Ankara, Bildiriler, Cilt I, 122-128.
Ç., Semerci, N. (2004). İlköğretim (1.-5. sınıf) matematik ders kitaplarının
genel bir değerlendirmesi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 162, 181-187,
Available online
(05.09.2006).
Staeck, L. (1995). Perspectives for biological education challenge for biology
instruction at the end of the 20th Century. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 11, 29-35.
Şahin, Ç., Genç, S. Z. (2001). İlköğretim okulları I. kademenin I. devresindeki sınıf
öğretmenlerinin öğretmenlik meslek dersleri ve konu alanları ile ilgili görüşleri
“Erzurum ili örneği”. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 9, No 2, 444-
460.
Şen, Ş., Erişen, Y. (2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının
etkili öğretmenlik özellikleri. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, 99-116.
Yaman, M., Soran, H. (2000). Türkiye’de ortaöğretim kurumlarında biyoloji öğretiminin
değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
18, 229-237.
Yeşilyurt, S. (2005). Biyoloji eğitimi öğrencilerinin biyoloji laboratuvar uygulamalarında
karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Çukurova
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 30, 88-96.
Yıldırım, A., Kete, R. (2002). Biyoloji derslerinde verimlilik ve teknoloji kullanımı.
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (16-18 Eylül), Ankara,
Bildiriler, Cilt I, 160-165.
Yıldırım, O., Kurtuldu, H. M., Öz Aydın, S. (2003). Lise 3. sınıf “biyoteknoloji ve
genetik mühendisliği” ünitesinin program tasarısı. BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Dergisi, 5 (2), 86-100.
Yiğit, N., Akdeniz, A. R. (2004). Öğretmen adaylarının fen-edebiyat fakültesindeki
problemleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 12, No 1, 77-84.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com