You are here

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİNÇLİ SU TÜKETİMİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

AN INVESTIGATION ON PROSPECTIVE TEACHERS’ CONSCIOUS WATER CONSUMPTION : ATATÜRK UNIVERSITY SAMPLE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The teachers who are the most important component of the formal education have a big role on formulation of students’ environmentally behaviours. At this point, water consumption behaviours of the teachers who are model for the students are very important. For this reason, conscious water consumption behaviours must be acquired to the prospective teachers in teacher education instituations. In this study, it is aimed to determine the prospective teachers’ water consumption behaviours and to make some recommendations for improving the erroneous of them. The study was conducted in 2007-2008 spring academic year with 139 senior class biology, chemistry and physics education students attended to secondary education program in Kazim Karabekir Education Faculty at Atatürk University. Determination of the prospective teachers’ water consumption behaviours, a thrre-likert type “Conscious Water Consumption Survey” consisted of 13 statements that was developed by researchers was used in the study. At the result it was found that the prospective teachers didn’t care of the water management. Also, it was determined that the prospective teachers’ water cosumption behaviours didn’t differ according to their gender, age, department and living place.
Abstract (Original Language): 
Öğrencilerde çevreye duyarlı davranışların oluşturulmasında formal eğitimin en önemli öğeleri olan öğretmenlerin rolü oldukça fazladır. Bu noktada öğrencilerin model olarak aldıkları öğretmenlerin su tüketimi davranışları oldukça önemlidir. Bu nedenle öğretmen yetiştiren kurumlarda, öğretmen adaylarına bilinçli su tüketimi davranışlarının kazandırılması gerekmektedir. Yapılan bu çalışma ile öğretmen adaylarının su tüketimi davranışlarının belirlenmesi ve hatalı olanların düzeltilmesi noktasında bazı öneriler getirilmesi amaçlanmıştır. 2007-2008 öğretim yılı bahar döneminde yapılan araştırmanın örneklemini Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Bölümü biyoloji, fizik ve kimya öğretmenliği son sınıfında okuyan 139 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının su tüketimi davranışlarının belirlenmesinde araştırmacılar tarafından geliştirilen ve üçlü likert tipte hazırlanan 13 maddelik “Bilinçli Su Tüketimi Anketi” kullanılmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının su tasarrufuna fazla dikkat etmedikleri sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte adayların su tüketimi davranışlarının cinsiyetlerine, yaşlarına, öğrenim gördükleri bölümlere ve yaşadıkları yerleşim birimlerine göre farklılaşmadığı belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Brody, M. (1995). Development of a curriculum framework for water education for
educators, scientist and resource managers. Journal of environmental
Education, 26 (4), 18-29.
Çabuk, B., Karacaoğlu, Ö.C. (2003). Üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının
incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36
(1-2), 189-198.
Çevre ve Orman Bakanlığı [ÇOB] (2007). Su ve Kirliliği. , (2008, July 24).
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü [DSİ], (2005). Toprak ve Su Kaynakları.
, (2008, August 16).
Ergin, Ö. (2008). “Su farkındalığı” üzerine bir eğitim projesi. TMOOB 2. Su Politikaları
Kongresi Bildiriler Kitabı, 2. Cilt, 531-540.
Erten, S. (2004). Çevre eğitimi ve çevre bilinci nedir, çevre eğitimi nasıl olmalıdır?.
Çevre ve İnsan Dergisi, Sayı:65/66.
Erten, S. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarında çevre dostu davranışların araştırılması.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 91-100.
Groves, F.H., Pugh, A.F. (1999). Elementary pre-service teacher perceptions of the
greenhouse effect. Journal of Science Education and Technology, 8: (1),
75-81.
Gürbüz, H., Kışoğlu, M., Erkol, M. (2007). Biyoloji öğretmeni adaylarının çevreye
yönelik tutumlarının informal ve formal eğitim ortamları açısından değerlendirilmesi.
Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2: (3),
74-84.
Jury, W.A., Vaux, H.Jr. (2005). The role of science in solving the world’s emerging
water problems. Proceedings of the National Academy of Sceinces of the
United States of America, 102: (44), 15715-15720.
Kalaycı, Ş. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara:
Asil Yayın Dağıtım.
Karadağ, A.A. (2008). Türkiye’deki su kaynakları yönetimine ilişkin sorunlar ve
çözüm önerileri. TMOOB 2. Su Politikaları Kongresi Bildiriler Kitabı, 2.
Cilt, 389-400.
Khalid, T. (2001). Pre-service teachers’ misconceptions regarding three environmental
issues. Canadian Journal of Environmental Education, 6, 102-120.
Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2008). Suyun Tasarruflu Kullanımı ile İlgili
Genelge. , (2008, September 15).
Middlestadt, S., Grieser, M., Hernandez, O., Tubaishat, K., Sanchack, J., Southwell,
D., Schwartz, R. (2001). Turning minds on faucest off: water conservation
education in Jordanian schools. The Journal of Environmental Education,
32 (2), 37-45.
Oulton, C.R., Scott, W.A.H. (1995). The “environmentally educated teacher”:an
exploration of the implications of UNESCO-UNEP’s ideas for pre-service
teacher education programmes. Environmental Education Research, 1 (2),
213-231.
Powers, A.L. (2004). Teacher preparation for environmental education: faculty
perspectives on the infusion of environmental education into preservice
methods courses. The Journal of Environmental Education, 35(3), 3-11.
Turan, T., Eren, Z. (2008). Türkiye’de su kaynakları ve su politikası. TMOOB 2. Su
Politikaları Kongresi Bildiriler Kitabı, 1. Cilt, 25-32.
Texas Water Development Board [TWDB] (2004). Water Conservation
Quantitative Research Report Summary. , (2008,
August 10).
Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı [WWF] (2006a). Dünyadan Suya Dair.
, (2008,
July 10).
United Nations Environment Programme [UNEP] (2002). Vital Water Graphics.
, (2008, June 10).
UNESCO-UNEP (1990). Environmentally educated teachers the priority of priorities?
Connect, XV (1), 1-3.
World Water Forum [WWF] (2006b). Final Report of the 4th World Water Forum.
National Water Commission of Mexico, Printed in Mexico.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com