You are here

OKUL KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRETİM BAŞARISINA OLAN ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (Elazığ İli Örneği)

TEACHERS’ PERCEPTIONS ON THE EFFECT OF SCHOOL CULTURE ON TEACHING SUCCESS (Sample of Elazığ City)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this paper, which is in a descriptive scanning model, it is aimed to determine the views of teachers on the effect of school culture on teaching success. The population of this study consists of 1505 secondary education teachers who are working in Elazığ downtown in 2006-2007 academic year. A sample of 320 teachers was selected from this population randomly. Data which were collected through the questionnaire were analyzed and interpreted by frequencies, descriptive statistics, variance analysis and t test methods. As a result of this study, these components of school culture have been determined to have a positive effect on teaching success; justice, accordance between the values of school and teacher, reputation for beliefs and interests, strong communication, unity of notion and aim, common decision, solidarity and cooperation, sincerity and friendship, members’ positive attitudes, for interests and needs to be regarded, humanistic policy, existence of change and innovation. Besides, these factors within organization have been determined to have a negative effect on teaching success; lack of communication, clicks among teachers, excessive supervision, existence of anxiety and mistrust.
Abstract (Original Language): 
Tarama modeli kullanılarak yapılan bu çalışmada, okul kültürünün öğretim başarısına olan etkisine yönelik olarak öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın evrenini Elazığ il merkezinde 2006-2007 akademik yılında ortaöğretim okullarında çalışmakta olan 1505 öğretmen oluşturmaktadır. Evrenden tesadüfî olarak seçilen 320 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Verilerin analizi, SPSS for Windows programıyla frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t testi ve varyans analizi uygulanarak yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda, öğretmenlerin görüşlerine göre okul içerisinde; adalet, okul ve öğretmen değerlerinin uyumu, ilgi ve inançlara saygı, güçlü iletişim, fikir ve amaç birliği, ortak karar, yardımlaşma ve işbirliği, samimiyet ve dostluk, üyelerin olumlu tutumları, ilgi ve ihtiyaçların önemsenmesi, insancıl anlayış politikası, değişme ve yenileşme olmasının öğretim başarısı üzerinde olumlu etki yapan okul kültürü unsurları olduğu ortaya çıkmıştır. Okul içerisinde; iletişim eksikliği, gruplaşma, aşırı denetim, kaygı ve güvensizliğin olmasının ise öğretmenlerin öğretim başarılarına olumsuz etki yaptığı tespit edilmiştir.
195-214

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, K. Ü. (2007). Aktif Öğrenme, Biliş Özel Eğitim, Danışmanlık, Araştırma
Hizmetleri ve Yayın-Yazılım Ltd. Şti., İzmir.
Ağaoğlu, E. (2002). Sınıf Yönetimiyle İlgili Genel Olgular: Sınıf Yönetimi, Pegem
A Yayıncılık, Ankara.
Aksoy, N. (2002). Sınıf İçi Kurallar: Sınıf Yönetimi, Pegem A Yayıncılık, Ankara
Alkan, C. (2005). Eğitim Teknolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara.
Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem A
Yayıncılık, Ankara.
Can, H., Aşan, Ö., Aydın, M. (2006). Örgütsel Davranış, Arıkan Basım Yayım ve
Dağıtım, İstanbul.
Can, N. (2002). Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Bütünleştirme
İşleviyle İlgili Görevleri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5:
(1), 228-231.
Cafoğlu, Z. (1998). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, Avni Akyol Ümit Kültür ve
Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul.
Çelik, V. (2000). Okul Kültürü ve Yönetimi, Pegem A Yayınları, Ankara.
Çelik, V. (2002). Sınıf Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Çubukçu, Z., Girmen, P. (2006). Öğretim Kurumlarının Etkili Okul Özelliklerine
Sahip Olma Düzeyleri, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (16),
120-136.
Demirel, Ö. (2007a). Öğretme Sanatı, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
Demirel, Ö. (2007b). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, Pegem
A Yayıncılık, Ankara.
Erdem, F., İşbaşı, Ö. Z. (2001). Eğitim Kurumlarında Örgüt Kültürü ve Öğrenci Alt
Kültürünün Algılamaları, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (1), 33-57.
Ersen, H. (1997). Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi, Sim
Matbaacılık, İstanbul.
Gençyılmaz, A. ve Zaim, S. (1999). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, İ.Ü. İşletme
Fakültesi Dergisi, 28: (2) 17.
Günbayı, İ., Çevik, V. (2004). Yönetici ve Öğretmenlerin Toplam Kalite Yönetimine
İlişkin Görüşleriyle İlgili Bir Araştırma, Milli Eğitim Dergisi,
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler163/gunbayi.htm, (Erişim: 10.05.2008).
Gürçay, C. (1994). İşletmelerde Örgütsel Kültürün Oluşumunda Etkili Olan Faktörler,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Güçlü, N. (2003). Örgüt Kültürü, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (6),
147-159.
Gömleksiz, N. (2004). Öğretmenlik Mesleğinin Nitelikleri, Öğretmenlik Mesleği,
(Editör: Mehmet Taşpınar), Üniversite Kitabevi, Elazığ.
Gürol, M. (2004). Eğitim Sürecinde İletişim Model ve Uygulamalar, Öğretimde
Planlama Uygulama Değerlendirme, (Editör: Mehmet Gürol), Üniversite
Kitabevi, Elazığ.
Hoşgörür, V. (2002). İletişim: Sınıf Yönetimi, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
Key, S. (1999). Organizational Ethical Culture: Real or İmagined? Journal of Business
Ethics, 20 (3).
Luthasn, F., Morey, N. (1985). Refiring The Displacement of Culture and the Use
Scenes and Themens in Organizational Studies, Academy of Management
Review, (10) 2.
Milstein, D. (1999). Relationship Between the Culture of School, the Culture of the
Individual Teachers and School Curriculum, Digital Dissertation, Pub. No:
AAT 9954535.
Özden, Y. (2003). Öğrenme ve Öğretme, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
Sönmez, V. (2007). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı, Anı Yay., Ankara.
Şişman, M. (2002). Örgütler ve Kültürler, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
Taşpınar, M. (2005). Kuramdan Uygulamaya Öğretim Yönetmleri, Üniversite
Kitabevi, Elazığ.
Töremen, F. (2001). Öğrenen Okul, Nobel Yayın Dağıtım, Anakara.
Varış, F. (1996). Eğitimde Program Geliştirme, Teoriler-Teknikler, Alkım Yayıncılık,
Ankara.
Yavuz, M. (2003). İlköğretim Okullarında Demokrasi, Eğitime Yeni Bakışlar, Mikro
Yayınları, Ankara.
Yıldız, S. M. (2007). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Eğitim Hizmetleri
Kalitesini Etkileyen Faktörler, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 15:
(1), 451- 462.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com