You are here

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

EFFECTS OF COMPUTER AIDED HEALTH AND FIRST AID INSTRUCTION ON STUDENT SUCCESS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to examine the effect of computer-aided teaching on student success compared to traditional teaching methods within the contemporary Turkish Educational System. The study was carried out in spring semester of 2006-2007 academic year at Yüzüncü Yıl University, Faculty of Education, Department of Primary Teacher Education Program, with forth year students who were divided into classes A and B. Class A was used as an experimental group and class B as control group, which were selected randomly. The Health and the First Aid course were taught by computer-aided method to the experiment group while the control group was taught by traditional method. The 25-item multiple choice achievement test developed by the researchers (Cronbach Alpha= 0.82) was used in study as scale. All students were given a test consisting of 25 items and the test was applied before and after the application as pre- and post-test. The data collected were analyzed through using Single Factor ANCOVA (Convergence Analysis) test for comparisons between the groups and t-test for inter-group changes. It was concluded that computer-aided teaching of Health and First Aid Courses was more effective compared to classical teaching methods.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Türk Eğitim Sistemi’nin mevcut koşulları içinde Bilgisayar Destekli Öğretim’in (BDÖ) klasik yönteme göre öğrenci başarısı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu araştırma 2006–2007 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 4/A ve 4/B şubeleri ile yürütülmüştür. Araştırma deney ve kontrol gruplu deneysel tasarıma sahiptir. Yapılan tam şansa bağlı seçimle (kura yöntemi), 4/A sınıfı öğrencileri deney grubu, 4/B sınıfı öğrencileri ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım dersi deney grubunda Bilgisayar Destekli Öğretim yöntemi, kontrol grubunda ise klasik öğretim yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada ölçek olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen 25 maddelik çoktan seçmeli başarı testi (Cronbach Alpha=0.82) kullanılmıştır. Bu ölçek araştırma öncesinde ön test, araştırmanın sonunda ise son test olarak uygulanmıştır. Toplanan veriler, gruplar arası karşılaştırmalar için tek faktörlü ANCOVA, gruplar içi değişimler için t-testi kullanılarak incelenmiştir. Bilgisayar Destekli Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Öğretimi'nin, öğrencilerde daha kalıcı öğrenme sağladığı ve öğrencilerin derse olan ilgisini artırdığı ve klasik öğretime oranla daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akkoyunlu, B. (1993). Bilgi teknolojileri ve eğitim. Eğitimde bilgi teknolojileri seminer
notları. MEB; Bilgisayar Hizmetleri Müdürlüğü EBİT Daire Başkanlığı
Yayınları, Ankara. 149.
Büyüköztürk, Ş. (1998). Kovaryans analizi: Varyans analizi ile karşılaştırmalı bir
inceleme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 31(1):91-
105. Ankara.
Baki, A. (2002). Öğrenen ve Öğretmenler için Bilgisayar Destekli Matematik. Ceren
Yayın Dağıtım, İstanbul.
Bartsch, R. A., Cobern, M. K., (2003). Effectiveness of powerpoint presentations in
lectures. Computer and Education, 41, 77-86.
Boynukara, Z., Atlı, M., Türkoğlu, İ., Temur, A., Selçuk, A., Çuhadar, A., Sanır
Batmaz, O., Durkan, N., Fırat, M., Bakırcı, H. (2009). Sağlık ve Trafik,
Zeynel Boynukara ve Mustafa Atlı (Edit.) Pegem Akademi Yay. Ankara.
Christanse, R. (2002). Effects of technology integration education on the attitudes of
teachers and students. Journal of Research on Technology in Education,
34(4) 411-434.
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 12-1 Yıl: 2010
264
Fisher, M. (2000). Computer skills of initial teacher education students. Journal of
Information Technology for Teacher Education, 9(1), 109–123.
İşman, A. (2001). Bilgisayar ve eğitim. Sakarya Üni. Eğitim Fak. Dergisi, Sakarya.
Kesercioğlu, T., Balım, A.G., Ceylan, A., Moralı, S. (2001). İlköğretim Okulları 7.
Sınıflarda Uygulanmakta Olan Fen Dersi Konularının Öğretiminde Görülen
Okullar Arası Farklılıklar, IV. Fen Bilimleri Eğitim Kongresi 2000, Bildiriler
Kitabı, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 125-130.
Kjetsaa, M. A. (2002). Technology education trends in preservice teacher education
between 1980 and 1999 as reflected in dissertation research. Dissertation
Abstracts International, 177. (UMI No. 3066136).
Kuzu, A., Kiper, A., Çuhadar, C., Kıyıcı, M., Dursun, Ö., Tercan, S. (2007). Bilgisayar
Destekli Eğitim ve Uzaktan Eğitim, Ali Güneş (Ed.) Ankara. Pegema
Yayınları.
Lowry, R. B. (1999). Electronic presentation of lectures-effect upon student performance.
University Chemistry Education, 3 (1), 18-21.
Rıza, E.T. (2000). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Materyal Geliştirme. Anadolu
Matbaası, İzmir, 385-393.
Somuncu, A. (2000). İnternette sınıf ana sayfası(home-page) geliştirme ve öğretimdeki
etkinliğin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Szabo, A., Hastings, N. (2000). Using IT in the undergraduate classroom: should we
replace the blackboard with Powerpoint? Computers and Education, 35,
175–187.
Suanpang, P., Petocz, P., Kalceff, W. (2004). Student attitudes to learning business
statistics: comparison of online and traditional methods. Educational Technology
& Society, 7 (3), 9-20.
Şen, N. (1999). İnternet tabanlı öğretimin etkinliği. Yayınlamamış yüksek lisans tezi,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Turchin, A. Lehmann, H.P., Flexner, C.W., Hendrix, C.W., Shatzer, J.H., Merz,
W.G. (2000). Active learning centre: Potential uses and efficacy of an interactive
internet- based teaching tool. Medical Teacher, 22(3), 271-275.
Uşun, S. (2000). Dünyada ve Türkiye’de Bilgisayar Destekli Öğretim. Pagem Yayıncılık,
Ankara. 43, 50-52, 57-58, 212.
Yalın, H. İ. (2000). Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme. Nobel Yayın Dağıtım,
Ankara, 134.
Yiğit, Y., Yıldırım, S., Özden, M.Y. (2000). Web tabanlı internet öğreticisi, Bir
Durum Çalışması. Hacettepe Üniv. Eğitim Fak. Dergisi. 19, 166-176.
* * * *

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com