You are here

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Resim Bölümü ile Genel Lise Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Eğitimi Alma Durumlarına Göre Temel Değer Düzeylerinin İncelenmesi

A Study of Basıc Value Level Educatıon of Students Who Study at The Paıntıng Department of Anatolıan Fıne Arts And Sports Hıgh School And Publıc Hıgh School Students Accordıng to Theır Receıvıng Visual Arts Educatıon

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to decide whether there is a significant connection between the basic value level of students who study at the Painting Department of natolian Fine Arts and Sport High School and Public High School students and their receiving art education. The sample of the research consists of 3116 students. There is a meaningful difference on behalf of students of AFASHS (PD) between the students of AFASHS (PD) and PHS's students in terms of basic values. In the analysis of the results of sub-dimension of basic values a meaningful difference was observed on some dimensions such as universalism, self tendency, success, stimulation, kindness on behalf of students of AFASHS in comparison with PHS's students. There weren’t any significant differences between two kinds of schools in other subdimensions such as strength, hedonism, self tendency, obedience and security.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Resim Bölümü öğrencileri ile Genel Liselerde öğrencilerin görsel sanat eğitimi alma durumlarına göre temel değer düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemi, 3116 öğrenci oluşmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu ve Schwartz Portre Değerler Anketi kullanılmıştır. GSSL(RB) ile GL öğrencileri arasında temel değerler bakımından GSSL(RB) öğrencilerinin lehine anlamlı fark bulunmuştur. Temel değerler alt boyutlarına ilişkin yapılan analiz sonucunda ise evrenselcilik, özyönelim, başarı, uyarılım ve iyilikseverlik gibi boyutlarda GSSL(RB) öğrencilerinin lehine GL öğrencilerinden anlamlı farklılıklar taşıdığı bulgusuna ulaşılmıştır. Güç, hazcılık, geleneksellik, uyma ve güvenlik alt boyutlarında ise iki okul türü arasında anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır. Anahtar Sözcükler: Görsel sanatlar eğitimi, değer, değerler eğitimi, Genel Lise (GL), Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi (GSSL)
94
120

REFERENCES

References: 

Altıntaş, H. (2005), Türk üniversite öğrencileri ile ebeveynlerinin tüketici olarak önem verdiği değerler ve diğer ülke tüketicileri ile karşılaştırılması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 2 Aralık.
Aydın, M. (2003). Gençliğin değer algısı: Konya örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 1
(3), 121-144.
Arat, N. (1987).Etik ve estetik değerler. (2. Baskı). İstanbul: Say Yayınları.
Aristoteles (1993). Metafizik. Cilt II. (Çev. Arslan A.).İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 74.
Buyurgan, S. , Kumral, Ç. (2007). Bireyin Eğitim Sürecinde Sanat Eğitimi Neden Yer Almalıdır? 3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, 19 – 21 Kasım. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.
Calp, Ö. (2006). Lise son sınıf öğrencilerinin sosyal değerlere bakışlarının incelenmesi (Hatay Merkez İlçe Örneği).Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Demirutku, K. , Sümer, N. (2010, Haziran).Temel değerlerin ölçümü: portre değerler anketinin Türkçe uyarlaması. Türk Psikoloji Yazıları, 13 (25), 17-25.
Dilmaç, B. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Dilmaç, B. , Bozgeyikli, H. ve Çıkılı, Y. (2008).Öğretmen adaylarının değer algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi, Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt 6, No. 16, 69-91, Aralık.
Fırat, N. (2007). Okul kültürü ve öğretmenlerin değer sistemleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Güler, E. (2010). Meslek lisesi öğrencilerinin kariyer değerlerine ilişkin algılarının incelenmesi[İstanbul ili tuzla ilçesi örneği].Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Hökelekli, H. , Gündüz, T. (2007). Üstün yetenekli çocukların değer yönelimleri ve eğitimleri, Değerler Eğitimi Merkezi Uluslar arası Sempozyumu, İstanbul.
Kurbanov, B. O. (2011). Ahlâki değerler ve sanat. Web: http://www.hakveadalet.com/ahlâki-degerler-ve-sanat internet adresinden 5 Temmuz 2011 ‘de alınmıştır.
118
S. Kanat / EÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), (2013), 94-120
Küçük, L. (2009). Lise gençliği değerleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Likaj, M. (2008). Gençliğin kültür ve değerleri; Türk ve Arnavut gençliğinin karşılaştırmalı araştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltıması Strateji ve Eylem Planı (2006-2011+). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
Özensel, E. (2007). Liseli kız ve erkek öğrencilerin değer yargıları ve Türk toplumunun temel toplumsal kurumlarına bakış açıları. Değerler ve Eğitimi Uluslar arası Sempozyumunda sunuldu. 26-28 Kasım 2004-İstanbul.
Şirin, A. (2007). Sanat eğitiminde yetişkin eğitiminin önemi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, 145-154
Taşkesen, O. (2011). Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Resim Bölümleri İle Genel Liselerde verilen görsel sanatlar eğitiminin öğrencilerin şiddete yönelik davranışlarına etkileri üzerine bir araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Tolstoy, L. N. (2007). Sanat nedir?(Çev: Beyhan.M.).İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Toy, B. (2006). Sanat eğitimi alan ve almayan 15-17 ergenlerin sosyal uyumlarının ve benlik tasarım düzeylerinin incelenmesi.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Tunalı, İ. (2010). Estetik.(12. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Türk, İ. (2009). Değerler eğitiminde saygı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
TTKB (2010). İlk Ders Genelgesi. Ankara.
Uğurlu, O. (2007). Kariyer değerleri: lise öğrencilerinin kariyer değerleri üzerine bir araştırma. Dönem Projesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com