You are here

ATATÜRK’ÜN EĞİTİMCİ KİŞİLİĞİ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM BOYUTLU DÜŞÜNCELERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study is concerned with increasing their commendation and understanding levels at the point of the pedagogical principles the opinions and thoughts related to our National Education of M. Kemal Atatürk, the founder of our Republic, for the students of the education faculty. In the search which aims at avoiding the information deficiency in this field of the teacher candidates, it was started from the two basic rules. The National Education mentality and the educational personality of Atatürk is a result of the republic period education philosophy. It is vital importance for young people who are loved by Great leader, Atatürk to be encouraged to be a teacher for our future.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, Eğitim fakültesi öğrencilerinin, Cumhuriyetimizin kurucusu M. K. Atatürk’ün milli eğitimimize ilişkin görüş ve düşüncelerini pedagojik ilkeler ışığında anlama ve yorumlama düzeylerini artırmalarına yöneliktir. Öğretmen adaylarının bu alandaki bilgi noksanlığını gidermeyi amaçlayan çalışmada kuramsal ve pedagojik boyut olmak üzere iki temel dayanaktan hareket edilmiştir. Atatürk'ün ulusal eğitim anlayışı ve eğitimci kişiliği Cumhuriyet dönemi eğitim felsefemizin bir ürünüdür. Büyük önderin övgüsüne layık yetenekli gençlerin öğretmenlik mesleğine yönlendirilmeleri gelecek kuşakların eğitimi açısından büyük önem taşımaktadır.

REFERENCES

References: 

1. Atatürk, Söylev ve Demeçleri I-II, http://www.kho.edu.tr/atasayfa/buynutuk/index.htm) vd.
2. Emiroğlu, M., Açış Konuşması, Çağdaş Eğitim, Aylık Eğitim-Öğretim Dergisi, s. 3-4, Yıl: 11, S: 107, Ankara 1986
3. Kıncal, Remzi Y., Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Eser Ofset, ss. 228, Erzurum 1999
4. Varış, F., Eğitimde Program Geliştirme, Ankara Univ. Eğt. Fak. Yay., No: 157, ss. 344, Ankara 1988
5. Ayhan, H., Eğitim Bilimlerine Giriş, Şura Yay, ss. 285, İstanbul, 1995
6. Başyazı, Eğitimin Gayesi, Eğitim Dergisi; M.E.B. Yayınları, Şubat 2001, sayı: 12; sh: 3, Ankara
7. Palazoğlu, A.B., Atatürk İlkeleri, T.H.K. Yay., ss. 496, Ankara 1996
8. İnan, M.R., Atatürk’ün Eğitimci Kişiliği, (1-26), Cumhuriyet Dönemi Eğitimi, M.E.B. Yayınları, ss. 678; Ankara 1983
9. Akyüz,, Y., Türk Eğitim Tarihi, Kültür Yay., ss. 436, İstanbul 1994
10. Karal, E. Ziya Atatürk’ten Düşünceler, M.E.B. Yayınları, ss. 188, İstanbul 1981
11. Bloom, B.J., İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, M.E.B. Yay., (Çev: D. A. Özçelik), ss. 304, Ankara 1979
12. Akın, M., Okul Öncesi Eğitimin İlköğretimi Destekleme Düzeyi, Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi, Atatürk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, ss. 145, Erzurum 1992
13. Öncül, R., Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü, M.E.B. Yay., ss. 1987, İstanbul 2000
14. İnan, A., Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal, ss. 557, TTK yay., Ankara 1985.
15. Celkan, H.Y., Eğitim Sosyolojisi, Atatürk Univ. Yay., No: 4, ss. 178, Erzurum 1991
16. Binbaşıoğlu C., Eğitim Psikolojisi, Binbaşıoğlu Yayınevi, ss.: 401, Ankara 1982
17. Köknel, Ö., Kişilik, Altın Kitap Yayınevi, ss. 260, İstanbul 1999
18. Sinanoğlu, O., Hedef Ülke Türkiye, Eğitim Bilim Dergisi, Kasım 2001, s. 38-42, Fatih Yay., s. 74, İstanbul
19. Komisyon, İslam Ansiklopedisi, T.D.V. (Akıl Md.) Yay. s. 239, C: II, İstanbul 1989
20. Bursalıoğlu, Z., Atatürk Dönemi Eğitim Felsefesi ve Yenileşme, Atatürk Devrimleri ve Eğitim Sempozyumu, Ankara Ü. Eğitim Fak. Yay., No: 92, s.168: (11-20), Ankara 1981
21. Başgöz, İ., Türkiye'nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, Kültür Bakanlığı Yayınları, ss. 306, Ankara 1999

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com