You are here

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR VE ERZİNCAN EĞİTİM FAKÜLTELERİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK ÖĞRETMEMLİĞİ ANABİLİM DALLARINA 2004–2005 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVINA MÜRACAAT EDEN ADAYLARIN İLLERE VE BÖLGELERE GÖRE BAŞARI DURUMLARI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
231 candidates have applied to the shared special ability exam of Atatürk University Kazım Karabekir and Erzincan Faculties of Education, Department of Fine Arts Education, Art of Music Teaching for student selection for 2004-2005 academic year. In the direction of the quota which was stated in the exam guidebook, a total of 50 candidates were enumerated successful, comprising 30 for Kazım Karabekir Faculty of Education Art of Music Teaching and 20 for Erzincan Faculty of Education Art of Music Teaching. It has been ascertained that students applied from a total of 47 cities, the participation from the East and Black Sea regions was more intensive than other regions and the success rate of the graduates of Anatolian High Schools of Fine Arts was lower than that of the graduates of other high schools.
Abstract (Original Language): 
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ve Erzincan Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarına öğrenci seçimi 2004–2005 öğretim yılı için yapılan ortak özel yetenek sınavına 231 aday müracaat etmiştir. Sınav kılavuzunda da belirtilen kontenjan doğrultusunda K.K.E.F. Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalına 30, E.E.F. Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalına 20 olmak üzere toplam 50 aday sınavda başarılı sayılmıştır. Toplam 47 ilden sınava başvurulduğu, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinden katılımın diğer bölgelere göre daha yoğun olduğu, anadolu güzel sanatlar lisesi mezunu başarı oranının diğer liselerden mezunların başarı oranına göre düşük olduğu belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Atatürk Üniversitesi. (2004) Kazım Karabekir ve Erzincan Eğitim Fakülteleri Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalları 2004–2005
Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu, Erzurum
Erzincan Eğitim Fakültesi Arşivi
Kaptan, S. (1998) Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Tekışık Web
Ofset Tesisleri
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Arşivi
Şengül, C., (2001). Müzik Eğitimi Bölümlerinin Giriş Yetenek Sınavlarına Başvuran
Adayların Müziksel İşitme-Yineleme Sınavındaki Soru Tiplerine Göre
Başarı Durumlarının Belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi;
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
www.atauni.edu.tr (19.10.2005 09:40)
www.eef.edu.tr (19.10.2005 10:25)
www.kkef.edu.tr (19.10.2005 11:37)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com