You are here

BİYOLOJİ LABORATUVARLARININ ÖNEMİ VE LABORATUVAR UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLERİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYANILARAK TESPİTİ (ERZURUM İL ÖRNEĞİ)

A SEARCH OF IMPORTANCE OF BIOLOGY LABORATORY’ USAGE AND DIFFICULTIES THAT OCCUR DURING BIOLOGY LABORATORY’ USAGE AS RESPECT OF BIOLOGY TEACHERS (ERZURUM PROVINCE SAMPLE)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
A biological concepts’ comprehensibility is possible with verified as experimental besides expressioned as speculative of this concepts. The purpose of this study was to identify: whether laboratory applications used in high school in biology lesson or not, teachers have what kind of difficulties, and these difficulties’ main occasions. For this aim, questionnaires which included totally 19 questions applied to the biology teachers (totally 40) of 10 High Scholl in central part of Erzurum. As a result, in the light of this research, it has been appeared that laboratory and its usage are deficient.
Abstract (Original Language): 
Biyolojide bir kavramın en iyi şekilde anlaşılabilmesi, kavramın kuramsal olarak anlatımının yanında, bu kavramların bizzat öğrenci tarafından deneysel olarak da doğrulanması ile mümkün olur. Liselerdeki biyoloji derslerinde laboratuvar uygulamalarının yeterli derece kullanılıp kullanılmadığı, bu konuda karşılaşılan sorunların neler olduğu ve bunların başlıca sebeplerinin saptanması amacıyla Erzurum’da bulunan 10 tane lisedeki toplam 40 öğretmene 19 soru içeren bir anket uygulanmıştır. Sonuç olarak laboratuvarın ve kullanımlarının yetersiz olduğu ve sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

Akaydın, G., Güler, H., Mülayim, H., (2000). Liselerimizin biyoloji laboratuvar
araç ve gereçleri bakımından durumu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, Sayı 19, 1-4.
Ayas, A., Çepni, S., Akdeniz, A.R., (1994). Fen bilimleri eğitiminde laboratuvarın
yeri ve önemi (II): Laboratuvar uygulamalarında amaçlar ve yaklaşımlar,
Çağdaş Eğitim, 19, 7-12.
Çilenti, K., (1985). Fen Eğitimi Teknolojisi.Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
Dindar, H., (1999) Ankara ili lise öğrencilerinin biyoloji öğretim yöntemlerinin kullanılmasına
ilişkin görüşleri. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19
(1), 45-49.
Ekici, G., (1996). Biyoloji öğretmenlerinin öğretimde kullandıkları yöntemler ve
karşılaştıkları sorunlar. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Ergezen, S., (1996). “Biyoloji Öğretiminin Önemi ve Ortaöğretimde Biyoloji Öğretimi”,
I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildirileri. İzmir: Dokuz
Eylül Üniv.
Erten, S., (1991). Biyoloji Laboratuvarlarının Önemi ve Laboratuvarlarda Karşılaşılan
Problemler, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Garnett, P.J. and Garnett, P.J., (1995). Refocussing the chemistrylab.: A case for
laboratory-based investigations, Australian Secience Teachers Journal,
41(2), 26-33.
Kalkan, H., Şahin, M., Savcı, H., Özkaya, A., (1994). Kimya eğitiminde
laboratuvarın önemi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildirileri,
İzmir: Dokuz Eylül Üniv.
Karamustafaoğlu, O., (2000). Fizik öğretiminde laboratuvar uygulamalarının yürütülmesinde
karşılaşılan güçlükler, Türk Fizik Derneği, 19. Fizik Kongresi,
Elazığ: Fırat Üniv.
Nakiboğlu, C., Sarıkaya, Ş., (1999) Ortaöğretim kurumlarında kimya derslerinde
görevli öğretmenlerin laboratuvardan yararlanma durumunun değerlendirilmesi.
DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Der. Özel Sayısı, 11, 395-405.
Orbay, M., Özdoğan, T., Öner, F., Kara, M., Gümüş, S., (2003). Fen bilgisi
laboratuvar uygulamaları I-II dersinde karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri.
M.E.B. Dergisi, 157, 15-22.
Öztaş, H., Özay, E., (2004) Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Öğretiminde Karşılaştıkları
Sorunlar. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 12 (1):
69-77.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com