You are here

EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNSALI

THE PROBLEM OF VALIDITY AND RELIABILITY IN EDUCATIONAL RESEARCH

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Educational researchers and teachers discuss the reliability characteristics, who are preparing survey, cognitive scales, emotional scales and psicomotor scales (attitude, capabilitiy interest) etc. And the consistent of the measurement results and the consider validity. İn the exams in addition, it was carried out the usage measurement tools in the educational science in terms of the achievement (presenting) the designed measurement and the validity factors of the measurement tools considering appropriate, apprehension and usage properties. The study contributes from the pure science to the educational science in Educatioanl Faculties in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Eğitim Bilimleri araştırmacılarının ve öğretmenlerin araştırma için hazırladıkları; anket, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel ölçekler (yetenek, tutum, ilgi) vb. ile sınav için hazırlanan ölçme araçlarının belli bir özelliğe yönelik birden fazla ölçüm sonuçları arasında tutarlılık gösterip, göstermediğini belirleyebilmek için güvenirlik özellikleri tartışılmıştır. Ayrıca Eğitim Bilimlerinde kullanılan ölçme araçlarının, tasarlanan ölçümlere ulaşma derecesinde; uygunluk, anlamlılık ve faydalılık özelliklerine bakılarak ölçme aracının geçerlik faktörleri bu çalışmada tartışılmıştır. Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanma sürecinde alandan eğitim araştırmalarına yönelen çalışmalara bir bakış açısı getirmesi için düzenlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Adıgüzel, M. (1985). "Madde Yapısının Test Güvenirliğine ve Geçerliğine Etkisi",
(Yayınlanmamış Doktora Tezi) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
Agun, K., Inamo, E., & Olcy, E., (2002). “Value domains of Turkish adults and
university students students.” Journal of Socual Psychology, 142(3), 333-
353.
Albatsh & Abderhanan. (1990). “Value structure of university of Jordan students.”
Dirastat, 17(3), 92-136.
Alkhaldi, M.A., & Aljabri, I,M. (1998). “The relationship of attitudes to computer
utilization: new evidence from a developing nation.” Computers in Human
Behavior, 14(1), 23-42.
Arıcı, H. (1984). İstatistik: Yöntemler ve Uygulama. Ankara
Attoum, A., & Khasawneh, A. (1999). “Value matrix of Al-albaty university
students.” Al Manar, 1(1), 3-54 (Arabic Version).
Balcı, A. (1995). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara
Beydoğan, Ö. H. (2003). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Erzurum.
Brosnan, M.,&Lee, W. (1998). “A cross-cultural comparison of gender differences
in computer attitudes and anxieties: the United Kingdom and Hon Kong.”
Computers in Human Behavior, 14(4), 559-577.
Cronbach, Lee. J. (1990). Essentials of Psychological Testing. Fifth edition,
Harper Collins Publishers,.
Fraenkel, J.R. and Norman E. Wallen., How to Design and Evaluate Research in
Education (2 nd Ed) Mc. Grow Hill. Inc., 1993.
Francis, L.L., Katz, Y.J., & Jones, S.H. (2000). “The reliabity and validity of the
Hebrew version of the computer attitude scale” Computers & Education,
35(2), 329-340
Gronlund, N.E. (1976). Measurement and Evaluation Teaching. The Macmillan
Cem., New York
Güven, Ç. (1990). "Envanter Maddelerinin Analizinde Klasik Test ve Bilgi Kuramı
Yöntemlerinin Karşılaştırılması", (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Ankara,
Hacettepe Üniversitesi
Karasar, N. (1982). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler.
Nobel Yayınları, Ankara
Mehrens, W. A. and Irvin J. L (1991). Measurement and Evalualion in Education
and Psychology. Fourth Edition, New York:Holt, Rinehart ve Winston
Öncü, H. (1995). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Geliştirilmiş İkinci baskı, Ankara
Özçelik, D. A. (1989). Test Hazırlama Kılavuzu. Genişletilmiş ikinci baskı. Ankara:
ÖSYM Eğitim Yayınları
Özgüven, İ. E. (1995). Psikolojik Testler. PDREM yayınları, Ankara, 1994.
Robertson, S. I., Calder, J., Fung, P., Jones, A., & O’Shea, T. (1995). “Computer
attitudes in an English secondary school.” Computers & Education, 24(2),
73-81.
Tekin, H. (1977). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara,
Uysal, Ş. (1976). “Sosyal Bilim Arşt. Kullanılan Araçların Geçerlik ve Güvenirliği”,
Toplum Bilimlerde Araştırma ve Yöntem, TOBİE, Ankara
Valois, P., Frenette, E., Villeneuve, P., Sabourin, S., & Bordeleau, C. (2000).
“Nonparametric item analysis and confirmatory factorial validity of the
computer attitude scale for secondary students.” Computers&Education, 35
(4), 281-294

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com