You are here

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN İLKÖĞRETİM II. KADEMEDEKİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (Amasya Örneği)

OPINIONS OF SCIENCE COURSE TEACHERS ABOUT THE SUBJECT TEACHING IN PRIMARY SCHOOL (Amasya Sample)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study the opinions of science course teachers about the subject teaching in primary school were studied to determine to realise this aim, a test including 9 open-ended questions on the scıence course teaching was applied to the science course teachers working at various primary school in Amasya. From the collected data, the positive and negative opinions of science course teachers were determined. According to the results,some suggestions were made.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, ilköğretim II. Kademede fen bilgisi dersine giren öğretmenlerin fen bilgisi öğretimi hakkındaki görüşlerini belirlenmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Amasya ilindeki değişik ilköğretim II. Kademede çalışan fen bilgisi öğretmenlerine fen bilgisi öğretimi ile ilgili 9 soru içeren açık uçlu bir test uygulanmıştır. Elde edilen verilerden ilköğretim II. Kademedeki fen bilgisi öğretiminin olumlu ve olumsuz yönleri belirlenmiş ve bu sonuçlar doğrultusunda öneriler yapılmıştır.

REFERENCES

References: 

Akdeniz, A.R., Yiğit., N. Kurt, Ş. (2002). Yeni fen bilgisi öğretim programı ile ilgili
öğretmenlerin görüşleri. V.ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresi
bildirileri 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara, s. 400-407.
Akpınar, E; Ünal, G., Ergin, Ö. (2005). Farklı alanlardan mezun fen bilgisi öğretmenlerin
fen öğretimine yönelik tutumları. Milli Eğitim Dergisi, 33: 168,
202-214.
Altınok, H. (2004). Öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumlarına ilişkin öğrenci
algıları ve öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutum ve güdüleri.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 1-8.
Argon, T., Kanbur, M. (2001). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması.
X.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 7-9 Haziran, AİBÜ, Bolu, s.
1662-1073.
Ayas, A., Çepni, S. (1997). Fen bilgisi öğretimi. YÖK Dünya Bankası Milli Eğitimi
Geliştirme Projesi, Ankara.
Bakaç, M. (2003). Fen bilgisi öğretiminde ölçme değerlendirme üzerine bir çalışma.
Milli Eğitim Dergisi, 157, 23-30
Can T, (2004). Etkili fen bilgisi öğretimi. http://www erg.sabanciuniv.edu/iok2004/
bildiriler/ Tuba Can.doc (16 Şubat 2005).
Çakır, Ö. S., Şahin, B., Şahin, T. (2000). Türkiye’de farklı coğrafi bölgede bulunan
okullardaki öğrencilerin fen bilgisi dersinde bilişsel ve duyuşsal açıdan karşılaştırılmalı
olarak incelenmesi. IV.Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildirileri
6-8 Eylül, H.Ü. Ankara, s. 201-205.
Çepni, S., Küçük, M., Ayvacı, H.Ş. (2003). İlköğretim birinci kademedeki programın
uygulaması üzerine bir çalışma. G.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (3)
131-145.
Çetin, O., Hamurcu, H., Günay, Y. (2001). İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde Deney
Yapma Etkinliği ,Laboratuar Kullanımı Ve Güvenliğine Yönelik Öğrenci
Tutumları. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildirileri 7-8 Eylül,
M.Ü. İstanbul, s. 91-99.
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 8-2 Yıl: 2006
110
Çoban, A. (2001). Fen bilgisi dersinin ilköğretim programları ve liselere giriş sınavları
açısından değerlendirilmesi. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildirileri
7-8 Eylül, M.Ü. İstanbul, s. 53-65.
Ekici, F.T., Ekici, E., Taşkın, S. (2002).Fen laboratuarlarının içinde bulunduğu durum.
V.ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresi bildirileri 16-18
Eylül, O.D.T.Ü. Ankara, s. 391-393.
Ergin, Ö., Akpınar, E. (2002). Öğrenci merkezli fen eğitimine yönelik bir uygulama.
V.Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresi bildirileri 16-18 Eylül,
O.D.T.Ü, Ankara, s. 84-90.
Genç, H ve Küçük, M. (2004). Öğrenci merkezli öğretim programının uygulanması
üzerine bir durum tespit çalışması. XII. Ulusal eğitim bilimleri kongresi bildirileri
15-18 Ekim 2003 G.Ü., Antalya, s. 1555-1573
Gürdal, A. (1991). İlköğretim fen eğitiminde laboratuar ve araç kullanımı. MÜ. Eğitim
Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 3, 145-155.
Gürkan, T., Gökçe, E. (2002). İlköğretim öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik
görüşleri V.. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildirileri
16-18 Eylül, O.D.T.Ü. Ankara, s. 329-337.
Gürses, A, Yalçın, M., Doğar, Ç. (2003). Fen sınıflarında öğretmenin yeri. Milli Eğitim
Dergisi, 57, 5-9.
Güven, B. (2001). İlköğretim birinci basamak 4. ve 5. sınıf fen bilgisi derslerinde
sınıf öğretmenlerinin deney kullanma durumları. Fen Bilimleri Eğitimi
Sempozyumu Bildirileri, 7-8 Eylül, M.Ü. İstanbul, s. 326-330.
Güzel, H. (2000). İlköğretim okullarında I. ve II. Kademedeki fen bilgisi derslerinde
laboratuar etkinlikleri ve araç kullanımı düzeyi. IV. Fen bilimleri eğitimi
kongresi bildirileri 6-8 Eylül, H.Ü. Ankara, s. 181-187.
Güzel, H. (2004). Fizik derslerindeki başarı ile matematiğe karşı tutum arasındaki
ilişki. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Dergisi. 8-2
özel sayı .74-78.
Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. İstanbul:öğretmen kitapları dizisi, Milli Eğitim
Basımevi.
Kaptan, F., Korkmaz, H. (2001a). Mevcut fen bilgisi fen 2001-2002 Öğretim yılında
uygulamaya konulacak olan yeni fen bilgisi programının karşılaştırılması.
Çağdaş Eğitim Dergisi, 273, 33-38.
Kaptan F., Korkmaz, H. (2001b). İlköğretim okullarında fen bilgisi dersinin uygulanmasında
karşılaşılan güçlükler. Çağdaş Eğitim Dergisi, 281, 19-26.
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 8-2 Yıl: 2006
111
Karaer, H. (2003). Amasya ili merkez ilçede bulunan ortaöğretim öğrencilerinin
kimya dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. XVII.Ulusal Kimya Kongresi
Bildiri Özetleri, 8-11 Eylül, İ.Ü. İstanbul, s. 494.
Karaer, H. (2005). Lise fen bölümü öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumlarının
belirlenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, Aralık (326 ): 23-30.
Kesercioğlu, T., Bakaç, M., Aydın, H., Alpat, Ş. (1996). Türkiye genelinde ilköğretim
okullarının II. kademesinde fen eğitiminin bugünkü durumu üzerine bir
çalışma. II. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirileri, 18-20 Eylül, M.Ü. İstanbul,
s. 26-32.
Kocakülah, M.S., Kocakülah, A. (2002). İlköğretim fen eğitiminde yapılan deneysel
çalışmalar ile ilgili öğretmen görüşleri. V.ulusal fen bilimleri ve matematik
eğitimi kongresi bildirileri 16-18 Eylül ,O.D.T.Ü. Ankara, s. 100-107.
Kuşakçı, F., Büyüköztürk, Ş. (2004). İlköğretim 8. sınıf yeni fen bilgisi ders kitabının
fen programının amaçlarıyla uygunluğu. XII. Ulusal eğitim bilimleri
kongresi bildirileri, 15-18 Ekim 2003 ,G.Ü. Eğitim Fakültesi, Antalya, s.
1637-1653.
MEB. (2000). İlköğretim okulu fen bilgisi dersi öğretim programı. Ankara: Milli
Eğitim Basımevi.
Morgil, İ., Seçken, N. (2002). Kimya eğitiminde öğrenci tutumlarını etkileyen faktörlerin
ölçülmesi. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildirileri16-18 Eylül, O.D.T.Ü. Ankara, s. 171-176.
Savran, A., Çakıroğlu, J., Özkan Ö. (2002). Fen bilgisi öğretmenlerinin yeni fen bilgisi
programına yönelik düşünceleri. V.ulusal fen bilimleri ve matematik
eğitimi kongresi bildirileri 16-18 Eylül, O.D.T.Ü. Ankara, s. 203-207.
Semenderelioğlu, F. (2002). 2001-2002 Öğretim yılında uygulanan ilköğretim 2.
kademe fen bilgisi müfredatının müspet ve menfi noktaları. V.ulusal fen bilimleri
ve matematik eğitimi kongresi bildirileri 16-18 Eylül, O.D.T.Ü.
Ankara, s. 208-212.
Serin, A. (2002). Fen eğitiminde laboratuar. V. Ulusal fen bilimleri ve matematik
eğitimi kongresi bildirileri 16-18 Eylül, O.D.T.Ü. Ankara, s. 403-406.
Sünbül, A. M., Afyon, A.,Yağız, D., Aslan, O. (2004). İlköğretim 2. kademe fen
bilgisi derslerinde akademik başarıyı yordamada öğrencilerin öğrenme strateji,
stil ve tutumlarının etkisi. XII. Ulusal eğitim bilimleri kongresi bildirileri
15-18 Ekim 2003 G.Ü., Antalya, s. 1573-1588.
Şimşek, S. (2000). Fen bilimlerinde ölçme değerlendirmenin önemi. Milli Eğitim
Dergisi,148, 42-49.
Yılmaz, A., Morgil, İ. (1992). Türkiye’de fen öğretiminin genel bir değerlendirilmesi,
sonuçları ve önerileri. HÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 269-278.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com