You are here

MATEMATİK DERSLERİNDE KAVRAMSAL VE İŞLEMSEL ÖĞRENMENİN DENGELENMESİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

A STUDY ON IMPORTANCE OF THE CONCEPTUAL AND OPERATIONAL KNOWLEDGE ARE BALANCED IN MATHEMATICS LESSONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In teaching mathematics should be directed towards these purposes that the students’ conceptual knowledge of mathematics, procedural knowledge of mathematics and connections of between conceptual and procedural knowledge. In this study; importance of the conceptual and operational knowledge are balanced in mathematics lessons was investigated. With this purpose, the subject of this study consist of total 200 third class students who Atatürk University, Agri Education Faculty, in primary of classroom teachers Department. A test, consisting of 10 open ended question, prepared by the researcher and ıt has been applied to the students. According to results of examine of this students’ paper and the interviews; it is showed that conceptual and operational knowledge are not balanced in teaching mathematics and for the conceptual and operational knowledge are not balanced in teaching mathematics, the subjects are not learned conceptually.
Abstract (Original Language): 
Matematik öğretimi; öğrencilerin matematikle ilgili kavramları anlamalarına, matematikle ilgili işlemleri anlamalarına ayrıca kavramların ve işlemlerin arasındaki bağları kurmalarına yönelik olmalıdır. Bu çalışmada, matematik derslerinde kavramsal ve işlemsel bilginin dengelenmesinin önemi araştırıldı. Bu amaçla çalışmanın örneklemini, Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında 100 üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından oluşturulan 10 açık uçlu sorudan oluşan test bu öğrencilere uygulanmıştır. Öğrencilerin kağıtlarının incelenmesinden ve yapılan mülakatlardan elde edilen sonuçlar, matematik öğretiminde işlemsel ve kavramsal öğrenmenin dengelenmediği ve işlemsel ve kavramsal öğrenme dengelenmediğinden konuların kavrama düzeyinde öğrenilemediği görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Alkova, L. D., Mc Carty, B.J., 1992. Plain talk; Recognizing positivism and
constructivism in practice action, Action in Teacher Education. (ATE).
Nonthematic, 14 (2), 16-22.
Şandır, H., Ubuz, B., Argün, Z. (2002). Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Mutlak
Değer Kavramındaki Öğrenme Hataları Ve Kavram Yanılgıları, V. Ulusal
Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
Baki, A., 1996. Okul matematiğinde ne öğretelim, nasıl öğretelim? , Matematik Dünyası,
6(3), 6-11
Baki, A., (1997). Educating mathematics teachers, Medical Journal of Islamic
Academy of Sciences, 10(3).
Baki, A. (1998). Matematik öğretiminde işlemsel ve kavramsal bilginin dengelenmesi,
Atatürk Üniversitesi 40. Kuruluş yıldönümü matematik sempozyumu,
Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Baki, A., Kartal, T. (2004). Kavramsal Ve İşlemsel Bilgi Bağlamında Lise Öğrencilerinin
Cebir Bilgilerinin Değerlendirilmesi, 2 (1).
Baştürk, S., (2005). Üniversite Matematik Bölümü Öğrencilerinin Türkiye’deki Matematik
Eğitimi Hakkindaki Çağrişimlari: Lise, Dershane Ve Üniversite
Boyutunda, I. Fen ve MatematikÖğretmenleri Sempozyumu, İstek Vakfı
Okulları, İstanbul
Baykul, Y., (2005). İlköğretimde Matematik Öğretimi, Pegem A Yayıncılık, 8. Baskı,
s.38-41, Ankara
Cunningham, R.T., Turgut, F., (1996). İlköğretim Fenbilgisi Öğretimi, YÖK/Dünya
Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmetöncesi Öğretmen Eğitimi.
Dorier, J-L., (1998). The Role of formalism in the teaching of the teory of vector
spaces, Linear Algebra and Its Applications, 275-276, 141-160
Greer, B., (1993). The modeling perspective on world problems. Journal of
Mathematical Behavior, 12, 239-250
Gür, H., Korkmaz, E., (2003). İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin Problem Ortaya
Atma Becerilerinin Belirlenmesi. Matematikçiler Derneği Bilim Köşesi.
www.matder.org.tr.
Harel, G., (1989a). Learning and Teaching Linear Algebra: Difficulties and an
Alternative Approach to Visualizing Concepts and Processes, Focus on
Learning Problems in Mathematics, 11(2), s.139-148
Harel, G., (1989b). Applying the principle of multible embodiment in teaching linear
algebra: Aspect of familiarity and mode of representation, Schools Science
and Mathematics, 89(1), 40-57
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 8-2 Yıl: 2006
94
Hiebert, J., Carpenter, T., (1992). Learning and teaching with understanding,
Grouws (Ed), Handbook of Research on Mathematics Teaching and
Learning , Macmillan Publishment. Comp., 66-94, New York
Mapolelo, D.C., (1999). Do pre-service primary teachers who excel in mathematics
become good mathematics teachers?, Teaching and Teacher Education, 15,
715-725.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2005). İlköğretim Matematik
Dersi Öğretim Programı Ve Klavuzu, Devlet Kitapları Müdürlüğü,
Ankara.
Oaks, A.B., (1990). Writing to learn mathematics: Why do we need it and how can it
help us?, Associations of Mathematics Teachers of New York States
Conference, Ellenvile.
Olkun, S., Toluk Z.,(2004). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi, Anı
Yayıncılık, Ertem Matbaacılık, s.9, Ankara.
Reusser, K., ve Stebler, R., (1997). “Every word problem has a solution: The social
rationality of mathematical modeling in schools”. Learning and Instruction,
Vol:7, No:4, s.309-327.
Sabella, M.S., Redish, E. F., (1995). Student understanding of topics in linear
algebra, Physics Education Research Group Unıversity of Maryland Physics
Departmant College Park, 1-6
Van de Wella, J.E., (1989). Elementary School Mathematics, Virjinia
Commonwealth Universty. 6
Verschaffel, L., De Corte, E.,Lasure, S., (1994). Realistic considerations in
mathematical modeling of school arithmetic word problems. Learning and
Instruction, 4. 273-294.
Wang, Tse-Wei, (1989). A Course on Applied Linear Algebra, Chemical
Engineering Education, 23(4), 236-241
Yaşar, Ş., (1998). Yapısalcı kuram ve öğrenme-öğretme süreci, Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1-2), 68-75.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com