You are here

Eskişehir İlindeki Anadolu Liselerinin Göreli Etkinliklerinin Ölçümü

Relative Efficiency Measurement Of Anatolian High Schools In Eskişehir

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Main methods utilized to measure the efficiency, which is one the most important dimensions of the performance and described the ability to use the resources rationally, are ratio analyses, parametric and non-parametric methods. In this study, efficiencies of Anatolian High Schools in Eskisehir for the year 2013 have been measured by using Data Envelopment Analysis which is a non-parametric method used for measuring efficiency of decision making units with multiple inputs and outputs. Output oriented CCR model and output oriented BCC model have been used in relative efficiency measurement. As a result of relative efficiency measurement conducted by determining inputs and outputs, which are common for all Anatolian High Schools and describe education process successfully, some information has been given about the improvements that should be made for inefficient Anatolian High Schools in order to be efficient.
Abstract (Original Language): 
Kaynakların rasyonel bir biçimde kullanılması anlamına gelen ve performansın en önemli boyutlarından biri olan etkinliğin ölçümünde kullanılan başlıca yöntemler oran analizleri, parametrik ve parametrik olmayan yöntemlerdir. Bu çalışmada, Eskişehir İlindeki Anadolu Liselerinin 2013 yılı etkinlikleri, birden çok girdi ile çıktıya sahip karar birimlerinin etkinliklerini ölçmeye yarayan ve parametrik olmayan bir yöntem olan Veri Zarflama Analizi kullanılarak ölçülmüştür. Göreli etkinlik ölçümünde çıktıya yönelik CCR modeli ve çıktıya yönelik BCC modeli kullanılmıştır. Eğitim sürecini iyi bir biçimde tanımlayan ve bütün Anadolu Liseleri için ortak olan girdiler ve çıktılar belirlenerek yapılan göreli etkinlik ölçümü sonucunda, etkin olmayan Anadolu Liselerinin etkin hale gelebilmeleri için yapmaları gereken iyileştirmeler hakkında bilgiler verilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akal, Z. (1992), İmalatçı kamu kuruluşlarında işletmeler arası toplam performans verimlilik karlılık ve maliyet karşılaştırılmaları, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
Akal, Z. (2005), İşletmelerde performans ölçüm ve denetimi çok yönlü performans göstergeleri (6.baskı), Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
Aydemir, Z. C. (2002), Bölgesel rekabet edebilirlik kapsamında illerin kaynak kullanım görece verimlilikleri: veri zarflama analizi uygulaması, Uzmanlık Tezi. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları.
Bilgin, K. U. (2004), Kamu performans yönetimi memur hak ve yükümlülüklerinin performansa etkisi, Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.
Boussofiane, A., Dyson, R. ve Rhodes, E. (1991), "Applied data envolopment analysis", European Journal of Operational Research, 2 (6), 1-15.
Depren, Ö. (2008), Veri zarflama analizi ve bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi.
Erkorol, G. (2009), Veri zarflama analizi ile etkinlik ölçümü ve sektörel bir uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
Güçlü, N. ve Cemaloğlu, N. (2009), Ortaöğretim projesi II. dönem raporu, Performans yönetimi: kurumsal performans yönetimi komisyonu II. dönem raporu. http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/raporlar/kurumsal%20performans%20y%C3%B6 netimi%20rapor%202.pdf (Erişim tarihi: 15.05.2013).
Kecek, G. (2010), Veri zarflama analizi: teori ve uygulama örneği, Ankara: Siyasal Yayın.
O'Donnel, F. J. ve Duffy, A. H. B. (2002), "Modelling design development performance", International Journal of Operations & Production Management, 22 (11), 1198-1221.
Prokopenko, J. (2005), Verimlilik yönetimi: uygulamalı el kitabı (Çev: O. Baykal, N. Atalay ve E. Fidan) (6.baskı), Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
Tarım,
A
. (2001), Veri zarflama analizi: matematiksel programlama tabanlı göreli etkinlik ölçüm yaklaşımı, Ankara: Sayıştay Yayınları.
Tecer, M. (1985),
"Bankalard
a etkinlik denetimi", Amme İdaresi Dergisi, 18 (3), 127¬144.
ARALIK 2015
231
Ulucan, A. (2002),
"İS
O 500 şirketlerinin etkinliklerinin ölçülmesinde veri zarflama analizi yaklaşımı: farklı girdi çıktı bileşenleri ve ölçeğe göre getiri yaklaşımları ile değerlendirmeler", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 57 (2), 185¬202.
Yolalan, R. (1993),
İşletmele
r arası göreli etkinlik ölçümü, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
Yürüşen, S. (2011), Veri zarflama analizi ile bayi performansının hesaplanması: otomotiv sektöründe bir uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2013/YAYIN/ORTAOSYS/K2/B2/Diyarb akirHatay.pdf (Erişim tarihi: 08.05.2014).
http://yegitek.meb.gov.tr/sinavlar/Istatistikler/2009/sbs/I_Yerles_Taban... _YerlesTaban_Tavan_AnadoluLiseleri.pdf (Erişim tarihi: 08.05.2014).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com