You are here

2000'li Yıllarda Türkiye'de Stratejik Yönetim Alanının Entellektüel Yapısı

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study aims to find out whether strategic management in Turkey has differentiated as an independent sub‐area under the broad management umbrella, and, if differentiated, what the intellectual characteristics of the area are. From the year 2000 onwards, taking into account that the significant increase in the number of strategy related studies published, the classification of strategic management as a separate area besides organizational theory, human resource management and organizational behavior, the initiations to have organized strategic management specific congresses, and so on, it is argued that in the years of 2000’s strategic management demonstrates a tendency towards being a specialized, independent area in Turkey. In order to determine the evolution and intellectual structure of strategic management area in Turkey, a bibliometric study of the papers presented to the National Management and Organization Congress in the years between 2000‐ 2008 have been done. Through the bibliometric analysis, it attempts to identify the research pattern and intellectual characteristics of strate gic management studies in Turkey by examining the works that have had the greatest impact on strategic management research, the subfields studied most, the authors and publications that have received citations most, etc.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, Türkiye’de stratejik yönetimin genel yönetim şemsiyesi altında bağımsız bir alt alan olarak ayrışıp ayrışmadığını ve eğer ayrışmış ise entelektüel yapısının ne tür karakteristikler gösterdiğini araştırmayı amaçlamaktadır. 2000 yılından bu yana, stratejik yönetim ile ilişkili çalışmalarda önemli bir artışın gözlenmesi; stratejik yönetimin örgüt kuramı, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış gibi alt alanların yanında ayrı bir alan olarak sınıflandırılması; stratejik yönetime has kongrelerin yapılmaya başlanması ve benzeri gelişmeler göz önüne alındığında Türkiye’de stratejik yönetimin 2000’li yıllarda uzmanlaşma yönünde bir ayrışma eğilimi gösterdiği ileri sürülmektedir. Türkiye’de stratejik yönetim alanının geçirdiği evrim ve entelektüel yapısının karakteristiklerini ortaya koymak üzere 2000‐2008 yılları arasında Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresine sunulan bildirilerin bibliyometrik analizi yapılmıştır. Bibliyometrik analiz ile, Türkiye’de stratejik yönetim araştırmalarında en büyük etkiye sahip çalışmalar, en çok çalışılan alt alanlar, en fazla atıf alan yazarlara, vb. bakarak araştırma paterni ve entelektüel özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.
113-148

REFERENCES

References: 

Al, U. ve R. Coştur (2008), “Türk Psikoloji Dergisi’nin Bibliyometrik Profili”, Türk
Kütüphaneciliği, 21(2), 142‐163.
Andrews, K. R., E. P. Learned, C.R Christensen and W. Guth (1965), Business Policy:
Text and Cases, Homewood: R.D. Irwin.
Andrews, K. R. (1971), The Concept of Corporate Strategy, Homewood IL: Irwin.
Ansoff, H. I. (1965), Corporate Strategy; An Analytic Approach to Business Policy
For Growth and Expansion, New York: McGraw‐Hill.
Atakan‐Duman, Ş., R. A. Kalemci ve M. Çakar (2005), “Türkiye’de Stratejik Yönetim
Alanının Kapsamını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Yönetim Araştırmaları Dergisi,
Mart Sayısı.
Barca, M. (2001), “Strateji Bir Yönetim Disiplini Olarak Görülebilir mi?” 9. Ulusal
Yönetim ve Organizasyon Kongresi.
Barca, M. (2003a), “Bilimsel Bilginin Yöntem Temelleri Stratejik Yönetim Bilgisi Ne
Ölçüde Bilimsel”, 11. Yönetim Organizasyon Kongresi.
Barca, M. (2003b), Economic Foundations of Strategic Management, Aldershot:
Ashgate Publishing.
Barca, M. (2005), “Stratejik Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Bilimsel Bir Disiplinin
Oluşum Hikayesi”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Mart Sayısı.
Barca, M. (2007), “Stratejik Yönetim Alanında Bilimsel İlerlemenin İzini Sürmek”,
15. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi
Barney, J. B. (1991), “Firm Resources And Sustained Competitive Advantage”,
Journal of Management, (17)1, 99–120.
Chandler, A. D. (1962), Strategy and Structure. Cambridge, MA: The M.I.T. Press.
Dalyan, F. (2002), “Stratejik Yönetim Alanında Yapılmış Lisansüstü Çalışmalarla
İlgili Bir Durum Saptaması”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 3,
57‐77.
Hamel, G. ve C. K. Prahalad (1993), "Strategy as Stretch and Leverage", Harvard
Business Review, (71)2, 75‐84.
Hatten, K. J., D. E. Schendel, A. C. Cooper (1978), "A Strategic Model of US Brewing
Industry: 1952‐1971", Academy of Management Journal, 21, 592‐610.
Mintzberg, H. (1973), Strategy Making in Three Modes”, California Management
Review, 16, 44‐53.
Mintzberg, H. (1976), “Planning On The Left Side And Managing On The Right”,
Harvard Business Review, pp.49‐58.
Mintzberg, H. (1994), The Rise and Fall of Strategic Planning, New York: The Free
Press.
Mintzberg, H. ve J. A. Waters (1985), “Of Strategies, Deliberate and Emergent”,
Strategic Management Journal, Vol. 6, No. 3, s. 257–272.
Moore, (1999), Writers on Strategy and Strategic Managment, London: Penguin
Books
Nag, R., D. C. Hambrick, ve M.J. Chen (2007), “What is Strategic Management
Really?” Strategic Management Journal, 28(9), 935‐955
Nerur, S., A. Rasheed ve V. Natarajan (2008), “The İntellectual Structure of The
Strategic Management Field: An Author Co‐Citation Analysis”, Strategic
Management Journal, 29(3): 319‐336.
Pearson, G. (1999), Strategy in Action, Prentice Hall Financial Times.
Porter, M. E. (1996), “What is Strategy”, Harvard Business Review, November‐
December.
Powell, T. (2002), 'The Philosophy of Strategy', Strategic Management Journal,
2002.
Pritchard, A. (1969), “Statistical Bibliography or Bibliometrics?” Journal of
Documentation, 25, 348‐349.
Ramos‐Rodriguez, A., J. Ruiz‐Navarro (2004), “Changes in The İntellectual
Structure of Strategic Management Research: A Bibliometric Study of The
Strategic Management Journal, 1980‐2000”, Strategic Management Journal, 25,
981‐1004.
Rumelt, R. P. (1974), Strategy, Structure, and Economic Performance, Cambridge,
Mass., Harvard University Press.
Schoeffler, S., R. D. Buzzel ve D. F. Heany (1974), Impact of Strategic Planning on
Profit Performance, Harvard Busness Review, March‐April.
Smith, L. C. (1981), Citation Analysis, Library Trends, 30, 83‐106.
Teece, D. J. (1990), “Contributions and Impediments of Economic Analysis to The
Study of Strategic Management”, Editörler: J. W. Fredericson, Perspectives on
Strategic Management, s. 39–79.
Üsdiken, B. ve Z. Erden (2002), "1990‘lı Yıllarda Türkiye‘de Yönetim Alanı: Disiplinin
Yapısı ve Yaklaşımlar", Yönetim Araştırmaları Dergisi , 2002, 2(1): 91‐112.
Wernerfelt, B. (1984), “A Resource‐Based View of the Firm”, Strategic
Management Journal, Vol. 5, No. 2, s. 171–180.
Wrigley, L. (1970), Divisional Autonomy and Diversification, Doktora Tezi, Harvard
University Graduate School of Business Administration.
Yozgat, U. ve N. Kaplan (2008), "Yönetim Ve Organizasyon Kongrelerinde Sunulan
Bildirilerin bibliyometrik Profili: Örgüt teorisi ve Örgütsel Davranış Bildirileri Üzerine
Bir Araştırma”, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com