You are here

Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Termodinamiğin İkinci Yasasını Günlük Olaylara Uygulama Düzeyleri

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının termodinamiğin ikinci yasasını günlük hayattaki bazı olaylara uygulama düzeylerini araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini, 2009-10 eğitim-öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nde okuyan 245 fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adayı oluşturmaktadır. Betimsel nitelikli tarama modelinin kullanıldığı çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen Termodinamik Yasalarını Günlük Olaylara Uygulama Testi (TGUT) kullanılmıştır. TGUT verilerinin değerlendirilmesinde hazırlanan rubriklere göre betimsel analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının termodinamiğin ikinci yasasını gündelik olaylara uygulamakta zorlandıkları ayrıca literatürde görülen bazı kavram yanılgılarına sahip oldukları ve yanlış ifadeler kullandıkları görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Aydoğan, S., Güneş, B. & Gülçiçek, Ç. (2003). Isı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 111-124.
Bailyn, M. (1984). Carnot and the universal heat death, Am. J. Phys., 53(11), 1092-1099.
Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının …
79
Başer, M. & Çataloğlu, E. (2005). Kavram değişimi yöntemine dayalı öğretimin öğrencilerin isı ve sıcaklık konusundaki “yanlış kavramları”nın giderilmesindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 43-52.
Bueche, F. J. & Jerde, D.A. (Çev. Kemal Çolakoğlu). (2000). Fizik ilkeleri I, 6.Baskı, Ankara: Palme Yayıncılık.
Cannon, J. W. (2003). Connecting thermodynamics to students’ calculus. Am. J. Phys., 72(6), 753-757.
Carlton, K. (2000). Teaching about heat and temperature, Physics Education, 35(2), 101-105.
Carson, E.M. & Watson, J.R. (2002). Undergraduate students’ understanding of entropy and and gibbs free energy. U. Chem.Ed., 6, 4-12.
Cebe, M. (1992). Fizikokimya, 2. Baskı, Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.
Chi, M.T.H., Slotta, J.D. & Leeuw, N. (1994). From things to processes: a theory of conceptual change for learnıng science concepts. Learning and Instruction, 4, 27-43.
Cochron, M.J. & Heron, P.R.L. (2006). Development and assessment of research-based tutorials on heat engines and the second law of thermodynamics. Am. J. Phys., 74(8), 734-741.
Coştu, B., Ünal, S. & Ayas, A. (2007). Günlük yaşamdaki olayların fen bilimleri öğretiminde kullanılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 197-207.
Çengel, Y.A.& Boles, M.A. (Ed. Ali Pınarbaşı) (2008). Termodinamik mühendislik yaklaşımıyla, 5. Baskı, İzmir: Güven Bilimsel.
Çoban, G. Ü., Aktamış, H. & Ergin, Ö. (2007). İlköğretim 8.sınıf öğrencilerinin enerjiyle ilgili görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 175-184.
Fishbane, P.M., Gasiorowicz, S. & Thornton, S.T. (2008). Temel fizik cilt I, 3.Baskı, Ed. Cengiz Yalçın, Ankara: Arkadaş Yayınevi.
Granville, M.F. (1985). Student misconceptions in thermodynamics, Journal of Chemical Education, 62(10), 847-848.
Harrison, A.G., Grayson, D.J. & Treagust, D.F. (1999). Investigating a grade 11 student’s evolving conceptions of heat and temperature. Journal of Research in Science Teaching, 36(1), 55-78.
Johnstone, A. H., Macdonald, J. J. & Webb, G. (1977). Misconceptions in school thermodynamics, Physics Education, 12, 248-251.
Kaptan, S. (1973). Bilimsel araştırma teknikler. Ankara: Rehber Yayınevi.
Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi, 18.Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Keller, F.J., Gettys, W.E. & Skove, M.J. (Çev.Ömür Akyüz). (2005). Fizik, 1.Cilt., 3. Baskı, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
Macdonald, A. (1995). A new statement of the second law of thermodynamics, Am. J. Phys., 63(12), 1122-1126.
Meltzer, D.E. (2004). Investigation of students’ reasoning regarding heat, work and the first law of thermodynamics in an introductory calculus-based general physics course. Am. J. Phys., 72(11), 1432-1446.
Mikailov, F. & San, S.E. (2008). Termodinamik ve istatistik fizik, 1.Baskı, İstanbul: Papatya Yayıncılık.
Kırtak Ad ve Demirci
80
Öztaş, F. (2005). Lise 9. sınıf öğrencilerinin madde döngüsü ve enerji akışı ile ilgili görüşlerinin saptanmasına yönelik bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13, 2, 381-390.
Salinger G.L. & Sears, F.W. (Çev: Nuri Ünal). (2002). Termodinamik kinetik kuram ve istatistik termodinamik (1. Baskı).. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
Serway, R.A. & Beichner, R.J. (Çev. Kemal Çolakoğlu). (2002). Fen ve mühendislik için fizik 1 (5. Baskı)..Ankara: Palme Yayıncılık.
Sheehan, W. F. (1972). Pollution and thermodynamics. Journal of Chemical Education, 49,1,18.
Sichau, C. (2000). Practising helps: thermodynamics, history and experiment. Science and Education, 9, 389-398.
Sözbilir, M. (2002). Turkish chemistry undergraduate students’ misunderstandings of gibbs free energy. U. Chem. Ed., 6, 73-83.
Strnad, J. (1984). The second law of thermodynamics in a historical setting. Physics Education, 19.
Tokuya, I., Yamamoto, G. & Takashi, S. 2004. How do students understand and environmental issues in relation to physics in teaching and learning of physics in cultural contexts. World Scientific Publication, Ed. Yunebae Park.
Yeşilyurt, M. (2006). High school students’ views about heat and temperature concepts, International Journal of Environmental and Science Education, 1(1), 1-24.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Wark K. (1989). Thermodynamics (5th. Ed.). NewYork: McGraw-Hill İnternational Editions.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com